Kamer­vragen aan de ministers van LNV en BZK over de dreigende sluiting van Stichting Dier­enthuis te Aarle-Rixtel


Indiendatum: jun. 2008

Vragen van het lid Thieme aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de dreigende sluiting van Stichting Dierenthuis te Aarle-Rixtel

  1. Bent u op de hoogte van de dreigende sluiting van de opvang van Stichting Dierenthuis te Aarle-Rixtel, waardoor honderden dieren afkomstig uit heel Nederland op straat dreigen te belanden ?
  2. Bent u bereid zich in te spannen voor behoud van deze opvang, mede gezien het feit dat er dieren uit het hele land worden opgevangen? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, bent u bereid zich in te spannen voor een spoedige en passende oplossing voor deze dieren? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?
  3. Kunt u aangeven hoeveel katten er (naar schatting) op dit moment op straat leven in Nederland? Kunt u aangeven of hierin een trend te zien is over de afgelopen vijf jaar? Zo ja, welke?
  4. Bent u bereid landelijk beleid te ontwikkelen voor de opvang van (verwilderde) zwerfkatten, gezien de gemeentegrensoverschrijdende aard van deze problematiek en de landelijke verontwaardiging die hier inmiddels over ontstaan is? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?
  5. Bent u bereid financiële middelen beschikbaar te stellen voor de opvang en castratie van (verwilderde) zwerfkatten? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, wiens verantwoordelijkheid acht u de zorg voor deze groep katten zonder eigenaar, veelal op straat geboren en niet gebonden aan een bepaalde gemeente?
  6. Kunt u –gezien de dreigende sluiting voor de Stichting Dierenthuis- deze vragen voor 30 juni aanstaande beantwoorden?

Indiendatum: jun. 2008
Antwoorddatum: 30 jun. 2008

Sluiting Dierenthuis Aarle Rixtel

Op 1 juli dreigt de Stichting Dierenthuis te Aarle Rixtel de deuren van haar opvang te moeten sluiten. Bijna 600 dieren komen hiermee op straat te staan. Het alternatief is een dwangsom van 75.000 euro.
Het onderliggende probleem rondom de opvang van (zwerf)dieren en ook rondom de situatie van dierenambulances is een zaak om na het zomerreces uitgebreid te bespreken, zodat hierbij ook het werkbezoek aan de Dierenbescherming en de resultaten van het gesprek dat de minister heeft gehad met de VNG kunnen worden betrokken.
Intussen moet er in de zaak van de Stichting Dierenthuis snel een goede oplossing worden gezocht. Het overplaatsen van de dieren lijkt niet mogelijk door het gebrek aan capaciteit binnen de opvangcentra in Nederland en de specifieke groep dieren die hier wordt gehouden. Geen enkele andere gemeente lijkt bovendien bereid om een dergelijke dierenopvang binnen haar gemeentegrenzen toe te laten. Tegelijk zijn de dieren in de opvang van de Stichting uit het hele land afkomstig. Dit geeft aan dat de problematiek gemeentegrensoverschrijdend is.

De Partij voor de Dieren wil graag voor het einde van de week een brief van de minister, waarin wordt ingegaan op de volgende vragen:

Bent u bereid zich in te spannen voor behoud van de opvang van Stichting Dierenthuis te Aarle-Rixtel en hiermee te voorkomen dat honderden dieren afkomstig uit heel Nederland op straat belanden of worden afgemaakt? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, bent u bereid zich in te spannen voor een spoedige en passende oplossing voor deze dieren? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?
Bent u bereid landelijk beleid te ontwikkelen voor de opvang van zwerfdieren en verwilderde zwerfkatten, gezien de gemeentegrensoverschrijdende aard van deze problematiek en de landelijke verontwaardiging die hier inmiddels over ontstaan is? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?
Bent u bereid zich in te spannen voor een landelijke dekking van opvangcentra voor onplaatsbare dieren? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?
Kunt u –gezien de dreigende sluiting voor de Stichting Dierenthuis- deze vragen voor 30 juni aanstaande beantwoorden?

Geachte Voorzitter,

Naar aanleiding van uw vragen over de dreigende sluiting van het Dierenthuis te Aarle-
Rixtel (gemeente Laarbeek) bericht ik u het volgende.
Na contact met de gemeente Laarbeek blijkt dat de Stichting Dierentehuis haar deuren
dreigt te moeten sluiten op straffe van een dwangsom. De Stichting heeft tegen de
dwangsom bezwaar aangetekend bij de gemeente, die het bezwaar ongegrond verklaarde.
Hierop is de Stichting in beroep gegaan bij de rechtbank. Dit traject is nog niet
afgerond.
Inmiddels zoeken de gemeente Laarbeek en de provincie Noord-Brabant een andere
vestigingsmogelijkheid voor het Dierenthuis. De gemeente onderschrijft het doel van de
Stichting en ook de provincie is bereid mee te helpen om naar een oplossing te zoeken.
Dit laat onverlet de eigen verantwoordelijkheid die het Dierenthuis heeft in deze zaak. Het
is in ieder geval niet de bedoeling van de gemeente Laarbeek dat er dieren worden
geëuthanaseerd.
De opvang van zwerfdieren is geregeld in het Burgerlijk Wetboek, boek 5, artikel 8, lid 3.
Vanwege dit artikel dienen dieren door de gemeente twee weken opgevangen te worden,
zodat de eigenaar de mogelijkheid heeft om zijn dier nog terug te krijgen. Verwilderde
zwerfkatten kunnen zeker een probleem vormen in gemeenten. De oplossing blijft echter
een lokale aangelegenheid.
Ik acht het ongewenst dat er (verwilderde) zwerfkatten ontstaan. In eerdere correspondentie
met u heb ik reeds aangegeven dat ik goede voorlichting over het houden van
gezelschapsdieren essentieel acht om dit soort problemen zoveel mogelijk te voorkomen.
Het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG) dat door mij financieel wordt
ondersteund, vervult hierin een leidende rol.

Hoe sympathiek het idee van een landelijke dekking van opvangcentra voor onplaatsbare
dieren ook is, het voert te ver voor de rijksoverheid om instanties te bewegen om open
eindevoorzieningen te realiseren. Daarnaast meen ik dat ook de voormalige eigenaar een
eigen (financiële) verantwoordelijkheid heeft.


DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg

Interessant voor jou

Kamervragen aan de minister van LNV over het vergassen van ganzen (vervolg)

Lees verder

Kamervragen aan de ministers van LNV en VROM over gebrek aan duurzaamheid megastallen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer