Kamer­vragen aan de minister van LNV over nieuwe over­tre­dingen bij varkenstrans­porten


Indiendatum: aug. 2008

Vragen lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over nieuwe overtredingen bij varkenstransporten

1. Bent u op de hoogte van de overtredingen die Stichting Varkens in Nood heeft geconstateerd tijdens varkenstransporten naar Duitsland en Polen 1)?
2. Kunt u aangeven welke controles hebben plaatsgevonden bij dit transport en of de betreffende transporteur werkt volgens het kwaliteitssysteem Dierwaardig Vervoer? Zo ja, welke conclusies verbindt u hieraan?
3. Kunt u aangeven of extra controles op veetransporten plaatsvinden bij extreme temperaturen? Zo ja, waarom is het genoemde transport niet eerder onderschept? Zo neen, waarom niet? Bent u bereid hiertoe over te gaan?
4. Is het waar dat bij extreme temperaturen transporteurs die weigeren te rijden, worden weggeconcurreerd met behulp van ten onrechte afgegeven exportcertificaten? Zo ja, op welke wijze bent u voornemens hier verandering in te brengen? Zo neen, kunt dit toelichten?
5. Kunt u uiteenzetten hoeveel overtredingen de afgelopen vijf maanden zijn geconstateerd bij veetransporten?
6. Kunt u aangeven wat de gevolgen zullen zijn voor betreffende transporteur?


1) http://www.agd.nl/1058101/Nieuws/Artikel/Opheldering-over-varkenstransport-Duitsland.htm

Indiendatum: aug. 2008
Antwoorddatum: 8 sep. 2008

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen die gesteld zijn door het lid Thieme (PvdD) over nieuwe overtredingen bij varkenstransporten naar Duitsland en Polen.

 1. Bent u op de hoogte van de overtredingen die Stichting Varkens in Nood heeft gecon¬stateerd tijdens varkenstransporten naar Duitsland en Polen?

  Ik ben op de hoogte van de berichten van Varkens in Nood betreffende door hen gevolgde varkenstransporten naar Duitsland en Polen. Wel hecht ik eraan te benadrukken dat voor zover mij op dit moment formeel bekend is, er geen overtredingen zijn geconstateerd.
 2. Kunt u uiteenzetten welke controles hebben plaatsgevonden bij dit transport en of de betreffende transporteur werkt volgens het kwaliteitssysteem Dierwaardig Vervoer? Zo ja, welke conclusies verbindt u hieraan?

  Het betrof een Poolse vervoerder. Het kwaliteitssysteem Dierwaardig Vervoer is een Nederlands kwaliteitssysteem waaraan bijna uitsluitend Nederlandse vervoerders deelnemen. De Poolse vervoerder is geen lid van het kwaliteitssysteem.

  Bij de certificering van een transport op een exportverzamelplaats wordt door de certifi¬cerende dierenarts op basis van de VWA-instructies onder andere gecontroleerd of de dieren geschikt zijn om vervoerd te mogen worden, of de juiste en geldige documenten aanwezig zijn en of het transportmiddel aan de vereisten voldoet. In dit geval zijn die controles niet geheel conform de instructies uitgevoerd. De dieren hadden op de export¬verzamelplaats gelost en opnieuw geladen moeten worden voor zorgvuldige controle, wat niet is gebeurd. De betreffende dierenarts is hier op aangesproken en zal niet meer worden ingezet.
 3. Kunt u uiteenzetten of extra controles op veetransporten plaatsvinden bij extreme temperaturen? Zo ja, waarom is het genoemde transport niet eerder onderschept?
  Zo neen, waarom niet? Bent u bereid hiertoe over te gaan?

  Er vinden in die situatie geen extra controles plaats in Nederland. Bij certificering kan de certificerende dierenarts, conform VWA-instructies, een lagere beladingsgraad eisen op basis van extreme weersomstandigheden. Dat is in dit geval niet expliciet gebeurd. Het is niet mogelijk om op basis van weersverwachtingen exporten niet te certificeren. Het is zeer lastig om op voorhand aan te tonen dat in het diercompartiment de temperatuur tijdens het transport niet binnen de toegestane 0 en 35 graden zal blijven. Ik wijs er voor alle duidelijkheid op dat de vervoerder in alle gevallen zelf verantwoordelijk is voor de naleving van de transportverordening en zelf zorg moet dragen voor de handhaving van de temperatuur in het diercompartiment. De temperatuur moet tijdens het transport tussen de 5 en 30 graden zitten met een marge van -/+ 5 graden. Controle van de naleving kan tijdens en na afloop van het transport geschieden door het opvragen van de temperatuurregistratie.
 4. Is het waar dat bij extreme temperaturen transporteurs die weigeren te rijden, worden weggeconcurreerd met behulp van ten onrechte afgegeven exportcertificaten? Zo ja, op welke wijze bent u voornemens hier verandering in te brengen? Zo neen, kunt dit toelichten?

  Exportcertificaten worden pas afgegeven nadat de VWA-keuringsdierenarts heeft bepaald dat alles in orde is. Daarmee kan geen sprake zijn van ‘wegconcurreren ten gevolge van onterechte afgegeven exportcertificaten’.
 5. Kunt u uiteenzetten hoeveel overtredingen de afgelopen vijf maanden zijn geconstateerd bij veetransporten?

  In mijn brief van 20 juni 2008 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 26 991, nr. 205) heb ik naar aanleiding van het rapport-Hoekstra, de Kamer toegezegd in oktober een voort¬gangsrapportage te sturen over de gedane toezeggingen en de aangekondigde verbeter¬maatregelen. In het kader van deze brief zal ik u een overzicht doen toekomen over de geconstateerde overtredingen.
 6. Kunt u uiteenzetten wat de gevolgen zullen zijn voor betreffende transporteur?

  Omdat het een transporteur met een Poolse vergunning betreft en de mogelijke overtreding niet in Nederland heeft plaatsgevonden, heeft de Nederlandse overheid naar zich nu laat aanzien geen betrokkenheid bij het eventueel treffen van maatregelen.

  DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
  VOEDSELKWALITEIT,
  G. Verburg