Kamer­vragen aan de minister van LNV over strengere welzijn­s­eisen voor kippen


Indiendatum: mrt. 2008

Kamervragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over strengere welzijnseisen voor kippen

  1. Kent u het bericht ‘voetzoollezer meet het welzijn van pluimvee’?
  2. Deelt u de mening van de wetenschappers dat het meten van de beschadigingen aan voetzolen een goede indicatie geeft van de welzijnsomstandigheden waaronder slachtkippen zijn gehouden? Zo ja, bent u bereid deze indicator als welzijnseis voor slachtkippenhouders verplicht te stellen en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet?
  3. Is het waar dat in Scandinavië de aantasting van de voetzool al langer de maatstaf is? Zo ja, kunt u aangeven hoe lang zij deze maatstaf inzetten en kunt u aangeven of Scandinavië voor wat betreft dit aspect dus voorop loopt op Nederland? Zo neen, waarom niet?
  4. Kunt u aangeven waarom de welzijnsomstandigheden waaronder slachtkippen hebben geleefd pas wordt gemeten als zij al geslacht zijn?
  5. Deelt u de mening dat het meten van de welzijnsomstandigheden waaronder slachtkippen hebben geleefd als zij al geslacht een verwerpelijke zaak is en dat de mate het welzijn van kippen tijdens leven beoordeeld dient te worden? Zo ja, op welke wijze gaat u dat vormgeven en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet?

Indiendatum: mrt. 2008
Antwoorddatum: 23 apr. 2008

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen die gesteld zijn door het lid Thieme (PvdD) over strengere welzijnseisen voor kippen.

1
Kent u het bericht ‘voetzoollezer meet het welzijn van pluimvee’? 1)

Ja.

2
Deelt u de mening van de wetenschappers dat het meten van de beschadigingen aan voetzolen een goede indicatie geeft van de welzijnsomstandigheden waaronder slachtkippen zijn gehouden? Zo ja, bent u bereid deze indicator als welzijnseis voor slachtkippenhouders verplicht te stellen en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet?

Voetzoollaesies geven naast andere vormen van huidontsteking een indicatie van het welzijn van vleeskuikens. De vleeskuikenrichtlijn stelt monitoring op welzijnsindicatoren verplicht bij de postmortemkeuring in het slachthuis. Over de wijze waarop ik de vlees¬kuikenrichtlijn gestalte geef in de nationale regelgeving zal ik u in een later stadium berichten.

3
Is het waar dat in Scandinavië de aantasting van de voetzool al langer de maatstaf is? Zo ja, kunt u uiteenzetten hoe lang zij deze maatstaf inzetten en kunt u aangeven of Scandinavië voor wat betreft dit aspect dus voorop loopt op Nederland? Zo neen, waarom niet?

Ja. In Denemarken en Zweden wordt respectievelijk 7 en 14 jaar voetzoollaesies gemeten, waarmee deze landen voorop lopen in het meten van voetzoollaesies ten opzichte van de overige lidstaten waaronder Nederland.


4
Kunt u uiteenzetten waarom de welzijnsomstandigheden waaronder slachtkippen hebben geleefd pas worden gemeten als zij al geslacht zijn?

Door welzijnsindicatoren aan de slachtlijn te meten kan duidelijkheid ontstaan over de omstandigheden van het dier gedurende zijn gehele leven. Op basis van de resultaten van deze monitoring kunnen maatregelen genomen worden ter verbetering van het welzijn van de volgende koppels vleeskuikens van hetzelfde pluimvee bedrijf. Het meten van welzijnsindicatoren tijdens het leven is minder eenvoudig en vormt slechts een moment¬opname. Bovendien brengt het meten tijdens het leven op zichzelf weer een welzijns¬vermindering met zich mee voor het vleeskuiken.

5
Deelt u de mening dat het meten van de welzijnsomstandigheden waaronder slachtkippen hebben geleefd als zij al geslacht zijn een verwerpelijke zaak is? Deelt u de mening dat het welzijn van kippen tijdens het leven beoordeeld dient te worden? Zo ja, op welke wijze gaat u dat vormgeven en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet?

Nee. Zie antwoord op vraag 4.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,G. Verburg