Kamer­vragen aan de ministers van LNV en VWS over toege­nomen kans op besmetting van mensen door vogel­pest­virus


Indiendatum: okt. 2007

Vragen van het lid Thieme aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Volksgezondheid, Welzijn en Sport over toegenomen kans op besmetting van mensen door vogelpestvirus

1. Kent u het bericht ‘Kans op besmetting vogelgriep neemt toe’ (1)?

2. Deelt u de mening van de wetenschappers dat het virus nog makkelijker mensen kan besmetten dan voorheen? Zo ja, leidt dit tot een herijking van uw beleid ter preventie van een vogelpest uitbraak?Zo neen, waarom niet?

3. Welke consequenties hebben deze nieuwe wetenschappelijke inzichten voor burgers in Nederland? Lopen zij een groter gevaar besmet te raken met het vogelpestvirus? Zo ja, waar blijkt dat uit? Zo neen, waarom niet?

4. Kunt u aangeven welke maatregelen u momenteel neemt om een vogelpestpandemie te voorkomen en het besmettingsgevaar voor mensen en dieren zo veel mogelijk te reduceren?

5. Kunt u aangeven waarom u denkt dat deze maatregelen voldoende effectief zijn? Zo neen, waarom niet en welke maatregelen gaat u nemen de effectiviteit te vergroten?

6. Deelt u de mening dat vaccinatie van al het pluimvee in Nederland een effectieve manier is om de ontwikkeling en de verspreiding van het hoog pathogene vogelpestvirus tegen te gaan? Zo ja, bent u voornemens om uit het oogpunt van de volksgezondheid over te gaan op vaccinatie van pluimvee? Zo neen, waarom niet?

7. Kunt u aangeven volgens welke afwegingen en criteria u economische belangen boven volksgezondheid stelt?

8. Deelt u de mening dat dubbele ontsmetting van vrachtwagens naar risicogebieden waar het vogelpestvirus is uitgebroken niet voldoende garantie biedt om de insleep van het virus te voorkomen? Zo, ja bent u voornemens om transporten van en naar de regio’s waar vogelpest is geconstateerd te verbieden? Zo neen, waaruit blijkt dat dubbele ontsmetting een effectief middel is om insleep te voorkomen en hoe oefent u hierop controle uit?

(1) Nederlands Dagblad, 6 oktober 2007

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer