Kamer­vragen aan de minister van LNV over plezier­jacht in ganzen­foe­ra­geer­ge­bieden waarin de samen­leving miljoenen inves­teert


Indiendatum: okt. 2008

Kamervragen van het lid Thieme aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over plezierjacht in ganzenfoerageergebieden waarin de samenleving miljoenen investeert

 1. Is het waar dat jacht-zonder-noodzaak op de vijf vrij bejaagbare soorten (houtduif, wilde eend, haas, konijn en fazant) is toegestaan in ganzenfoerageergebieden?
 2. Is het u bekend dat er volop gejaagd wordt op deze soorten in ganzenfoerageergebieden?
 3. Deelt u de mening dat het verstoren en verjagen van overwinterende ganzen in ganzenfoerageergebieden in strijd is met het Beleidskader Faunabeheer van uw eigen ministerie dat juist voorziet in de opvang van ganzen in deze gebieden en de ganzen een veilige plek moet bieden waar ze ongestoord kunnen verblijven? Zo ja, bent u bereid de jacht in deze gebieden te verbieden, en zo ja op welke termijn? Zo neen, waarom niet?
 4. Deelt u de mening dat het niet uit te leggen is dat aan de ene kant er miljoenen aan overheidsgeld wordt geïnvesteerd om ganzen juist in deze gebieden te krijgen door rust en voedsel te bieden, en ze tegelijkertijd uit de gebieden worden verjaagd door hobbyjagers? Zo ja, bent u bereid deze situatie te beëindigen, en zo ja op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet en hoe legitimeert u deze geldverspillende methode?

Indiendatum: okt. 2008
Antwoorddatum: 17 nov. 2008

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen gesteld door het lid Thieme (PvdD) over jacht in ganzenfoerageergebieden.

 1. Is het waar dat jacht-zonder-noodzaak op de vijf vrij bejaagbare soorten (houtduif, wilde eend, haas, konijn en fazant) is toegestaan in ganzenfoerageergebieden?

  Ja.
 2. Is het u bekend dat er volop gejaagd wordt op deze soorten in ganzenfoerageergebieden?

  Ja.
 3. Deelt u de mening dat het verstoren en verjagen van overwinterende ganzen in ganzenfoerageergebieden in strijd is met het Beleidskader Faunabeheer van uw eigen ministerie, dat juist voorziet in de opvang van ganzen in deze gebieden en de ganzen een veilige plek moet bieden waar ze ongestoord kunnen verblijven? Zo ja, bent u bereid de jacht in deze gebieden te verbieden, en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

  Zowel jacht, beheer en schadebestrijding mag binnen de foerageergebieden plaatsvinden onder de volgende voorwaarden:
  1. Na 12.00 uur zijn jacht, beheer en schadebestrijding toegestaan op een afstand van ten minste 500 meter tot foeragerende ganzen.
  2. Daarnaast is het tot 1 januari toegestaan om vooraf gepland eenmalig één jachtdag per jachtveld te jagen. Voorwaarde is dat betrokkenen de activiteit afstemmen binnen wildbeheereenheid. Daarbij moet rekening gehouden worden met de foerageerfunctie van het gebied.

  Onderzoek heeft uitgewezen dat jacht uitgevoerd onder de hiervoor genoemde voorwaarden de verstoring van de foeragerende ganzen aanzienlijk beperkt.12
 4. Deelt u de mening dat het niet uit te leggen is dat er aan de ene kant miljoenen aan overheidsgeld wordt geïnvesteerd om ganzen juist in deze gebieden te krijgen door rust en voedsel te bieden, en ze tegelijkertijd uit de gebieden worden verjaagd door hobbyjagers? Zo ja, bent u bereid deze situatie te beëindigen, op welke wijze en op welke termijn?
  Zo neen, waarom niet? Hoe legitimeert u deze geldverspillende methode?

  Nee, want in mijn antwoord op vraag 3 heb ik uitgelegd hoe opvangbeleid van ganzen kan samengaan met jacht. In een deelonderzoek van de evaluatie van het ganzenopvangbeleid wordt gekeken naar de effecten van beperkt toegestane nevenactiviteiten, waaronder jacht. Afhankelijk van de resultaten van dit deelonderzoek kan bijsturing van het beleid nodig zijn. Vooralsnog zie ik hier geen reden voor.
  De evaluatie wordt eind van dit jaar afgerond. Ik zal de Kamer hierover te zijner tijd informeren.

  DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
  VOEDSELKWALITEIT,
  G. Verburg

1 Advies over de vraag hoe verstoring door jacht in natuurgebieden op andere dan bejaagbare soorten voorkomen kan worden; Alterra-rapport 971; 2004
2 Verstoring door jacht en andere handelingen binnen foerageergebieden voor Ganzen en Smienten bezien in de context van het Beleidskader Faunabeheer; Alterra-rapport 1001; 2004