Kamer­vragen aan de minister van Verkeer en Water­staat over uitbe­steding taxi­me­ter­keu­ringen aan vlees­keu­rings­be­drijf


Indiendatum: feb. 2008

Vragen van het lid Thieme van de Partij voor de Dieren aan de minister van V&W over uitbesteding taximeterkeuringen aan vleeskeuringsbedrijf

1. Kent u het artikel “Gesjoemel met slachtvee” (1)?

2. Is het waar dat het Centraal Bureau Slachtdieren en/of KDS en of een aan deze organisaties gelieerde stichting of BV zich in opdracht van uw ministerie bezig houdt met het keuren en/of certificeren van taxi’s? Zo ja, op welke manier en kunt u aangeven wat voor u een aan slachtvee gelieerde keuringsinstantie bij uitstek geschikt maakt om taxi’s te keuren of te certificeren? Zo neen, onderneemt u actie om dit misverstand weg te nemen?

3. Kunt u aangeven welk bedrag gemoeid is met de opdracht om taxi’s te keuren c.q. te certificeren en of deze opdracht openbaar aanbesteed is? Zo neen, waarom niet?

4. Kunt u aangeven of uw inspecteur-generaal J.F. de Leeuw op enigerlei wijze betrokken is geweest bij de aanbesteding van het keuren en/of certificeren van taxi’s gelet op het feit dat hij in zijn vorige positie van inspecteur-generaal VWA nauw betrokken was bij de totstandkoming van CBS/KDS en de daarmee samenhangende stichtingen en BV’s en de overheveling van de post mortem keuringen van VWA naar CBS/KDS? Zo neen, bent u van mening dat er sprake is van toeval dat deze in vleeskeuring gespecialiseerde bedrijven die nauw samenwerkten met uw inspecteur generaal een opdracht kregen voor het keuren en/of certificeren van taxi’s? Zo ja, hoe kunt u mogelijke schijn van verstrengeling van belangen bij opdrachten als deze uitsluiten?

(1) Vrij Nederland 09-02-08

Indiendatum: feb. 2008
Antwoorddatum: 25 feb. 2008

1
Ja.

2
Er is geen sprake van het keuren en/of certificeren van taxi's door Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS) of Stichting Centraal Bureau Diensten aan Slachtdieren (CBS groep). De CBS Groep verenigt een aantal werkmaatschappijen die zich toeleggen op keuring, controle, inspectie, classificatie, certificering en verzekeren. Eén van de werkmaatschappijen is VERIN, een onafhankelijke certificatie-instelling die kwaliteitsregelingen certificeert. VERIN is actief in verschillende sectoren en branches, waaronder de taxibranche.

In de taxibranche geldt TX-Keur als een landelijk kwaliteitssysteem voor taxibedrijven. Het systeem is bedoeld om de kwaliteit van de dienstverlening, op het gebied van imago, comfort en veiligheid, te waarborgen. De Stichting TX-Keur is onafhankelijk, en heeft een beherende, controlerende, organiserende en informerende rol met betrekking tot het keurmerk. VERIN certificeert één van de voor TX-keur ontwikkelde certificatieschema's.

Het is gebruikelijk dat certificatie-instellingen in verschillende sectoren en branches werkzaam zijn. Overigens is TX-keur een verantwoordelijkheid van de sector zelf en staat de overheid hierbuiten.

3
In het reglement van de Stichting TX-Keur is vastgelegd dat certificerende instellingen door de stichting worden gecontracteerd en dat deze instellingen geaccrediteerd moeten zijn door de Raad voor Accreditatie. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft derhalve geen bemoeienis met de overeenkomsten tussen de stichting en de certificerende instellingen.

4
Gelet op mijn eerdere antwoorden is er geen sprake van het aanbesteden van keuring en/of certificering van taxi's van de zijde van de overheid.

En derhalve is er ook geen enkele betrokkenheid van de inspecteur-generaal Verkeer en Waterstaat.