Kamer­vragen aan de minister van LNV over slacht­offers van viswed­strijden


Indiendatum: mei 2007

Vragen van het lid Ouwehand van de Partij voor de Dieren aan de minister van LNV over slachtoffers van viswedstrijden

1. Kent u het bericht ‘Deze dierenkwelling moet ophouden?’ (1)

2. Kunt u aangeven hoeveel viswedstrijden er jaarlijks plaatsvinden in Nederland, verdeeld over de sportvisserij en de amateur-visserij? Kunt u aangeven welke typen viswedstrijden er te onderscheiden zijn (bijvoorbeeld wedstrijden voor kinderen en volwassenen)?

3. Bent u van mening dat viswedstrijden –puur gericht op het vermaak van de visser, toelaatbaar zijn, gelet op het aantal vissen dat na afloop dood aantroffen wordt? Zo ja, waarom?
Hoe verhoudt het proces van het vangen van vissen en het onderbrengen in leefnetten om ze vervolgens terug te gooien in het water zich volgens u tot artikel 36 van de Gezondheids- en welzijnswet voor Dieren?

4. Bent u bereid om te komen tot een verbod op het gebruik van leefnetten, gelet op het grote aantal vissen tot hierbij om het leven komt?

5. Bent u bereid om te komen tot een verbod op het gebruik van weerhaken, gelet op de verwondingen die de vissen hier bij op kunnen lopen?

6. Bent u bereid om maatregelen te treffen om viswedstrijden geheel te verbieden? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn wilt u dit beleid gaan vormgeven?

7. Bent u bereid om dergelijke viswedstrijden in paaitijd te verbieden? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn wilt u dit beleid gaan vormgeven?

(1) http://www.ad.nl/rotterdam/voorneputten/article1381351.ece

Indiendatum: mei 2007
Antwoorddatum: 17 jun. 2007

Geachte Voorzitter,

Naar aanleiding van uw bovenvermelde brief doe ik u hierbij toekomen de antwoorden op de vragen van het lid Ouwehand (PvdD) over slachtoffers van viswedstrijden.

1
Kent u het bericht 'Deze dierenkwelling moet ophouden?”'

Ja.

2
Kunt u aangeven hoeveel viswedstrijden jaarlijks plaatsvinden in Nederland, verdeeld over sportvisserij en de amateur visserij?
Kunt u aangeven welke typen viswedstrijden daarbij te onderscheiden zijn, bijvoorbeeld wedstrijden voor kinderen en volwassenen?


Onder auspiciën van Sportvisserij Nederland worden circa 100 viswedstrijden per jaar georganiseerd. Daarnaast organiseren de hengelsportverenigingen een paar duizend veelal lokale wedstrijden. Naast wedstrijden voor jeugd en volwassenen worden er ook wedstrijden voor minder validen georganiseerd, zowel in het zoete als het zoute water.

3
Deelt u de mening dat viswedstrijden puur gericht op het vermaak van de visser toelaatbaar zijn, gelet op het aantal vissen dat na afloop dood aangetroffen wordt? Zo ja waarom?

Bij de vele viswedstrijden die jaarlijks georganiseerd worden, vindt geen noemens¬waardige vissterfte plaats als gevolg van deze activiteit. Als de oorzaak van de sterfte beschreven in het krantenartikel inderdaad de viswedstrijd is geweest, dan is dit een incident te noemen gezien de duizenden wedstrijden die jaarlijks plaatsvinden. Bovendien is mij bekend dat Sportvisserij Nederland en haar aangesloten leden speciale wedstrijd¬reglementen hanteren bij viswedstrijden en hierop toezien.
In genoemde reglementen zijn allerlei voorzorgsmaatregelen opgenomen teneinde schade aan de vis en de visstand te voorkomen.

4
Hoe verhoudt het proces van het vangen van vissen en het onderbrengen in leefnetten om vervolgens terug te gooien in het water zich volgens u tot artikel 36 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren?

5
Bent u bereid om te komen tot een verbod op het gebruik van leefnetten, gelet op het aantal grote aantal vissen dat hierbij om het leven komt?

Het onderzoek van de toenmalige Organisatie voor Verbetering van de Binnenvisserij (OVB) in 1992 naar de invloed van leefnetten op de overleving en de groei van vissen toont aan dat leefnetten, mits gebruik wordt gemaakt van de juiste leefnetten, geen pijn en geen letsel veroorzaken dan wel de gezondheid en het welzijn van vissen benadelen. De georganiseerde sportvisserij heeft op basis van dit onderzoek een zogenaamde “leefnetcode” ontwikkeld, geeft hier voorlichting over en past deze code toe bij vis¬wedstrijden. Ik ben van mening dat, mits gebruik wordt gemaakt van de juiste leefnetten, er geen sprake is van diermishandeling in het kader van artikel 36 van de Gezondheids- en welzijnswet en ik zie geen noodzaak tot een verbod op het gebruik van leefnetten. Ik zal in het kader van mijn beleidsnota dierenwelzijn die ik eind dit jaar aan uw Kamer zal aanbieden, ook aandacht geven aan de visserij, inclusief de sportvisserij. Hiertoe zal ik in overleg treden met Sportvisserij Nederland om te bezien of de bestaande gedragscodes aanpassing behoeven.

6
Bent u bereid om te komen tot een verbod op het gebruik van weerhaken, gelet op de verwondingen die de vissen hier bij op kunnen lopen?

Tegenwoordig zijn haken voorzien van zeer kleine weerhaken (microbarbs). Door goed onthaakmateriaal kan een haak met weerhaak snel en probleemloos worden verwijderd zonder extra schade te veroorzaken aan de vissen.
In de voorlichting aan de leden besteedt Sportvisserij Nederland ook aandacht aan het op een goede manier onthaken van vissen.

7
Bent u bereid om maatregelen te treffen om viswedstrijden geheel te verbieden. Zo ja, op welke wijze en op welke termijn wilt u dit beleid gaan vormgeven? Zo neen, waarom niet?

Ik zie geen noodzaak tot het verbieden van viswedstrijden. Verder verwijs ik naar mijn antwoord op vraag 3.


8
Bent u bereid om dergelijke viswedstrijden in de paaitijd te verbieden? Zo ja op welke wijze en op welk termijn wilt u dit beleid gaan vormgeven? Zo neen, waarom niet.

In 1985 is de gesloten tijd op het vissen van witvissen opgeheven aangezien visserij in deze zogenaamde paaiperiode geen nadelige invloed heeft op de ontwikkeling van de betreffende visstand. Ook het welzijn van de vissen in de paaitijd zal ik in het kader van mijn nota overwegen.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,


G. Verburg

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer