Kamer­vragen aan de minister van LNV over naleving van het coupeer­verbod door de paar­den­sector en dieren­welzijn op heng­sten­keu­ringen


Indiendatum: feb. 2010

Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over naleving van het coupeerverbod door de paardensector en dierenwelzijn op hengstenkeuringen

1. Bent u op de hoogte van de uitkomsten van de Centrale Trekpaardenhengstenkeuring van 2 februari jl., waarbij alle hengsten die een prijs in de wacht hebben gesleept of andere resultaten hebben geboekt, gecoupeerd waren aan hun staart?

2. Wat vindt u ervan dat er kennelijk gewoon met gecoupeerde paarden kan worden deelgenomen aan Nederlandse keuringen en dat met deze paarden zelfs prijzen gewonnen kunnen worden, terwijl het couperen van paarden verboden is in Nederland?

3. Hoe oordeelt u over de opstelling van de sector, die zich op papier distantieert van het couperen van paardenstaarten, maar in de praktijk gecoupeerde paarden laat winnen op hengstenkeuringen?

4. Kunt u aangeven welke handelingen zoal voorafgaand aan het uitbrengen van hengsten op keuringen plaatsvinden en welke regels daarbij gelden voor het welzijn van de paarden? Op welke wijze wordt hierop gecontroleerd en acht u deze controle afdoende? Zo ja, kunt u dit toelichten?

5. Kunt u aangeven of er een minimumleeftijd wordt gehanteerd voor het uitbrengen van hengsten op een keuring en de voorbereidingen daarop? Zo ja, welke leeftijdsgrenzen worden gehanteerd en hoe worden deze gehandhaafd? Zo neen, waarom niet?

6. Wat is uw algemene oordeel over het dierenwelzijn rond (de voorbereiding op) hengstenkeuringen? Bent u van mening dat het welzijn van paarden er voldoende is geborgd? Zo ja, kunt u toelichten waarop u uw mening baseert? Zo neen, welke maatregelen gaat u treffen om het welzijn van hengsten te garanderen?

Indiendatum: feb. 2010
Antwoorddatum: 21 apr. 2010

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

Vraag 1. Bent u op de hoogte van de uitkomsten van de Centrale Trekpaardenheng-stenkeuring van 2 februari jl., waarbij alle hengsten die een prijs in de wacht hebben gesleept of andere resultaten hebben geboekt, gecoupeerd waren aan hun staart?

Ja.

Vraag 2 en 3. Wat vindt u ervan dat er kennelijk met gecoupeerde paarden kan worden deelgenomen aan Nederlandse keuringen en dat met deze paarden zelfs prijzen gewonnen kunnen worden, terwijl het couperen van paarden verboden is in Nederland? Hoe oordeelt u over de opstelling van de sector, die zich op papier distanti-eert van het couperen van paardenstaarten, maar in de praktijk gecoupeerde paarden laat winnen op hengstenkeuringen?

Het is in Nederland op grond van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD) verboden om paardenstaarten te couperen. In beginsel is het verboden om deel te nemen aan tentoonstellingen, keuringen of wedstrijden met dieren waarbij een verboden ingreep is verricht. Paarden, die in andere lidstaten legaal zijn gecoupeerd, mogen echter deelnemen aan Nederlandse wedstrijden en keuringen. Een verbod daarop is Europeesrechtelijk en juridisch niet houdbaar. Ik heb u over de betreffende juridische aspecten en de gevolgen daarvan in november 2008 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2008/2009, 28 286, nr. 246). De Sectorraad Paard distantieert zich in haar Plan van Aanpak (Kamerstukken II 2008/2009, 28 286, nr. 264) van het couperen van paardenstaarten.

De Koninklijke Hippische Sportfederatie heeft hieraan invulling gegeven door deelname van paarden met een gecoupeerde staart aan evenementen te verbieden. De Koninklijke Vereniging het Nederlandse Trekpaard en de Haflinger (KVTH) doet dat door sinds 2009 actief uit te dragen geen voorstan-der te zijn van couperen. De KVTH promoot het trekpaard met een lange staart. De KVTH geeft aan dat op veulenkeuringen een duidelijke toename te zien is van het aantal veulens met een staart. Ik verwacht dan ook dat het aantal hengsten met een staart op toekomstige keuringen zal toenemen.

Vraag 4 en 6: Kunt u toelichten welke handelingen zoal voorafgaand aan het uitbrengen van hengsten op keuringen plaatsvinden en welke regels daarbij gelden voor het welzijn van de paarden? Op welke wijze wordt hierop gecontroleerd? Acht u deze controle afdoende? Zo ja, kunt u dit toelichten? Wat is uw algemene oordeel over het dierenwelzijn rond (de voorbereiding op) hengstenkeuringen? Bent u van mening dat het welzijn van paarden er voldoende is geborgd? Zo ja, kunt u toelichten waarop u uw mening baseert? Zo nee, welke maatregelen gaat u treffen om het welzijn van hengsten te garanderen?

Voorafgaand aan de keuring worden de hengsten beoordeeld door een dierenarts. De dierenarts controleert daarbij ook de aanwezigheid van de verplichte transponder en of het bijbehorende transpondernummer overeen-komt met de vermelding in het paspoort. De eigenaar van een hengst overlegt de stamboekpapieren. Indien deze bewijsstukken niet overlegd kunnen worden, sluit de KVTH deelname aan de keuring uit. De fokkerijorga-nisaties hebben eigen reglementen waaraan zij zich houden en waarop zij controleren. Ik acht dit geen overheidstaak. Voor het overige moet worden voldaan aan de algemene welzijnsregels van de GWWD evenals aan de regels met betrekking tot het gebruik van dieren bij wedstrijden. Daarnaast bestaat er in de paardensector een goed werkend privaat systeem. In wedstrijdreglementen zijn eveneens welzijnseisen opgenomen. Deze reglementen worden steeds verder uitgebreid. Ik acht dit afdoende. In geval van excessen kan de AID optreden op grond van de GWWD.

Vraag 5: Kunt u uiteenzetten of er een minimumleeftijd wordt gehanteerd voor het uitbrengen van hengsten op een keuring en de voorbereidingen daarop? Zo ja, welke leeftijdsgrenzen worden gehanteerd en hoe worden deze gehand-haafd? Zo nee, waarom niet?

De fokkerijorganisaties hanteren een leeftijdsgrens van 3 jaar voor de hengstenkeuringen. Handhaving van deze leeftijdsgrenzen is aan de fokkerijorganisaties.

Interessant voor jou

Kamervragen aan de minister van LNV over hyperflexie en andere trainingsmethoden bij paarden

Lees verder

Kamervragen aan de minister van LNV over het opzetten van palingkwekerijen in Afrika

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer