Kamer­vragen aan de minister van LNV over vergunning uitzetting korhoenders


Indiendatum: okt. 2007

Vragen van het lid Thieme van de Partij voor de Dieren aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over vergunning uitzetting korhoenders.

1. Kent u het bericht ‘Aanklooien met het korhoen’ (1)?

2. Kunt u zeggen voor welke termijn de vergunning tot het uitzetten is verleend?

3. Bent u bereid tot een tussentijdse evaluatie wanneer mocht blijken dat een substantieel deel van de eerst uitgezette populatie in het eerste jaar sterft? Met welke mortaliteit bent u bereid genoegen te nemen en hoe controleert u de mortaliteit onder de uitgezette dieren?

4. Kunt u aangeven hoe hoog de mortaliteit binnen het fokprogramma was en of u van mening bent dat ook de gefokte korhoenders wettelijk beschermd zijn. Kunt u in dat geval aangeven of u bereid bent op te treden tegen de fokker in verband met het overlijden van de dieren? Zo nee, waarom niet?

5. Kunt u aangeven waarom is besloten tot het verlenen van een vergunning om de korhoenders uit te zetten nog voordat een afwegingskader tot stand gebracht was voor het uitzetten van dieren? Zo ja, bent u bereid de vergunning voor de komende jaren alsnog aan het afwegingskader te toetsen? Zo nee, waarom niet?

6. Kunt u het afwegingskader met ons delen? Kunt u aangeven hoe de afweging tot het al dan niet toestemming verlenen voor het uitzetten van korthoenders was uitgevallen op basis van het voorliggende afwegingskader?

7. Wanneer het afwegingskader aangeeft dat er sprake kan zijn van genetische schade aan de laatste Nederlandse natuurlijke populatie korhoenders, bent u dan bereid de vergunning alsnog in te trekken? Zoja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

8. Kunt u aangeven hoe de belangen van beschermde predatoren zoals roofvogels en marters beschermd zijn in het betreffende gebied. Kunt u onafhankelijk toezicht garanderen op de veiligheid van deze mogelijk voor tamme korhoenders bedreigende wilde, beschermde soorten?

9. Kunt u aangeven in hoeverre het is toegestaan de uitgezette dieren bij te voeren. Vanaf welk moment worden de uitgezette dieren door u beschouwd als in het wild levende dieren? Welke gevolgen heeft dat voor het toegepaste beschermingsregime?

(1) NRC, 7 oktober 2007

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer