Kamer­vragen aan de minister van LNV over uitstellen van het invoeren van verdoofd castreren bij varkens


Indiendatum: feb. 2008

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over uitstellen van het invoeren van verdoofd castreren bij varkens.

  1. Kent u het bericht “verdoofd castreren per 1 juli mogelijk te ambitieus” ? (1)
  2. Is deze nieuwe vertraging reden om uw mening over zelfregulering bij te stellen? Zo ja, op welke wijze en wat is daarvan de betekenis voor uw beleid ten aanzien van dierenwelzijn? Zo neen, waarom niet?
  3. Bent u bereid te komen met spoedige wettelijke maatregelen die het onverdoofd castreren van biggen onmogelijk maken? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?
  4. Vindt u het te rechtvaardigen dat waar de afnemers aangeven alleen nog vlees van verdoofd gecastreerde biggen af te willen nemen, de sector vanaf aanvang weigerachtig was dit vlees te leveren ? Zo neen, waarom niet? Zoja, waarom?
  5. Kunt u aangeven wat voor u de uiterlijke termijn is waarbinnen het onverdoofde castreren van biggen definitief verboden zal zijn? Zo neen, waarom niet?

(1) http://www.agd.nl/1047355/Nieuws/Artikel/Verdoofd-castreren-per-1-juli-mogelijk-te-ambitieus.htm

Indiendatum: feb. 2008
Antwoorddatum: 27 mrt. 2008

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen die zijn gesteld door het lid Thieme (PvdD) over het uitstellen van het invoeren van verdoofd castreren bij varkens.

1
Kent u het bericht “verdoofd castreren per 1 juli mogelijk te ambitieus”? 1)

Ja.

2
Is deze nieuwe vertraging reden om uw mening over zelfregulering bij te stellen? Zo ja, op welke wijze en wat is daarvan de betekenis voor uw beleid ten aanzien van dierenwelzijn? Zo neen, waarom niet?

We hebben te maken met werk in uitvoering. De benodigde onderzoeken zijn gestart en verlopen voorspoedig. Begin juli zal door betrokkenen gerapporteerd worden over de stand van zaken.

3
Bent u bereid te komen met spoedige wettelijke maatregelen die het onverdoofd castreren van biggen onmogelijk maken? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

Mijn beleid omtrent castreren heb ik verwoord in de Nota Dierenwelzijn die door de Tweede Kamer is aanvaard. Ik zie vooralsnog geen redenen om dit beleid te wijzigen.

4
Vindt u het te rechtvaardigen dat waar de afnemers aangeven alleen nog vlees van verdoofd gecastreerde biggen af te willen nemen, de sector vanaf aanvang weigerachtig was dit vlees te leveren ? Zo neen, waarom niet? Zo ja, waarom?


De primaire sector is al enige jaren actief met de eindoplossing om castreren van beerbiggen achterwege te laten. Het is echter complexe en tijdrovende materie die de varkenshouderij niet in haar eentje kan oplossen. De eis die de retail medio vorig jaar aan de gehele varkensvleesketen heeft opgelegd, betreft een tussenoplossing en kwam voor velen onverwachts wat tot begrijpelijke eerste reacties geleid heeft. Vervolgens hebben partijen in en rondom de varkenshouderij deze eis pro-actief opgepakt, wat onder andere heeft geresulteerd in de Verklaring van Noordwijk en in de onderzoeken die nu worden uitgevoerd.

5
Kunt u uiteenzetten wat voor u de uiterlijke termijn is waarbinnen het onverdoofde castreren van biggen definitief verboden zal zijn? Zo neen, waarom niet?

Zoals ik heb aangegeven in mijn Nota Dierenwelzijn wil ik met de betrokken partijen afspreken dat als er een goed werkbare en betaalbare verdovingsmethode gereed is, het verdoofd castreren zo snel mogelijk, maar uiterlijk per 2011 wordt uitgebreid naar alle mannelijke biggen.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,G. Verburg

Wij zijn tegen:

Interessant voor jou

Kamervragen aan de minister van LNV over een onterecht verleende vergunning voor mosselvisserij

Lees verder

Kamervragen aan de ministers van VROM en LNV over duizenden dode dieren door brand in stallen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer