Kamer­vragen aan de ministers van LNV en Justitie over controle varkens­stallen


Indiendatum: dec. 2007

Vragen van het lid Thieme van de Partij voor de Dieren aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister van Justitie over controle varkensstallen

1. Kent u het bericht ‘Controle van varkensstal op verzoek’ (1)?

2. Kunt u aangeven hoeveel controles van varkensstallen hebben plaatsgevonden in de afgelopen drie jaar?

3. Kunt u aangeven hoeveel procent van de varkenshouderijen bij controles in de drie afgelopen jaren in overtreding waren van de regels uit het varkensbesluit dan wel andere wettelijke regels?

4. Is het waar dat een varkenshouder gemiddeld eenmaal in de 6 jaar gecontroleerd wordt? Zo ja, acht u deze frequentie toereikend om te kunnen spreken van een deugdelijk handhavingsbeleid? Zo neen, wat is dat de frequentie van controles per varkenshouder? Kunt u uw antwoord toelichten in relatie tot het aantal geconstateerde overtredingen?

5. Is het waar dat gestart is met een project om controle op verzoek uit te voeren? Zo ja, kunt u aangeven wat hiervan in kwantitatieve zin het effect zal zijn op het aantal uitgevoerde onaangekondigde controles? Zo neen, bent u voornemens dit project van aangekondigde controles uit te voeren en waarom acht u dit wenselijk?

6. Kunt u aangeven waarom bij de controles op verzoek niet geverbaliseerd zal worden?

7. Kunt u aangeven of de mogelijkheid bestaat dat varkenshouders zich op deze wijze onttrekken aan vervolging, door zich massaal aan te melden voor de vrijwillige controle zonder sancties?

8. Bent u bereid tot een uitbreiding van het aantal fte’s in de opsporing en handhaving om ervoor te zorgen dat de wetten in de varkenshouderij zullen worden nageleefd en gehandhaafd? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

(1) Gelderlander 02-12-07

Indiendatum: dec. 2007
Antwoorddatum: 28 jan. 2007

Hierbij doe ik u, mede namens mijn ambtgenoot van Justitie, toekomen de antwoorden op de vragen die zijn gesteld door de het lid Thieme (PvdD) over de controle van varkensstallen op verzoek.

1
Kent u het bericht ‘Controle van varkensstal op verzoek’?

Ja.

2
Kunt u aangeven hoeveel controles van varkensstallen hebben plaatsgevonden in de afgelopen drie jaar?

In 2004 en 2005 zijn er 434 controles Varkensbesluit en in 2006 zijn er 200 controles in het kader van het Varkensbesluit uitgevoerd.

3, 4 en 8
Kunt u aangeven hoeveel procent van de varkenshouderijen bij controles in de drie afgelopen jaren in overtreding was van de regels uit het varkensbesluit dan wel andere wettelijke regels overtrad?

Is het waar dat een varkenshouder gemiddeld eenmaal in de zes jaar gecontroleerd wordt? Zo ja, acht u deze frequentie toereikend om te kunnen spreken van een deugdelijk handhavingsbeleid? Zo neen, wat is de frequentie van controles per varkenshouder? Kunt u uw antwoord toelichten in relatie tot het aantal geconstateerde overtredingen?

Bent u bereid tot een uitbreiding van het aantal fte’s in de opsporing en handhaving om ervoor te zorgen dat de wetten in de varkenshouderij zullen worden nageleefd en gehandhaafd? Zo ja, op welke termijn en op welke wijze? Zo neen, waarom niet?

In 2004 en 2005 zijn er bij 34 % van de gecontroleerde bedrijven afwijkingen geconstateerd met betrekking tot het Varkensbesluit. Indien er ook andere aspecten worden meegenomen die zijn gecontroleerd, zoals onder andere destructie, hygiënevoorschriften dierziekten varkens en I&R Varkens, dan zijn er bij 39% van de gecontroleerde bedrijven afwijkingen geconstateerd.
In 2006 voldeed 55% van de gecontroleerde bedrijven niet aan de eisen van het Varkensbesluit. Met name aan enkele specifieke onderdelen uit het Varkensbesluit werd bij de controles in 2006 niet voldaan, zoals onvoldoende licht in de stal, het ontbreken van afleidingsmateriaal en de spleetbreedte van de roostervloer, wellicht mede omdat vanaf 2006 aan deze onderdelen extra aandacht is besteed. Het percentage niet-naleving vind ik te hoog.

De doelstelling is een controlefrequentie van 5% per jaar. Dit is een gebruikelijke controlefrequentie binnen de EU. Een goede naleving van wetgeving wordt bepaald door een groot aantal factoren. Reguliere controle is een onderdeel van de interventiestrategie.
Zoals ik heb aangekondigd in de Nota dierenwelzijn, zal er sprake zijn van een verdere capaciteitsuitbreiding bij de AID. Echter, effectievere en efficiëntere handhaving is niet alleen een zaak van capaciteitsuitbreiding. Minstens zo belangrijk is dat de capaciteit zo slim mogelijk wordt ingezet en daarmee optimaal wordt benut. Omdat het huidige nalevingsniveau van het Varkensbesluit niet verbetert, heb ik opdracht gegeven om volgens het concept van programmatisch handhaven een aanpak te ontwikkelen om deze naleving de komende jaren te verbeteren. Onderdeel hiervan zal tevens zijn het verhogen van de controlefrequentie en meer handhavingscommunicatie. Het proefproject waar het krantenbericht “Controle van varkensstal op verzoek” aan refereert maakt eveneens deel uit van het zoeken naar meerdere wegen om de naleving van het Varkensbesluit te vergroten.

5
Is het waar dat gestart is met een project om controle op verzoek uit te voeren? Zo ja, kunt u aangeven wat hiervan in kwantitatieve zin het effect zal zijn op het aantal uitgevoerde onaangekondigde controles? Zo neen, bent u voornemens dit project van aangekondigde controles uit te voeren en waarom acht u dit wenselijk?

Ja, dat klopt. Varkenshouders kunnen op eigen verzoek controle krijgen in het kader van een proefproject Varkensbesluit. Dit proefproject vindt plaats in de regio Land van Cuijk. Dit proefproject houdt in dat de varkenshouders, indien nodig, hulp krijgen bij het voldoen aan de normen van het Varkensbesluit. Met dit project wordt ook nagegaan waarom varkenshouders bepaalde aspecten niet naleven. Deze informatie is belangrijk voor het ontwikkelen van adequate handhavingstrategieën. Een verbreding van de aanpak dus die geënt is op vertrouwen en samenwerking. Naast dit project zullen er reguliere controles op de naleving van het Varkensbesluit plaatsvinden waarbij op reguliere basis (dus onaangekondigd) controles worden uitgevoerd. Het is niet zo dat door dit proefproject minder reguliere controles op de naleving van het Varkensbesluit worden uitgevoerd.

6
Kunt u aangeven waarom bij de controles op verzoek niet geverbaliseerd zal worden?

Binnen het proefproject geldt dat bij lichte overtredingen de ondernemer advies krijgt. Hem wordt de gelegenheid geboden om zaken op orde te krijgen. Bij excessen wordt wel degelijk opgetreden. Daarnaast zullen de gecontroleerde bedrijven na afloop van het proefproject weer in reguliere selecties vallen en dus geen uitzonderingspositie verwerven.

7
Kunt u aangeven of de mogelijkheid bestaat dat varkenshouders zich op deze wijze onttrekken aan vervolging, door zich massaal aan te melden voor de vrijwillige controle zonder sancties?

Varkenshouders kunnen zich niet aan vervolging onttrekken. Zie hiervoor het antwoord op vraag 6. Gezien de gebiedsafbakening van het project betreft het overigens slechts een beperkte groep varkenshouders die zich aan kunnen melden.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,


G. Verburg

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer