Kamer­vragen aan de minister van LNV over het permanent opstallen van melk­koeien bij grote melk­be­drijven


Indiendatum: jul. 2008

Kamervragen van het lid Thieme aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het permanent opstallen van melkkoeien bij grote melkbedrijven

  1. Kent u het bericht ‘trend naar steeds meer opstallen stabiliseert’1?
  2. Deelt u de mening van Wakker dier dat meer weideproducten nodig zijn om boeren ervan te weerhouden om in de toekomst toch weer meer melkvee op stal te houden? Zo ja, welke bijdrage levert u hier aan? Zo neen, waarom niet?
  3. Denkt u dat voor het grootste deel van de in Nederland geproduceerde melk, circa 70-80% welke wordt geëxporteerd naar het buitenland, ook een markt voor weideproducten te vinden is? Zo ja, in welke landen en geldt dat ook voor producten als poedermelk, boter, wei en fabriekskaas? Zo neen, hoe wordt voorkomen dat boeren die voor buitenlandse markten produceren hun koeien meer en meer opstallen?
  4. Deelt u de mening van de onderzoekers dat de voortgaande schaalvergroting het risico vergroot dat melkvee permanent op stal wordt gehouden? Zo ja, wat gaat u hier tegen doen? Zo neen, waarom niet en waar blijkt dat uit?
  5. Bent u bereid om de voortschrijdende schaalvergroting in de melkveehouderij die mede zal leiden tot meer opgestalde koeien te ontmoedigingen? Zo ja, op welke wijze? Zo neen, waarom niet?

(1) http://www.boerderij.nl/1056207/Landbouw/Nieuws/Nieuwe-stal-houdt-koe-niet-vaker-uit-de-wei.htm

Indiendatum: jul. 2008
Antwoorddatum: 10 aug. 2008

Geachte Voorzitter,

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen gesteld door het lid Thieme (PvdD) over het permanent opstallen van melkkoeien bij grote melkbedrijven.

1
Kent u het bericht ‘trend naar steeds meer opstallen stabiliseert’? 1)

Ja.

2 en 3
Deelt u de mening van Wakker Dier dat meer weideproducten nodig zijn om boeren ervan te weerhouden om in de toekomst toch weer meer melkvee op stal te houden? Zo ja, welke bijdrage levert u hier aan? Zo neen, waarom niet?

Denkt u dat voor het grootste deel van de in Nederland geproduceerde melk, waarvan circa 70-80% wordt geëxporteerd naar het buitenland, ook een markt voor weideproducten te vinden is? Zo ja, in welke landen? Geldt dat ook voor producten als poedermelk, boter, wei en fabriekskaas? Zo neen, hoe wordt voorkomen dat boeren die voor buitenlandse markten produceren hun koeien meer en meer opstallen?

Dat het opstallen op dit moment stabiliseert, schrijft Wakker Dier toe aan het feit dat enkele zuivelcoöperaties zijn begonnen met de verkoop van weidemelk. Zoals ik reeds eerder in Kamervragen heb aangegeven (Aanhangsel van de Handelingen TK, nr. 2449), ben ik verheugd dat marktpartijen samen met maatschappelijke organisaties initiatieven hebben genomen om weidegang onder aandacht van het grote publiek te brengen, en om de consument de keuze te geven om weidemelk te kopen. Dit sluit aan bij mijn visie om verduurzaming uiteindelijk door de maatschappij gedragen te laten zijn. Het ligt in de rede dat bij verdere uitbreiding van deze initiatieven meer weideproducten in beeld komen, maar daarvoor zal het voortouw bij marktpartijen moeten liggen.
De aandacht voor koeien in de wei is in Nederland groter dan in veel andere landen. Het is daarom niet te verwachten dat het produceren van weideproducten voor de buitenlandse markt veel kansen biedt.

Het beleid is er daarom op gericht om weidegang onder Nederlandse productieomstandig¬heden mogelijk te maken. Melkveehouders die aan een weidemelkinitiatief deelnemen, ontvangen van hun coöperatie een aanvullende vergoeding op de melkprijs, ongeacht tot welk product de melk wordt verwerkt en op welke markt het product wordt afgezet. Verder wordt er via het project Koe & Wij nieuwe kennis rondom weidegang verworven en via publicaties en de adviseurs van stichting Weidegang is deze kennis ook voor melkveehouders in het land beschikbaar gekomen.
4 en 5
4 en 5
Deelt u de mening van de onderzoekers dat de voortgaande schaalvergroting het risico vergroot dat melkvee permanent op stal wordt gehouden? Zo ja, wat gaat u hiertegen doen? Zo neen, waarom niet en waar blijkt dat uit?

Bent u bereid om de voortschrijdende schaalvergroting in de melkveehouderij die mede zal leiden tot meer opgestalde koeien, te ontmoedigingen? Zo ja, op welke wijze? Zo neen, waarom niet?

Bij de keuze tussen beweiden of opstallen speelt een complex van factoren een rol, zoals de koppelgrootte, de omvang van de huiskavel, het beweidingsysteem en het melk¬systeem. Bij schaalvergroting treden bij genoemde factoren wijzigingen op, waardoor het economisch voordeel van weiden veelal kleiner wordt. De maatschappelijke waardering van weidegang is een mogelijke verklaring voor het stabiliseren van de trend naar opstallen, en dus een factor van toenemend belang bij de ondernemerskeuze. Ik zie dus geen aanleiding om de voortschrijdende schaalvergroting te ontmoedigen.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,G. Verburg

Interessant voor jou

Kamervragen aan de minister van LNV over uitstel verbod op de verrijkte kooi

Lees verder

Vervolgkamervragen aan de minister van LNV over een t-vormige buis met hormonen die bij koeien wordt ingebracht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer