Kamer­vragen aan de ministers van Justitie, BiZa en LNV over opspo­rings- en vervol­gings­beleid mbt dieren­mis­han­deling en -verwaar­lozing


Indiendatum: jan. 2007

Vragen van het lid Thieme van de Partij voor de Dieren aan de ministers van Justitie, BiZa en LNV

1. Kent u het bericht ‘Zelfs hun adem stokte’ uit het Algemeen Dagblad d.d. 29-01-07, over een geval van ‘extreme verwaarlozing’ van katten? En het bericht ‘Hond in ademnood’ uit blik op nieuws d.d. 22-01-07 en het bericht ‘Herdershonden in beslag genomen’ Uit de Steenwijker Courant d.d. 20-01-07? En het bericht “AID neemt runderen in beslag” van AgriHolland d.d. 26-01-07? En het bericht “zeer ernstig hondenleed in Gelderland” d.d. 10-01-07 van De Dierenbescherming waarin een geval belicht wordt van malafide hondenhandel en van verwaarlozing van katten in een Schiedams pension?

2. Kunt u aangeven in hoeveel gevallen er in 2006 sprake is geweest van proces verbaal wegens verwaarlozing van dieren en in hoeveel gevallen inbeslagname heeft plaatsgevonden? Kunt u ook zeggen in hoeveel gevallen de daders aan de rechter zijn voorgeleid?

3. Bent u bereid de mogelijkheid te onderzoeken van een langdurig houdverbod voor recidivisten op het gebied van dierenverwaarlozing/mishandeling. Zoja, op welke termijn, zonee, waarom niet?

4. Bent u bereid in overleg te treden met de Vereniging Nederlandse Gemeenten om te bezien of gekomen kan worden tot een meer uniforme wijze van opvang van dieren en gemeentelijke subsidies voor asielen die zich bezighouden met de opvang van zwerfdieren en in beslag genomen dieren?

5. Bent u bereid een reële, kostendekkende dagvergoeding beschikbaar te stellen voor asielen die inbeslaggenomen dieren opvangen. Zoja, hoe hoog schat u die reële kosten per dier(soort). Zo nee, waarom niet indien vrijwilligersorganisaties het noodzakelijke verlengstuk vormen bij justitiële inbeslagname?

Indiendatum: jan. 2007
Antwoorddatum: 7 mrt. 2007

Hierbij stuur ik u, mede namens de Minister van Justitie, de antwoorden op de vragen van
het lid Thieme over het opsporings- en vervolgingsbeleid bij dierenmishandeling en –
verwaarlozing.

1
Kent u de volgende berichten: ‘Zelfs hun adem stokte’ over een geval van ‘extreme verwaarlozing’ van katten?; ‘Hond in ademnood’; ‘Herdershonden in beslag genomen’; ‘AID neemt runderen in beslag’; ‘Zeer ernstig hondenleed in Gelderland’ waarin een geval belicht wordt van malafide hondenhandel en van verwaarlozing van katten in een Schiedams pension?

Ja.

2
In hoeveel gevallen is er in 2006 sprake geweest van proces verbaal wegens verwaarlozing van dieren en in hoeveel gevallen heeft inbeslagneming plaatsgevonden? In hoeveel gevallen zijn de vermoedelijke daders voorgeleid?

In 2006 is er 106 maal een proces verbaal door de Algemene Inspectiedienst (AID) opgemaakt wegens overtreding van de artikelen 36 en 37 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Gwwd). In 19 gevallen zijn de dieren in beslag genomen. Door de Landelijke Inspectiedienst (LID) is in 2006 176 keer proces verbaal opgemaakt voor overtredingen van de artikelen 36 en 37 Gwwd. In 67 van deze gevallen heeft een inbeslagname plaatsgevonden. Daarnaast heeft de LID 10 processen verbaal geregistreerd
die zijn opgemaakt door de politie, maar waarbij een LID inspecteur is opgetreden als 2e verbalisant. In 7 van deze gevallen heeft een inbeslagname plaatsgevonden. De door de AID en LID opgemaakte processen verbaal die bij het Openbaar Ministerie zijn ingezonden, zijn gespreid over het jaar bij het Openbaar Ministerie binnengekomen. Een deel van die zaken is op dit moment nog in behandeling. Het aantal zaken waarin is besloten de verdachte te dagvaarden om voor de rechter te verschijnen, staat derhalve nog niet vast.

3
Bent u bereid de mogelijkheid van een langdurig houdverbod voor recidivisten te
onderzoeken? Zo ja, op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

Ik zal de mogelijkheid van een langdurig houdverbod in het licht van het regeerakkoord nader onderzoeken. Ik zal u over de uitkomsten voor de zomer informeren. Overigens wijs ik u erop dat er een initiatiefwetsvoorstel van de leden Eerdmans en Wolfsen (Kamerstukken II 2005-2006, 30 511, nr. 2) bij de Tweede Kamer aanhangig is, waarin wordt voorgesteld het houdverbod als bijzondere voorwaarde bij een geheel of ten dele voorwaardelijke veroordeling te verruimen.

4
Bent u bereid in overleg te treden met de Vereniging Nederlandse Gemeenten om te bezien
of een meer uniforme wijze van opvang van dieren en gemeentelijke subsidies voor
asielen die zich bezighouden met de opvang van zwerfdieren en in beslag genomen dieren
mogelijk is?

Sinds de inwerkingtreding van het Honden- en kattenbesluit 1999 (HKB) moeten alle asielen tenminste aan de voorschriften in het besluit voldoen. Het kan zijn dat nog enkele asielen een beroep kunnen doen op de overgangsbepalingen in het HKB. In dat geval kunnen de voorzieningen iets afwijken. Indien er sprake is van mishandeling van dieren of onvoldoende verzorging kan de LID of de AID de dieren in beslag nemen. In dat geval zorgt de Dienst Regelingen van mijn ministerie voor de opvang van de dieren. Dienst Regelingen ziet er op toe dat honden en katten in asielen/pensions opgevangen worden
die voldoen aan de voorschriften van het HKB. Een gesprek inzake de opvang van dieren met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voegt hier naar mijn mening niets aan toe. Een uniforme opvang van zwerfdieren en in beslag genomen dieren is naar mijn oordeel afdoende geregeld. Over de financiële aspecten van het opvangen van zwerfdieren gaan de gemeenten en asielen zelf.

5
Bent u bereid een reële, kostendekkende dagvergoeding beschikbaar te stellen voor asielen die inbeslaggenomen dieren opvangen? Zo ja, hoe hoog schat u die reële kosten per dier(soort)? Zo neen, waarom niet indien ervan wordt uitgegaan dat vrijwilligersorganisaties het noodzakelijke verlengstuk vormen bij justitiële inbeslagneming?

Dienst Regelingen heeft met een aantal asielen al contracten gesloten. Voor de opvang van een in beslag genomen hond betaalt Dienst Regelingen € 10,- per dag, exclusief btw en de kosten voor de dierenarts. Voor de opvang van een in beslag genomen kat betaalt Dienst Regelingen € 6,- per dag (exclusief btw) en de kosten voor de dierenarts. Wanneer dieren moeten worden geplaatst in asielen waar geen contract mee is gesloten, kan de vergoeding iets lager zijn.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg