Kamer­vragen aan de ministers van VWS en LNV over een MRSA-explosie onder veehouders


Indiendatum: jul. 2007

Vragen van het lid Ouwehand van de Partij voor de Dieren aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over een MRSA-explosie onder veehouders

1. Kent u het bericht 'Veehouders zorgen voor MRSA explosie' (1)?

2. Kunt u aangeven voor wiens rekening de extra kosten komen van het op MRSA testen van elke varkens- en runderboer en hun familieleden en van aparte verpleging van deze patiënten?

3. Kunt u aangeven waar de wettelijke aansprakelijkheid ligt wanneer andere patiënten met MRSA besmet worden als gevolg van besmetting door veehouders?

4. Kunt u aangeven of er oorzakelijk verband is tussen grootschalig gebruik van antibiotica in de veehouderij en de grootschalige besmetting van veehouders met MRSA? Zo ja, acht u dit verwijtbaar handelen van betreffende veehouders?

5. Bent u bereid ziekenhuizen die in agrarische gebieden liggen te compenseren voor door hen gemaakte extra kosten voor opname van met MRSA besmette patiënten? Zo ja, bent u voornemens die extra kosten te verhalen op de veehouderij? Zo neen, acht u het redelijk dat ziekenhuizen op kosten worden gejaagd door verwijtbaar handelen van der-den?

(1) Dagblad Tubantia/Twentsche Courant, 2 juli 2007

Indiendatum: jul. 2007
Antwoorddatum: 22 aug. 2007

Antwoorden op kamervragen van het Kamerlid Ouwehand over een MRSA-explosie onder veehouders ( (2060720100)


1
Kent u het bericht “Veehouders zorgen voor MRSA-explosie”? 1)

1
Ja

2
Kunt u aangeven voor wiens rekening de extra kosten komen van het op MRSA testen van elke varkens- en runderboer en hun familieleden, en van aparte verpleging van deze patiënten?

2
Alle kosten van zorgverlening door ziekenhuizen en dus ook de kosten van individueel risicomanagement van patiënten (waaronder MRSA) komen ten laste van het ziekenhuisbudget.

3
Kunt u aangeven waar de wettelijke aansprakelijkheid ligt wanneer andere patiënten met MRSA besmet worden als gevolg van besmetting door veehouders?

3
Ik ben van mening dat dit een civielrechtelijke kwestie is, waarvoor de bewijslast bij de eventuele eiser ligt.

4
Kunt u aangeven of er oorzakelijk verband is tussen grootschalig gebruik van antibiotica in de veehouderij en de grootschalige besmetting van veehouders met MRSA? Zo ja, acht u dit verwijtbaar handelen van betreffende veehouders?

4
Zeer recent onderzoek heeft aangetoond dat er een positief verband is tussen de hoeveelheid antibioticum dat op een bedrijf gebruikt wordt en de mate waarin dieren op dit bedrijf positief zijn voor MRSA. Al langer is bekend dat er een positieve relatie is tussen met MRSA besmette dieren op een bedrijf en MRSA dragerschap bij mensen die in nauw contact staan met besmette dieren.
Wel dient opgemerkt te worden dat MRSA dragerschap niet altijd het gevolg is van oneigenlijk gebruik. Ook bij veehouders die zich houden aan de adviezen die gegeven worden over het gebruik van antibiotica kan MRSA dragerschap voorkomen.
Voor een antwoord op de tweede deelvraag verwijs ik u naar mijn antwoord op vraag 3.


5
Bent u bereid ziekenhuizen die in agrarische gebieden liggen te compenseren voor door hen gemaakte extra kosten voor opname van met MRSA besmette patiënten? Zo ja, bent u voornemens die extra kosten te verhalen op de veehouderij? Zo neen, acht u het redelijk dat ziekenhuizen op kosten worden gejaagd door verwijtbaar handelen van derden?

5
Het is niet mijn beleid om ziekenhuizen binnen de bestaande functiegerichte budgettering te compenseren voor kenmerken van de adherente populatie. Dit zou namelijk een veelheid aan factoren impliceren waarmee dan rekening gehouden zou moeten worden. Dit geldt dus ook voor de MRSA risicoprofielen van de adherente populatie in agrarische gebieden.
Het oordeel of hier sprake is van verwijtbaar handelen, met een identificeerbare aansprakelijkheid en met de mogelijkheid voor schadevergoeding, vind ik een civielrechtelijke kwestie tussen belanghebbende partijen. Zie ook mijn antwoord op vraag 3.

.

1) Dagblad Tubantia/Twentsche Courant, 2 juli 2007

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer