Kamer­vragen aan de ministers van Binnen­landse Zaken en Konink­rijks­re­laties, Justitie en LNV over de definitie van dieren­rech­ten­ac­ti­visme


Indiendatum: jan. 2009

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de definitie van dierenrechtenactivisme.

  1. Kunt u aangeven welke definitie u hanteert van de begrippen “dieren(rechten)activisme”, “radicaal dieren(rechten)activisme” en “gewelddadig dieren(rechten)activisme”, wanneer u deze gebruikt in beleidsnotities en in antwoord op Kamervragen?
  2. Deelt u de mening dat “dieren(rechten)activisme”en “radicaal dierenrechtenactivisme” legitieme activiteiten zijn zolang mensen die zich daarvoor inzetten de wet niet overtreden? Zo neen, waarom niet? Zo ja, waarom worden deze begrippen dan bij herhaling gebruikt in relatie tot “verscherpt toezicht”, het speerpunt “dierenactivisme” bij het Landelijk Parket en de benoeming van een speciaal KLPD team “dierenactivisme”?
  3. Deelt u de mening dat het gebruik van de term dierenactivisme als kennelijk synoniem met wetsovertreding, een stigmatiserende uitwerking heeft op grote groepen dierenactivisten die op geen enkele wijze de wet overtreden om hun idealen te bepleiten? Zo neen, waarom niet? Zo ja, bent u bereid de gekozen terminologie bij het omschrijven van wetsovertreding die worden begaan met het kennelijke oogmerk om dierenrechten te bepleiten of af te dwingen zorgvuldiger te kiezen, zodat mensen die dierenrechten willen realiseren via legale weg niet langer ten onrechte gestigmatiseerd worden van overheidswege? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

Indiendatum: jan. 2009
Antwoorddatum: 3 feb. 2009

Hierbij bied ik u, mede namens de ministers van Justitie en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Thiemen (PvdD) over de definitie van dierenrechtenactivisme. Deze vragen werden ingezonden op 21 januari 2009 met kenmerk 2009Z00907 / 2080910300.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

Mevrouw dr. G. ter Horst

2009Z00907 / 2080910300

Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Justitie en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de definitie van dierenrechtenactivisme. (Ingezonden 21 januari 2009)

1. Welke definitie hanteert u van de begrippen “dieren(rechten)activisme”, “radicaal dieren(rechten)activisme” en “gewelddadig dieren(rechten)activisme”, wanneer u deze gebruikt in beleidsnotities en in antwoord op Kamervragen?

2. Deelt u de mening dat “dieren(rechten)activisme”en “radicaal dierenrechtenactivisme” legitieme activiteiten zijn zolang mensen die zich daarvoor inzetten de wet niet overtreden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom worden deze begrippen dan bij herhaling gebruikt in relatie tot “verscherpt toezicht”, het speerpunt “dierenactivisme” bij het Landelijk Parket en de benoeming van een speciaal team “dierenactivisme” bij het Korps landelijke politiediensten (KLPD)?

3. Deelt u de mening dat het gebruik van de term dierenactivisme als kennelijk synoniem met wetsovertreding een stigmatiserende uitwerking heeft op grote groepen dierenactivisten die op geen enkele wijze de wet overtreden om hun idealen te bepleiten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid de gekozen terminologie bij het omschrijven van wetsovertreding die worden begaan met het kennelijke oogmerk om dierenrechten te bepleiten of af te dwingen zorgvuldiger te kiezen, zodat mensen die dierenrechten willen realiseren via legale weg niet langer ten onrechte gestigmatiseerd worden van overheidswege? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

Antwoord van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens de Ministers van Justitie en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op vragen van het lid Thiemen (PvdD) over de definitie van dierenrechtenactivisme. (Ingezonden 21 januari 2009)
Antwoord vragen 1,2 en 3:

Ik ben het met u eens dat het belangrijk is om een heldere terminologie te hanteren bij het beschrijven van verschillende soorten van dierenrechtenactivisme.
In antwoord op eerdere kamervragen (nummer 1206) is aangekondigd dat de Tweede Kamer in februari een brief tegemoet kan zien waarin (de intensivering van) de aanpak van extreme vormen van dierenrechtenactivisme wordt toegelicht. Ik zeg u toe dat in die brief ook wordt ingegaan op de terminologie omtrent legale en illegale vormen van dierenrechtenactivisme.

Interessant voor jou

Kamervragen aan de minister van VROM en LNV over gemeentelijke tegenwerking bij het plaatsen van schuilhutten voor dieren

Lees verder

Kamervragen aan de minister van LNV over memo Staatsbosbeheer inzake handelen in strijd met de Flora- en faunawet

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer