Kamer­vragen aan de minister van Financiën over de BTW heffing bij diensten van dieren­artsen


Indiendatum: mei 2007

Vragen van het lid Ouwehand van de Partij voor de Dieren aan de minister van Financiën over de BTW heffing bij diensten van dierenartsen

1. Kent u het bericht ‘De goudvis is een lowbudgetdier’ (1)?

2. Bent u van mening dat het ethisch verantwoord is om huisdieren te laten inslapen wanneer de eigenaar geen geld heeft voor de dierenarts?

3. Bent u bereid maatregelen te treffen om in de toekomst te voorkomen dat gezonde dieren om financiële redenen worden geëuthanaseerd? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn wilt u dit beleid vormgeven? Zo neen, waarom niet?

4. Leveringen en diensten van dierenartsen vallen nu onder het hoge BTW-tarief van 19%. Bent u bereid om de BTW-heffing over de diensten van dierenartsen onder te brengen bij de diensten met 6% BTW, overwegende dat dit de drempel zou verlagen om met een ziek dier de dierenarts te consulteren? Zo neen, waarom niet?

5. Bent u bereid om de BTW-heffing over de leveringen en diensten van dierenasielen onder te brengen bij de diensten met 6% BTW, overwegende dat dit de drempel zou verlagen om een dier uit het asiel te adopteren? Zo neen, waarom niet?

(1) NRC, 22-05-07

Indiendatum: mei 2007
Antwoorddatum: 27 jun. 2007

Antwoorden naar aanleiding van de schriftelijke vragen van het lid Ouwehand (PvdD) over de BTW-heffing bij diensten van dierenartsen (ingezonden 24 mei 2007)

Vraag 1
Kent u het bericht 'De goudvis is een lowbudgetdier'?

Ja

Vraag 2
Deelt u de mening dat het ethisch verantwoord is om huisdieren te laten inslapen wanneer de eigenaar geen geld heeft voor de dierenarts?

De beoordeling dient per geval gemaakt te worden en kan niet ten algemene met ja of nee beantwoord worden. De uiteindelijke beslissing ligt bij de dierenarts. Elke beslissing kan weer getoetst worden door de veterinaire tuchtrechter.

Vraag 3
Bent u bereid maatregelen te treffen om in de toekomst te voorkomen dat gezonde dieren om financiële redenen worden geëuthanaseerd? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn wilt u dit beleid vormgeven? Zo neen, waarom niet?

Het euthanaseren van gezonde dieren is in beginsel ongewenst maar er kunnen zwaarwegende redenen zijn om toch tot het laten inslapen van in principe gezonde dieren over te gaan. Dit gebeurt bijvoorbeeld ook in het kader van de handhaving van de Regeling Agressieve Dieren. Er is mijns inziens dan ook geen aanleiding om extra maatregelen te treffen. De beoordeling van het juist toepassen van euthanasie in een specifiek geval ligt in principe bij de beroepsgroep zelf en wordt daar waar nodig door de veterinair tuchtrechter getoetst.

De Commissie Ethiek van de Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) heeft in haar notitie ‘euthanasie bij gezelschapsdieren’ aangegeven dat als leidraad geldt: géén euthanasie tenzij... Zij constateert dat er een 'groot grijs gebied' is waarbij naast strikt diergeneeskundige redenen ook ethologische, sociologische, psychologische en economische argumenten meewegen. Zij zijn van mening dat voorlichting over het houden van huisdieren een belangrijke rol kan spelen bij het voorkomen van de euthanasie.

Het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren (hierna LICG) geeft voorlichting over de financiële consequenties van het houden van huisdieren. Het LICG wordt gedragen door de partijen in het Forum Welzijn Gezelschapsdieren. Het LICG wordt voor de helft door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gefinancierd, de Forumpartijen financieren de andere helft.

Vraag 4
Bent u bereid om de BTW-heffing over de diensten van dierenartsen onder te brengen bij de diensten met 6% BTW in plaats van het hoge BTW-tarief van 19 % waardoor de drempel zou worden verlaagd om met een ziek dier de dierenarts te consulteren? Zo neen, waarom niet?

Vraag 5
Bent u bereid om de BTW-heffing over de leveringen en diensten van dierenasielen onder te brengen bij de diensten met 6% BTW, overwegende dat dit de drempel zou verlagen om een dier uit het asiel te adopteren? Zo neen, waarom niet?

Bij de tariefindeling van de omzetbelasting is Nederland gebonden aan Europees gemeenschapsrecht. Daarbij is het toepassen van een algemeen BTW-tarief de hoofdregel en toepassing van een verlaagd BTW-tarief uitzondering.

Op grond van de BTW-richtlijn 2006 mogen de lidstaten een verlaagd BTW-tarief toepassen op slechts een beperkt aantal categorieën leveringen van goederen en diensten. De richtlijn biedt niet de ruimte om in Nederland het verlaagde BTW-tarief van 6% toe te passen op diensten van dierenartsen. Dat geldt ook voor de onder de heffing van omzetbelasting vallende prestaties van dierenasiels. Ook op die prestaties mag niet een verlaagd tarief worden toegepast. De richtlijn geeft wel de mogelijkheid diergeneesmiddelen onder het verlaagde BTW-tarief onder te brengen. Van deze mogelijkheid heeft Nederland gebruik gemaakt.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer