Kamer­vragen aan de minister van LNV over ondui­de­lijkheid aanpak misstanden slachthuis Friesland Vlees in Leeu­warden


Indiendatum: mei 2008

Vragen van het lid Thieme aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over onduidelijkheid aanpak misstanden slachthuis Friesland Vlees in Leeuwarden

 1. Kent u het bericht “AID vindt Geen misstanden bij Friesland Vlees”1?
 2. Is het waar dat de AID vanaf maandag 7 april alle vrachtwagens controleerde die vee aanleverden bij Friesland Vlees? Zo ja, hoe lang heeft deze ‘permanente controle’ zoals u aankondigde op 6 april in Buitenhof?
 3. Is het waar dat vanaf de aankondiging van de ‘permanente controles’ de aanvoer van het slachthuis vrijwel stil viel? Zo ja, heeft u daar een verklaring voor?
 4. Is er onderzoek ingesteld naar welke bestemmingen vee voor Friesland Vlees is vervoerd vanaf het moment dat veetransporteurs kennelijk de permanente controles in Friesland wilden ontlopen? Zo ja, welke resultaten heeft dat tot nu toe opgeleverd?
 5. Kunt u aangeven wat bedoeld kan zijn met de uitspraak van de VWA woordvoerder in Tros Radar d.d. 7 april 2008 dat Friesland Vlees zich “aan de onderkant van de markt” zou bevinden?
 6. Kent u het bericht ‘Bedrijf verdacht van Fraude met vlees’2?
 7. Kunt u aangeven of inderdaad de voedselveiligheid van de Nederlandse en de buitenlandse consument in het geding zijn geweest, zoals bronnen rondom het onderzoek aan het Algemeen Dagblad gemeld zouden hebben?
 8. Kent u het bericht “Verburg: Controle Friesland Vlees al eerder”3?
 9. Kunt u aangeven hoe uw aankondiging in Buitenhof d.d. 6 april 2008 dat de controles op 7 april zouden aanvangen zich verhoudt tot uw uitspraak in Kamerbreed d.d. 26 april dat die controles al eerder aangevangen zouden zijn?
 10. Kunt u aangeven op welke wijze u misstanden in een slachthuis denkt te kunnen ontdekken of aantonen via aangekondigde poortcontroles, zonder een onderzoek in het slachthuis en van de administratie en de slachtlijsten van het slachthuis?
 11. Kent u de uitzending van NOVA d.d. 2 mei 2008, waarin de heer Wildeboer senior stelt dat wrakke dieren in het slachtproces worden opgenomen en de heer Wildeboer junior stelt dat zijn vader zich vergist omdat dergelijk veel ter destructie zou worden afgevoerd? Wie van beide heren heeft naar uw mening gelijk? Wanneer niet duidelijk is welke procedure gevoerd wordt en of regels al dan niet worden overtreden, bent u dan bereid nader onderzoek in te stellen naar deze werkwijze?
 12. Kent u het bericht “controleurs VWA gaan rouleren”4?
 13. Kunt u al aangeven wanneer controleurs van de VWA gaan rouleren? Zo ja, op welke termijn en op welke wijze? Zo neen, waarom niet?
 14. Kent u de brief van de heer Kleinmeulman van de VWA aan zijn onder meer zijn collega’s bij Friesland Vlees5, waarin hij zijn vertrouwen uitspreekt in het functioneren van de VWA bij Friesland Vlees in het afgelopen jaar? Hoe verhoudt deze vaststelling zich met uw voornemen tot taakroulatie? Bent u van mening dat de heer Kleinmeulman met deze constatering een geoorloofd voorschot neemt op het onderzoek dat de heer Vanthemsche? Zo ja, waarom? Zo neen, waarom niet?
 15. Hoe ziet u het uitgesproken vertrouwen van de heer Kleinmeulman in specifieke VWA functionarissen en werkwijze in het slachthuis te Leeuwarden in relatie tot diens brief aan de DG van VWS6 en in relatie tot het interne VWA rapport modernisering activiteiten levende dieren en levende producten dat aanleiding vormde tot het onderzoek van de heer Hoekstra en de heer Vanthemsche? Indien u geen relatie ziet, waarom niet?
 16. Bent u van mening dat het uitgesproken vertrouwen van de heer Kleinmeulman verenigbaar zou kunnen zijn met uitkomsten van nader onderzoek bij Friesland Vlees, wanneer uit dat onderzoek zou blijken dat er zich misstanden hebben voorgedaan onder toeziend oog van VWA controleurs? Zo ja, waarom? Zo neen, welke gevolgtrekking zou u daaraan willen verbinden?
 17. Bent u bereid om de slachtlijsten van Friesland Vlees openbaar te maken? Zo ja, op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

(1) Agrarisch Dagblad 23 april 2008
(2) Algemeen Dagblad 8 april 2008
(3) Meat&Meal 26 april 2008
(4) Nu.nl 26 april 2008
(5) Frieslandvlees.nl 9 april 2008
(6) http://www.nrc.nl/redactie/doc/economie/Brief_IG_aan_VWS_081007.pdf

Indiendatum: mei 2008
Antwoorddatum: 24 jun. 2008

1
Ja.

2 t/m 4
Zie mijn brief van 7 mei 2008 (28 286, nr. 215).

5
De VWA-woordvoerder bedoelde hiermee dat het bedrijf een belangrijke stroom melkkoeien slacht, die aan het einde van hun productieve leven worden afgevoerd naar het slachthuis. Met deze koeien is over het algemeen niets mis, maar melkvee ziet er in vergelijking met gespecialiseerd vleesvee mager uit en heeft een lagere economische (slacht)waarde.

6
Ja.

7
De voedselveiligheid is niet in het geding geweest. Zie mijn antwoorden op de Kamervragen van 9 mei 2008 (Aanhangsel van de Handelingen, 2007-2008, nr. 2297).

8
Ja.

9
Het permanente toezicht is begonnen op 7 april jl. en is dus niet eerder aangevangen. Wel zijn eerder aan de poort van het slachthuis meerdere keren incidentele controles gehouden. De laatste incidentele controle vond plaats in de week ervoor.

10
Het is in principe niet mogelijk om misstanden in een slachthuis aan te tonen via controles bij de poort. De poortcontrole had niet betrekking op eventuele misstanden in het slachthuis, maar op eventuele overtredingen van de dierenwelzijnsregels bij de aanvoer van vee. Echter, het slachthuis staat onder permanent toezicht van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) en het toezicht strekt zich ook uit tot de administratie van het bedrijf. Een goede administratie vormt tevens een voorwaarde voor de EG-erkenning die door de VWA wordt verleend en gecontroleerd.

11
Ja, deze uitzending is mij bekend. De term «wrak vee» is geen exacte veterinaire omschrijving, het gaat bij de aanvoer van vee op het slachthuis om beantwoording van twee vragen. Ten eerste dient de vraag beantwoord te worden of het dier geschikt was voor transport en ten tweede of het dier wel of niet geschikt is voor humane consumptie. Indien het dier niet geschikt was voor transport maar wel geschikt voor humane consumptie mag het dier worden geslacht. Dit neemt niet weg dat de transportverordening is overtreden en dat AID/VWA passende (sanctie)maatregelen zullen nemen. Anderzijds is het ook mogelijk dat aangevoerde dieren niet geschikt zijn voor humane consumptie en niet worden toegelaten voor de slacht. Deze dieren worden ter plekke gedood en afgevoerd. Afhankelijk van het oordeel van de officiële dierenarts moeten deze dieren ter destructie worden bestemd of kan het vlees in bepaalde uitzonderingsgevallen nog als diervoeder (dierentuin) worden gebruikt. De procedure voor de uiteindelijke bestemming van een aangevoerd dier is dus helder en gaat uit van een deskundig oordeel van een dierenarts.

12
Ja.

13
Dit vormt onderdeel van het verbeterplan dat ik aan het doorvoeren ben. Het roulatiesysteem vraagt om een aanpak op maat vanwege de goede balans tussen kennis van het bedrijf en de bedrijfsprocessen enerzijds en de frequentie van het rouleren en de financiële consequenties anderzijds.

14 t/m 16
Ja, de brief is mij bekend. Dit betreft een intern bericht van de inspecteur-generaal (IG) aan alle medewerkers van de VWA om tekst en uitleg te geven over berichtgeving in de media waarin collega's in een negatief daglicht kwamen te staan. De IG spreekt in het bericht zijn vertrouwen uit in de direct betrokken medewerkers. Het IG-bericht is wat mij betreft een voorbeeld van goed leiderschap en staat los van de brief aan het ministerie van de Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het interne VWA-rapport, het lopende onderzoek van de heer Vanthemsche en de mogelijke resultaten van een nader onderzoek bij Friesland Vlees. Ten eerste wordt in de brief aan de directeur-generaal (DG) van VWS het toezicht in slachthuizen niet als specifiek knelpunt genoemd. De zorg richt zich - evenals in het interne VWA-rapport - op het terrein van de handel in levende dieren en levende producten. Ten tweede richt zich ook het daaruit voortkomende onderzoek van de heer Vanthemsche op de aard en omvang van de gesignaleerde knelpunten in brede zin en is dus wat mij betreft verenigbaar met een bericht van de IG. Ten slotte moet ook mijn voornemen tot taakroulatie gezien worden als een VWA-brede maatregel en heeft deze dus geen verband met het bericht van de IG-VWA.

17
Slachtlijsten zijn interne documenten van de slachthuizen. Er bestaat geen wettelijke verplichting voor slachthuizen om slachtlijsten aan de VWA te verstrekken. Om die reden kan ik de slachtlijsten niet openbaar maken.