Kamer­vragen aan de minister van LNV over inge­storte vloer van een varkensstal


Indiendatum: feb. 2008

Vragen van het lid Thieme aan de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit over ingestorte vloer van een varkensstal

  1. Kent u het bericht ‘varkens zakken door vloer in Aalten’ ? (1)
  2. Kunt u aangeven wat de oorzaak is geweest voor het instorten van de vloer en de dood van 19 varkens?
  3. Kunt u aangeven of er speciale bouwvoorschriften zijn voor varkensstallen? Zo ja, welke specifieke eisen zijn daarin opgenomen ten aanzien van de (brand)veiligheid van de vertrekken waarin de dieren verblijven? Zo neen, waarom niet en op welke wijze worden dieren beschermd tegen ondeugdelijk gebouwde stallen?
  4. Kunt u aangeven of bij de huisvesting van productiedieren onvoldoende aandacht wordt besteed aan de (brand)veiligheid? Zo ja, waar blijkt dat uit? Zo neen, op welke wijze gaat u de veiligheid verbeteren binnen welke termijn?
  5. Kunt u aangeven of en zo ja met welke frequentie wordt vastgesteld of de constructie voldoet aan de specifieke omstandigheden zoals bijvoorbeeld de uitstoot grote concentraties ammoniak?
  6. Kunt u aangeven of u de veiligheidsrisico’s van dieren die zich bevinden in megabedrijven in geval van instorten, brand of andere calamiteiten hoger inschat dan bij de gangbare grote bedrijven? Zo ja, acht u dit aanvaardbaar en waarom wel/niet? Zo neen, waarom niet?
  7. Kunt u aangeven of bij de geplande varkensflats eisen worden gesteld aan de veiligheid en evacuatiemogelijkheden van dieren die in grote concentraties op verschillende etages worden gehouden? Zo ja, kunt u daarbij aangeven of u de voorzorgsmaatregelen voldoende acht en waarom? Zo neen, waarom niet en welke maatregelen gaat u nemen om dit te verbeteren?

(1) Reformatorisch Dagblad, 16 februari 2008

Indiendatum: feb. 2008
Antwoorddatum: 13 apr. 2008

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen die zijn gesteld door het lid Thieme (PvdD) inzake ingestorte vloer van een varkensstal.

1
Kent u het bericht ‘varkens zakken door vloer in Aalten’?

Ja.

2
Kunt u aangeven wat de oorzaak is geweest voor het instorten van de vloer?

Nee, de oorzaak is niet vastgesteld.

3, 4, 5, 6 en 7
Kunt u aangeven of er speciale bouwvoorschriften zijn voor varkensstallen? Zo ja, welke specifieke eisen zijn daarin opgenomen ten aanzien van (brand)veiligheid van de vertrekken waarin de dieren verblijven? Zo neen, waarom niet en op welke wijze worden dieren beschermd tegen ondeugdelijk gebouwde stallen?
Kunt u aangeven of bij de huisvesting van productiedieren voldoende aandacht wordt besteed aan de (brand)veiligheid? Zo ja, waar blijkt dat uit? Zo neen, op welke wijze gaat u de veiligheid verbeteren binnen welke termijn?
Kunt u aangeven of en zo ja met welke frequentie wordt vastgesteld of de constructie voldoet aan de specifieke omstandigheden zoals bijvoorbeeld de uitstoot van grote concentraties ammoniak?
Kunt u aangeven of u de veiligheidsrisico’s van dieren die zich bevinden in megabedrijven in geval van instorten, brand of andere calamiteiten hoger inschat dan bij gangbare grote bedrijven? Zo ja, acht u dit aanvaardbaar en waarom wel/niet? Zo neen, waarom niet?

Kunt u aangeven of bij de geplande varkensflats eisen worden gesteld aan de veiligheid en evacuatiemogelijkheden van dieren die in grote concentraties op verschillende etages worden gehouden? Zo ja, kunt u daarbij aangeven of u de voorzorgsmaatregelen voldoende acht en waarom? Zo neen, waarom niet en welke maatregelen gaat u nemen om dit te verbeteren?

Voor algemene informatie over de bouwvoorschriften en de brandveiligheidseisen verwijs ik naar de antwoorden op eerder gestelde vragen van het Kamerlid Thieme (zie Kamerstuk 1832, vergaderjaar 2006-2007) inzake brandgevaar in schuren en stallen. Het Bouwbesluit 2003 en de gemeentelijke bouwverordeningen en de controle hierop volstaan bij het borgen van (brand)veiligheid voor mens en dier in zowel kleine en grote stallen alsmede in megastallen.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,G. Verburg