Kamer­vragen aan de ministers van Justitie en LNV over de illegale honden­smokkel


Indiendatum: jun. 2010

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de dieren) aan de ministers van Justitie en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de illegale hondensmokkel uit het Oostblok

1. Heeft u kennis genomen van de uitzending van “Undercover in Nederland” van 6 juni jongstleden, waarin de malafide hondenhandel in Nederland belicht wordt1?

2. Acht u het toelaatbaar dat Nederland een spin in het web is van de illegale hondensmokkel? Zo ja, waarom? Zo neen, op welke wijze wilt u hiertegen optreden?

3. Deelt u de mening dat de misstanden in de hondenhandel, zoals getoond in de uitzending van "Undercover in Nederland", de noodzaak onderstrepen van een effectievere handhaving? Zo ja, kunt u aangeven welke stappen u gaat ondernemen, naast het al bestaande plan van aanpak, om deze handel daadwerkelijk te gaan bestrijden? Zo neen, hoe verklaart u dan de beelden in de uitzending waarin één handelaar aangeeft 150 puppies per week illegaal te verhandelen?

4. Kunt u inzicht geven in de doelstellingen van het in 2009 opgestelde plan van aanpak en hoeveel handelaren er hierdoor reeds zijn opgespoord? Zo neen, waarom niet?

5. Deelt u de mening dat de getoonde illegale hondenhandelaar de bevoegdheid moet worden ontnomen om honden te houden? Zo ja, op welke wijze maakt u hier werk van? Zo neen, waarom niet?

6. Kunt u aangeven welke andere stappen zullen worden ondernomen om de malafide hondenhandelaar aan te pakken?

1 http://www.sbs6.nl/web/show/id=117418/langid=43/media=183113/page=1

Indiendatum: jun. 2010
Antwoorddatum: 13 jul. 2010

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u, mede namens de minister van Justitie de antwoorden op Kamervragen van het lid Thieme (PvdD) over de illegale hondensmokkel uit het Oostblok (ingezonden 8 juni 2010).

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van de uitzending van “Undercover in Nederland” van 6 juni 2010, waarin de malafide hondenhandel in Nederland belicht wordt?

Antwoord
Ja.

Vraag 2
Acht u het toelaatbaar dat Nederland een spin in het web is van de illegale hondensmokkel? Zo ja, waarom? Zo nee, op welke wijze wilt u hiertegen optreden?

Antwoord
Uiteraard vind ik de handel in honden in strijd met de geldende regelgeving zeer onwenselijk. Op basis van deze tv-uitzending kan ik geen conclusies trekken over de omvang van deze handel. Voor de maatregelen die ik tref, verwijs ik u naar de eerste Voortgangsrapportage Nota Dierenwelzijn & Nationale Agenda Diergezondheid (Kamerstukken II, vergaderjaar 2008-2009, 28286, nr. 259) en de lijst van vragen en antwoorden bij deze rapportage (Kamerstukken II, vergaderjaar 2008-2009, 28286, nr. 287).

Vraag 3
Deelt u de mening dat de misstanden in de hondenhandel, zoals getoond in de uitzending van "Undercover in Nederland", de noodzaak onderstrepen van een effectievere handhaving? Zo ja, kunt u aangeven welke stappen u gaat ondernemen, naast het al bestaande plan van aanpak, om deze handel daadwerkelijk te gaan bestrijden? Zo nee, hoe verklaart u dan de beelden in de uitzending waarin één handelaar aangeeft 150 puppies per week illegaal te verhandelen?

Antwoord
Ik kan op basis van deze uitzending niet oordelen over hetgeen er daadwerkelijk aan de hand is bij deze handelaar. Zoals u weet, wordt gewerkt aan het instellen van een verplichte identificatie en registratie voor honden. Deze identificatie en registratieplicht zal een extra hulpmiddel zijn voor de handhaving bij overtredingen bij de handel in honden. Ook ondersteun ik voorlichting aan toekomstige hondeneigenaren via het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG). Op de website van het LICG kunnen zij informatie vinden over de aanschaf van een hond teneinde mensen te behoeden voor aankopen bij malafide hondenhandelaren.

Vraag 4
Kunt u inzicht geven in de doelstellingen van het in 2009 opgestelde plan van aanpak en hoeveel handelaren er hierdoor reeds zijn opgespoord? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
In 2008 is de Algemene Inspectiedienst (AID) begonnen om, naast het uitvoeren van reguliere controles in het kader van het toezicht op het Honden- en Kattenbesluit, ook een gerichte aanpak te ontwikkelen voor opsporing van illegale hondenhandel. Deze ontwikkeling is in 2009 voortgezet. Hierbij lag de focus op de uitvoering van opsporingsonderzoeken, de verkenning van nieuwe trends en ontwikkelingen en versterking van de samenwerking met andere inspectiediensten zoals de LID. In 2009 is 24 keer proces-verbaal opgemaakt naar aanleiding van zowel reguliere controles als opsporingsonderzoeken.

Vraag 5
Deelt u de mening dat de getoonde illegale hondenhandelaar de bevoegdheid moet worden ontnomen om honden te houden? Zo ja, op welke wijze maakt u hier werk van? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6
Kunt u aangeven welke andere stappen zullen worden ondernomen om de malafide hondenhandelaar aan te pakken?

Antwoord vraag 5 & 6
De huidige wetgeving biedt de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een houdverbod op te leggen. Of deze maatregel in dit specifieke geval opgelegd moet worden, is niet aan mij ter beoordeling, maar aan de strafrechter. Deze zaak heeft de aandacht van de AID. Echter, in het kader van het opsporingsbelang kan geen inhoudelijke informatie worden verstrekt over onderzoeken.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN

VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg

Interessant voor jou

Kamervragen aan de minister van BuZa over het bericht van een ritueel geslachte koe voor het WK in Zuid Afrika

Lees verder

Kamervragen aan de ministers van V en W, van EZ, van VROM, en LNV over de vogels op Schiphol

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer