Kamer­vragen aan de minister van LNV over verhoging van subsidies voor vissers


Indiendatum: jul. 2007

Vragen van het lid Ouwehand van de Partij voor de Dieren aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over verhoging van subsidies voor vissers

1. Kent u de berichten ‘Brussel wil meer steun toestaan voor vissers’ (1) en ‘Milieuorganisaties laken steun Brussel voor vissers’ (2)?

2. Deelt u de mening van milieuorganisaties dat een verhoging van de bestaande visserijsubsidies via de ‘de minimis’ regeling niet strookt met het vorig jaar door EU-commissaris Borg ingezette beleid voor een meer duurzame visvangst? Zo neen, waarom niet?

3. Deelt u de zorgen van de milieuorganisaties over de mogelijkheid dat lidstaten de extra subsidies zullen verstrekken voor milieubelastende activiteiten, bijvoorbeeld als compensatie voor hogere brandstofkosten? Zo neen, welke garanties zijn er dat de subsidies aan duurzame visserij worden besteed?

4. Bent u bereid om in EU verband te pleiten tegen de invoering van de ‘de minimis’ subsidie voor de visserijsector? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

5. Kunt u aangeven welke voorwaarden in Nederland verbonden zullen worden aan het verstrekken van de ‘de minimis’ subsidie, en welke kostenposten in Nederland in aanmerking zullen komen voor de extra subsidie volgens de ‘de minimis’ regeling? Zo neen, waarom niet?

(1) Trouw, 14/07/2007, p.12

(2) Trouw, 19/07/2007, p.11

Indiendatum: jul. 2007
Antwoorddatum: 19 aug. 2007

Naar aanleiding van uw bovengemelde brief doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Ouwehand (PvdD) over verhoging van subsidies voor vissers.

1. Kent u de berichten ‘Brussel wil meer steun toestaan voor vissers’ en ‘Milieuorganisaties laken steun Brussel voor vissers’?

Ja

2. Deelt u de mening van milieuorganisaties dat een verhoging van de bestaande visserijsubsidies via de ‘de minimis’ regeling niet strookt met het vorig jaar door EU-commissaris Borg ingezette beleid voor een meer duurzame visvangst? Zo neen, waarom niet?

De visserijsector bevindt zich op dit moment, met name door de hoge olieprijzen, in financieel zwaar weer. Onder die omstandigheden is het voor vissers moeilijk om de overstap te maken naar een meer duurzame vorm van visserij. VIa subsidies in het kader van het Europese Visserij Fonds (EVF) worden vissers gestimuleerd te komen tot innovaties en een meer duurzame manier van vissen. Ook de inzet van de nieuwe "de minimis'- regeling (Verordening (EG) nr. 875/2007 van de Commissie van 24 juli 2007 betreffende toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de-minimissteun in de visserijsector en tot wijziging van de Verordening (EG) nr. 1860/2004) kan een bijdrage leveren aan het realiseren van deze doelstelling.

3. Deelt u de zorgen van de milieuorganisaties over de mogelijkheid dat lidstaten de extra subsidies zullen verstrekken voor milieubelastende activiteiten, bijvoorbeeld als compensatie voor hogere brandstofkosten? Zo neen, welke garanties zijn er dat de subsidies aan duurzame visserij worden besteed?

Op grond van de nieuwe verordening mag van de steun geen gebruik gemaakt worden om de vangstcapaciteit te vergroten. Die beperking is in de regeling opgenomen om te voorkomen dat de visserijdruk gaat toenemen. Het inzetten van 'de minimis'-regeling als compensatie voor hoge brandstofkosten zal in het algemeen niet effectief zijn omdat de brandstofkosten voor trawlers van een veel grotere orde zijn dan het 'de minimis-bedrag. De internationale olieprijs (en dus de brandstofprijs) is voor de visser een factor van een veel groter belang voor het bepalen van zijn bedrijfsvoering.
Over het nationale beleid van mijn Europese collega's heb ik geen zeggenschap, maar ik vetrouwen in dat zij 'de minimis'- steun zullen inzetten ter ondersteuning van het Gemeenschappelijk Visserij Beleid.
Speerpunten van mijn eigen beleid in deze zijn het verminderen van de effecten op de natuur, het reduceren van de kosten (lager brandstofgebruik) en het verhogen van de toegevoegde waarde door een betere samenwerking en marketing.

4. Bent u bereid om in EU verband te pleiten tegen de invoering van de ‘de minimis’ subsidie voor de visserijsector? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

Op 24 juli jongstleden heeft de Europese Commissie de nieuwe 'de minimis'- regeling aangenomen. Deze verordening is op 1 augustus in werking getreden. Het veranderen en vaststellen van het subsidieplafond is een bevoegdheid van de Europese Commissie. Uit de discussies met de lidstaten bleek dat er grote verschillen van mening bestaan over de gewenste reikwijdte van de regeling en de hoogte van het subsidieplafond. De recent aangenomen 'de minimis'-regeling is het daaruit voortgekomen compromis.

5. Kunt u aangeven welke voorwaarden in Nederland verbonden zullen worden aan het verstrekken van de ‘de minimis’ subsidie, en welke kostenposten in Nederland in aanmerking zullen komen voor de extra subsidie volgens de ‘de minimis’ regeling? Zo neen, waarom niet?

Ik ben terughoudend in het gebruik van 'de minimis'-regeling. Als ik besluit gebruik te maken van deze regeling dat zullen de gesteunde projecten een bijdrage moeten leveren aan het realiseren van mijn beleidsdoelstellingen, innovatie en verduurzaming van de visserij.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

G. Verburg

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer