Kamer­vragen aan de ministers van LNV, BZK en VROM over het voorkomen van het kappen van waar­de­volle bomen


Indiendatum: feb. 2008

Kamervragen van het lid Thieme aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselvoorziening, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu over het voorkomen van het kappen van waardevolle bomen

  1. Kent u het bericht ‘Een gemeen spelletje met die bomen’? (1)
  2. Vindt u dat gemeenten voldoende zorgvuldig omgaan met de belangen van omwonenden en natuur bij het verstrekken van kapvergunningen en het respecteren van bezwaartermijnen? Zo ja, waarop baseert u die mening? Zo neen, bent u bereid de verantwoordelijke gemeenten hierop aan te spreken?
  3. Bent u bereid regelgeving op te stellen met betrekking tot landelijke bescherming van bomen die bepalend zijn voor hun omgeving? Zo ja, hoe zou deze regelgeving concreet ingevuld moeten worden en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?
  4. Bent u bereid op enigerlei wijze een bijdrage te leveren aan de landelijke actie van de Bomenstichting en die het behoud van bepalende bomen beoogt? Zo ja, wat voor concrete bijdrage heeft u voor ogen? Zo neen, waarom niet?

(1) http://www.parool.nl/nieuws/2008/FEB/11/ams2.html

Indiendatum: feb. 2008
Antwoorddatum: 11 mrt. 2008

1
Kent u het bericht ‘Een gemeen spelletje met die bomen’? 1)

Ja.

2
Vindt u dat gemeenten voldoende zorgvuldig omgaan met de belangen van omwonenden en natuur bij het verstrekken van kapvergunningen en het respecteren van bezwaartermijnen? Zo ja, waarop baseert u die mening? Zo neen, bent u bereid de verantwoordelijke gemeenten hierop aan te spreken?

Het verstrekken van kapvergunningen in de stad behoort tot de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Ik ga ervan uit dat gemeenten met de benodigde zorgvuldigheid deze verantwoordelijkheid nemen. Het is aan de rechter om de zorgvuldigheid van gemeenten bij het verstrekken van kapvergunningen te toetsen.

3
Bent u bereid regelgeving op te stellen met betrekking tot landelijke bescherming van bomen die bepalend zijn voor hun omgeving? Zo ja, hoe zou deze regelgeving concreet ingevuld moeten worden en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

Bescherming en onderhoud van (beeldbepalende) bomen in de stad is een verantwoordelijkheid van gemeenten. Ik zal hiervoor dan ook geen landelijke regelgeving opstellen. Ik vind het wel belangrijk dat stedelingen kunnen genieten van een groene woonomgeving. Naast een bijdrage aan een betere leefomgeving, kan meer of beter ingericht groen bijdragen aan verschillende maatschappelijke vraagstukken: groen kan fungeren als ontmoetingsruimte voor buurtgenoten, als speelplaats voor kinderen, als afvanger van fijnstof, etc.
Beeldbepalende bomen maken een belangrijk onderdeel uit van een groene woonomgeving. Daarom heeft het ministerie van LNV de Bomenstichting in de afgelopen jaren financieel ondersteund bij het actualiseren van het register voor monumentale bomen en bij het herstel van bomen.


4
Bent u bereid op enigerlei wijze een bijdrage te leveren aan de landelijke actie van de Bomenstichting en die het behoud van bepalende bomen beoogt? Zo ja, wat voor concrete bijdrage heeft u voor ogen? Zo neen, waarom niet?

Ik vind het goed om te zien dat maatschappelijke organisaties en burgers opkomen voor een groene leefomgeving. Ik juich dergelijke initiatieven uit de samenleving toe, maar een bijdrage van het ministerie van LNV aan deze actie vind ik niet nodig.

1) http://www.parool.nl/nieuws/2008/FEB/11/ams2.html


DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR
EN VOEDSELKWALITEIT,G. Verburg

Wij zijn tegen:

Interessant voor jou

Kamervragen aan de ministers van Justitie en LNV over de Regeling Agressieve Dieren

Lees verder

Kamervragen aan de ministers van LNV en VWS over brief VWA over disfunctioneren van controles op levende dieren en dierlijke producten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer