Kamer­vragen aan de minister van LNV over het niet nakomen van beta­lings­ver­plich­tingen aan agrariërs door het minis­terie van LNV


Indiendatum: jul. 2007

Vragen van het lid Thieme van de Partij voor de Dieren aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het niet nakomen van betalingsverplichtingen aan agrariërs door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

1. Kent u het bericht ‘Ministerie weigert boer te betalen?’ (1)?

2. Deelt u de mening dat het aanleggen van akkerranden door agrariërs tegen onkostenvergoeding bijdraagt aan een beter leefklimaat voor mens, dier en plant en dat het de watervervuiling door drift van pesticiden beperkt, waardoor het een aantrekkelijke maatschappelijke activiteit is die ondersteuning vanuit de overheid verdient? Zo ja, kunt u uitleggen waarom het project akkerranden op Schouwen Duiveland ondanks toezeggingen vanuit het ministerie van Landbouw nu zonder geld zit? Zo neen, waarom niet?

3. Is het waar dat het ministerie van LNV 41 agrariërs gedupeerd heeft door toegezegde vergoedingen niet uit te betalen? Zo ja, kunt u aangeven hoe deze situatie is ontstaan?

4. Kunt u aangeven welke maatregelen u gaat treffen om deze verplichtingen alsnog na te komen?

5. Is het waar dat het project akkerranden door het niet nakomen van de betalingsverplichting door het ministerie van LNV een deuk heeft opgelopen en dat meer dan de helft van het aantal agrariërs uit het project is gestapt? Zo ja, bent u voornemens maatregelen te treffen om deze gang van zaken te voorkomen en zo ja, op welke wijze? Zo neen, hoe verklaart u de negatieve berichtgeving over de rol van Dienst Regeling in de uitvoering van de subsidieregeling?

6. Bent u bereid de vastgelopen relatie met agrariërs uit het project akkerranden te verbeteren en te trachten degenen die uit het project zijn gestapt er weer bij te bereiken? Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn? Zo neen, kunt u aangeven waarom u geen belang hecht aan groepen agrariërs die zich tegen onkostenvergoeding inzetten voor een betere leefomgeving?

(1) Provinciale Zeeuwse Courant, 27 juni 2007; http://www.pzc.nl/zeeland/schouwen-duiveland/article1576906.ece

Indiendatum: jul. 2007
Antwoorddatum: 26 sep. 2007

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de schriftelijke vragen van het lid Thieme (PvdD) over het project akkerranden.

1
Kent u het bericht ‘Ministerie weigert boer te betalen'?

Ja.

2
Deelt u de mening dat het aanleggen van akkerranden door agrariërs tegen onkostenvergoeding bijdraagt aan een beter leefklimaat voor mens, dier en plant en dat het de watervervuiling door drift van pesticiden beperkt, waardoor het een aantrekkelijke maatschappelijke activiteit is die ondersteuning vanuit de overheid verdiend? Zo ja, kunt u uitleggen waarom het project akkerranden op Schouwe- Duiveland ondanks toezeggingen vanuit het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nu zonder geld zit?
Zo neen, waarom niet?


Die mening deel ik. Om die reden bied ik via het Programma Beheer al sinds 2000 boeren de mogelijkheid een zesjarige overeenkomst aan te gaan voor het beheer van de randen ten behoeve van flora en fauna. Sinds 1 januari is deze regeling met het Investeringsbudget landelijk Gebied een verantwoordelijkheid geworden van de provinciale overheden.

3 en 4
Is het waar dat 41 agrariërs door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gedupeerd zijn vanwege het niet uitbetalen van toegezegde vergoedingen? Zo ja, kunt u aangeven hoe deze situatie is ontstaan? Kunt u uiteenzetten welke maatregelen u gaat treffen om deze verplichtingen alsnog na te komen?

Deze agrariërs hebben subsidie aangevraagd via één aanvraag van de agrarische natuurvereniging Zonnestraal.

Helaas is de afhandeling van de vaststelling van de subsidie van deze aanvraag vertraagd, waardoor de uitbetaling aan de 41 agrariërs later heeft plaatsgevonden dan bedoeld.
De betaling heeft inmiddels op 2 juli plaatsgevonden.

5 en 6
Is het waar dat het project akkerranden door het niet nakomen van uw betalingsverplichting een deuk heeft opgelopen en dat meer dan de helft van het aantal agrariërs uit het project is gestapt? Zo ja, bent u voornemens maatregelen te treffen om deze gang van zaken te voorkomen? Zo ja, op welke wijze? Zo neen, hoe verklaart u de negatieve berichtgeving over de rol van Dienst Regelingen in de uitvoering van de subsidieregeling?

Bent u bereid de vastgelopen relatie met agrariërs uit het project akkerranden te verbeteren en te trachten degenen die uit het project zijn gestapt er weer bij te betrekken?
Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn? Zo neen, kunt u aangeven waarom u geen belang hecht aan groepen agrariërs die zich tegen onkostenvergoeding inzetten voor een betere leefomgeving?


Het niet op tijd nakomen van betalingsverplichtingen heeft altijd negatieve effecten op het realiseren van het beleid. Daarom spant de Dienst Regelingen zich ook maximaal in om dit te voorkomen en ik heb gevraagd deze inspanning te blijven leveren. Ik heb geen infor¬matie dat om deze reden meer dan de helft van de agrariërs uit dit project is gestapt.

Ik hecht overigens zeker belang aan groepen agrariërs die zich inspannen voor een groene omgeving en een fraai landschap. Ik heb daarom ook aangegeven dat ik de provincies steun in hun ambitie om te komen tot een minder ingewikkelde regeling voor agrarisch natuurbeheer.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,G. Verburg

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer