Kamer­vragen aan de minister van LNV over dioxine in varkensvoer


Indiendatum: nov. 2007

Vragen van het lid Thieme van de Partij voor de Dieren aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over dioxine in varkensvoer

1. Kent u het bericht ‘Dioxine aangetroffen in Duitsland in varkensvoer afkomstig uit Nederland’ (1)?

2. Kunt u aangeven hoe deze dioxine in het veevoer is terecht gekomen en welke omvang deze vervuiling heeft?

3. Kunt u aangeven hoeveel dieren inmiddels zijn gevoerd met het met dioxine besmette veevoer en of de producten van deze dieren op de markt zijn gekomen?

4. Kunt u aangeven of inmiddels bekend is of ook andere partijen veevoer zijn teruggevonden die zijn besmet met veevoer?

5. Kunt u aangeven hoe groot de kans is dat veevoer besmet met dioxine of andere illegale stoffen toch kunnen worden gevoerd aan dieren en welk percentage van het veevoer wordt gecontroleerd op illegale stoffen?

6. Kunt u aangeven welke sanctiemaatregelen worden genomen tegen de veevoer fabrikant die het met dioxine besmette veevoer op de markt heeft gebracht?

7. Acht u de sanctiemogelijkheden voldoende om besmettingen van veevoer met illegale stoffen zoals dioxine te voorkomen? Zo ja, waar blijkt dat uit en is er een dalende trend waarneembaar van besmettingen van veevoer met illegale stoffen? Zo neen, waarom niet, welke sanctiemaatregelen gaat u nemen om vervuiling verder te voorkomen en op welke termijn?

8. Kunt u aangeven op welke wijze u besmettingen van veevoer met dioxine en andere illegale stoffen tracht te voorkomen en op welke wijze u voorkomt dat producten van dieren die besmet voer hebben gegeten op de markt worden gebracht?

9. Deelt u de mening dat een positieflijst een effectieve methode is om dit soort besmettingen te voorkomen? Zo ja, welke stappen onderneemt u om een positieflijst in te voeren en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet?

(1) http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=83744

Indiendatum: nov. 2007
Antwoorddatum: 17 dec. 2007

Geachte Voorzitter,

Hierbij bied ik u mijn reactie aan op vragen van het lid Thieme (PvdD) over dioxine in varkensvoer.

1
Kent u het bericht ‘Dioxine aangetroffen in Duitsland in varkensvoer afkomstig uit Nederland’?

Ja.

2
Kunt u aangeven hoe deze dioxine in het veevoer is terechtgekomen en welke omvang deze vervuiling heeft?

Dioxine is op historische gronden van nature aanwezig in vele producten. De dioxine is via de gebruikte visolie in het mengvoeder terechtgekomen. Voor visolie is een norm voor dioxine in de regelgeving opgenomen van 6 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg. Voor voeder¬middelen en mengvoeders is een norm van 0,75 ng/kg. Het betreffende product bevatte een hoog gehalte visolie (rond de 50%). Er is sprake van een zeer geringe overschrijding.
De Duitse autoriteiten hebben een uitslag van 0,93 WHO-PCDD/F-TEQ/kg gemeld.

3
Kunt u aangeven hoeveel dieren inmiddels zijn gevoerd met het met dioxine besmette veevoer en of de producten van deze dieren op de markt zijn gekomen?

De partij aanvullend diervoeder is in Duitsland geblokkeerd, voordat het aan dieren gegeven is.

4
Kunt u aangeven of inmiddels bekend is of ook andere partijen veevoer zijn terug¬gevonden die zijn besmet met dioxine?

Er zijn geen andere partijen diervoeder, besmet met dioxinen, teruggevonden.

5
Kunt u aangeven hoe groot de kans is dat veevoer besmet met dioxine of andere illegale stoffen toch kunnen worden gevoerd aan dieren? Welk percentage van het veevoer wordt gecontroleerd op illegale stoffen?

Het is niet mogelijk om een berekening uit te voeren over de kans dat eventueel besmet diervoeder aan dieren wordt vervoederd. De Nederlandse overheid voert een Nationaal Plan diervoeder uit (beschikbaar via de website van de Voedsel en Waren Autoriteit) dat voor bijvoorbeeld dioxinen, ruim 400 onderzoeken bevat. Daarnaast heeft het diervoeder¬bedrijfsleven een uitgebreide monitoring van diervoedergrondstoffen en diervoeders. Van het betreffende product waren door het bedrijf ook analyses uitgevoerd, die binnen de norm voor dioxinen vielen. Daarnaast heeft de diervoedersector zelf, lerende van de recente incidenten, een extra borging op de aankoop van grondstoffen ontwikkeld.
Dit is onder andere in systemen als TrusQ, Safe Feed en het GMP+ ondergebracht.

6
Kunt u aangeven welke sanctiemaatregelen worden genomen tegen de veevoerfabrikant die het met dioxine besmette veevoer op de markt heeft gebracht?

Aan het betreffende diervoederbedrijf is aangegeven dat voor het op de markt brengen van dit product de normstelling voor mengvoeders gehanteerd moet worden. Verder zal de Voedsel en Waren Autoriteit de zaak aan de Algemene Inspectiedienst overdragen voor strafrechtelijk onderzoek.

7
Acht u de sanctiemogelijkheden voldoende om besmettingen van veevoer met illegale stoffen zoals dioxine te voorkomen? Zo ja, waar blijkt dat uit? Is er een dalende trend waarneembaar van besmettingen van veevoer met illegale stoffen? Zo neen, waarom niet? Welke sanctiemaatregelen gaat u nemen om vervuiling verder te voorkomen en op welke termijn?

Ja. Er is sprake van een dalende trend van besmettingen van diervoeders met contami¬nanten zoals dioxine. De beschikbare gegevens tonen aan dat dit het gevolg is van de beleids¬maatregelen die al sinds de tachtiger jaren van de vorige eeuw zijn ingevoerd.
Dit beleid zal in zijn huidige vorm worden doorgezet.

8
Kunt u aangeven op welke wijze u besmettingen van veevoer met dioxine en andere illegale stoffen tracht te voorkomen? Op welke wijze voorkomt u dat producten van dieren die besmet voer hebben gegeten op de markt worden gebracht?

Alle bekende wegen van besmettingen worden gecontroleerd en besmet voer wordt onmiddellijk uit de markt genomen. Incidenten uit het verleden met levensmiddelen en diervoeders met dioxinen tonen echter aan dat accidentele of moedwillige besmetting met dioxinen op heel veel wijzen mogelijk is. Van een totale controle is dus (nog) geen sprake.

9
Deelt u de mening dat een positieflijst een effectieve methode is om dit soort besmettingen te voorkomen? Zo ja, welke stappen onderneemt u om een positieflijst in te voeren en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet?

Het gebruik van een positieflijst voor voedermiddelen is geen effectief middel tegen dit soort vervuilingen. Op een positieflijst staan voedermiddelen die getest zijn op risico's voor de volksgezondheid, de diergezondheid of het milieu. Ongewenste stoffen zoals dioxinen zijn stoffen die niet van nature onderdeel uitmaken van het voedermiddel maar daar als onvermijdbaar residu in voorkomen. Een voedermiddel dat op de positieflijst staat, kan nog altijd vervuild zijn met contaminanten die tijdens productie, transport of opslag in het product terecht zijn gekomen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer