Kamer­vragen aan de minister van LNV over wilde dieren in circussen


Indiendatum: mrt. 2007

Kamervragen van het lid Ouwehand van de Partij voor de Dieren aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over wilde dieren in circussen

1. Kent u het persbericht ‘Dierenwelzijnsrichtlijnen circusbranche afgekeurd door adviesraad minister’ (1)?

2. Hoe verhoudt de afkeuring van de opgestelde brancherichtlijnen door de Raad voor Dierenaangelegenheden zich tot uw antwoorden op onze kamervragen d.d. 19-01-07 (2)?

3. Bent u in, het licht van deze ontwikkeling, bereid om te komen tot een versneld algeheel Nederlands verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen? Zo neen, kunt u aangeven waarom niet?

4. Bent u met ons van mening dat mobiele huisvesting niet geschikt is voor het houden van wilde dieren die gebruikt worden in circussen? Zo neen, aan welke criteria zou dergelijke huisvesting in uw optiek dan moeten voldoen?

1) Persbericht van Wilde Dieren de Tent Uit, 8 maart 2007 www.wildedierendetentuit.nl

2) Aanhangsel Handelingen II 2006/2007. nr. 773

Indiendatum: mrt. 2007
Antwoorddatum: 11 apr. 2007

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de vragen van het lid Ouwehand van de Partij voor de Dieren over dierenwelzijnsrichtlijnen voor de circusbranche

1
Kent u het persbericht ‘Dierenwelzijnsrichtlijnen circusbranche afgekeurd door adviesraad minister’?

Ja.

2
Hoe verhoudt de afkeuring van de opgestelde brancherichtlijnen door de Raad voor Dierenaangelegenheden zich tot uw antwoorden op eerder gestelde Kamervragen?


De RDA meent dat het rapport “Welzijn circusdieren, Richtlijnen voor het houden en laten optreden van dieren in circussen”, moet worden gezien als een eerste aanzet om tot degelijk onderbouwde richtlijnen te komen. De RDA doet de nodige suggesties voor aanpassingen door de VNCO.

3 en 4
Bent u in het licht van deze ontwikkeling bereid om te komen tot een versneld algeheel Nederlands verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen? Zo neen, kunt u aangeven waarom niet?
Deelt u de mening dat mobiele huisvesting niet geschikt is voor het houden van de dieren die gebruikt worden in circussen? Zo neen, aan welke criteria zou dergelijke huisvesting dan moeten voldoen?De RDA heeft zich kritisch uitgelaten over de richtlijnen in de huidige vorm vanuit het oogpunt van dierenwelzijn, maar geeft wel een opening om de richtlijnen aan te passen. Mede vanwege het draagvlak vind ik het van belang dat de sector zelf richtlijnen ontwikkelt. Ik wacht daarom eerst verdere initiatieven van de VNCO af. Op basis daarvan zal ik bepalen of eventuele andere maatregelen wenselijk zijn. Voorshands kan worden volstaan met de huidige, meer algemene, regels in de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren die ook van toepassing zijn op circusdieren. Uiteraard zal het welzijn van circusdieren in de nieuwe nota Dierenwelzijn aan de orde komen. Mobiele huisvesting is zeker een factor om rekening mee te houden.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,


G. Verburg

Interessant voor jou

Kamervragen aan de ministers van LNV en VROM over helikopterplatform en meeuwenkolonie

Lees verder

Kamervragen aan de minister van LNV over landelijke vrijstelling voor afschot van grauwe ganzen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer