Kamer­vragen aan de minister van LNV over het loslaten van zebra­vinken in een vol cafe


Indiendatum: feb. 2010

Vragen van de leden Thieme en Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het loslaten van zebravinken in een vol café

1. Kunt u bevestigen dat in Breda tijdens het afgelopen carnaval plotseling 50 jonge zebravinken rondvlogen in een vol café, waarvan de helft zich te pletter vloog tegen de ramen en andere werden vertrapt of door stress of inwendig letsel om het leven zijn gekomen ?

2. Deelt u de mening dat het meenemen van 50 jonge vogels naar een vol café tijdens carnaval en het onbeheerd achterlaten van de vogels per definitie gezien zou moeten worden als dierenmishandeling? Zo neen, waarom niet?

3. Deelt u de mening dat ook wanneer geen opzet kan worden aangetoond bij het loslaten van de dieren, de zorgplicht door de eigenaar geschonden is, en er dus verbaliserend zou kunnen worden opgetreden? Zo neen, waarom niet?

4. Kunt u inzicht geven in de handel in zebravinken in Nederland en aangeven waar deze 50 jonge vinken vandaan kwamen?

5. Acht u het cadeau geven van dieren, in dit geval 50 vogels in een kooi, wenselijk met het oog op dierenwelzijn? Zo ja, ziet u in dat verband de verantwoordelijkheid van de ontvanger/ (toekomstige) eigenaar van de betreffende dieren? Zo neen, welke maatregelen bent u voornemens te treffen om zulke situaties te voorkomen in de toekomst?

1 http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article2992053.ece/Onderzoek_naar_vrijlaten_vogels_in_vol_cafe.html

Indiendatum: feb. 2010
Antwoorddatum: 21 mrt. 2010

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u de antwoorden op vragen van de leden Thieme en Ouwehand (PvdD) over 50 rondvliegende zebravinken in een café.


Vraag 1
Kunt u bevestigen dat in Breda tijdens het afgelopen carnaval plotseling 50 jonge zebravinken rondvlogen in een vol café, waarvan de helft zich te pletter vloog tegen de ramen en andere werden vertrapt of door stress of inwendig letsel om het leven zijn gekomen?

Antwoord
Het betreffende krantenartikel is mij bekend.

Vraag 2
Deelt u de mening dat het meenemen van 50 jonge vogels naar een vol café tijdens carnaval en het onbeheerd achterlaten van de vogels per definitie gezien zou moeten worden als dierenmishandeling? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3
Deelt u de mening dat, ook wanneer geen opzet kan worden aangetoond bij het loslaten van de dieren, de zorgplicht door de eigenaar geschonden is en er dus verbaliserend zou moeten kunnen worden opgetreden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord vraag 2 en 3
Allereerst merk ik op dat ik het meenemen van 50 jonge vogels naar een vol café tijdens carnaval volstrekt onoorbaar vind met het oog op het welzijn van deze dieren. Of er sprake is van dierenmishandeling of het schenden van een zorgplicht wordt per geval beoordeeld op basis van alle relevante feiten en omstandigheden. In het onderhavige geval is proces-verbaal opgemaakt door de Landelijke Inspectie­dienst Dierenbescherming (LID). Het is aan de officier van Justitie om te besluiten over de strafrechtelijke vervolging. De rechter zal uiteindelijk beoordelen of er sprake is geweest van dierenmishandeling en/of het onthouden van de nodige zorg en beslissen over bestraffing.

Vraag 4
Kunt u inzicht geven in de handel in zebravinken in Nederland en uiteenzetten waar deze 50 jonge vinken vandaan kwamen?

Antwoord
Zebravinken komen oorspronkelijk uit Australië, maar zijn gemakkelijk te kweken. De in Nederland verkochte vogels zijn dan ook voornamelijk, zo niet volledig, in Nederland gekweekt. Dit geldt ook voor deze jonge vogels, deze zijn gekocht bij een dierenspeciaalzaak. De handel geschiedt via dierenspeciaalzaken, maar ook veelal via beurzen en via internet waar ook particulieren hun vogels aanbieden.

Vraag 5
Acht u het cadeau geven van dieren, in dit geval 50 vogels in een kooi, wenselijk met het oog op dierenwelzijn? Zo ja, hoe ziet u in dat verband de verantwoorde­lijkheid van de ontvanger/ (toekomstige) eigenaar van de betreffende dieren? Zo nee, welke maatregelen bent u voornemens te treffen om zulke situaties te voor­komen in de toekomst?

Antwoord
Ik ben van mening dat het belangrijk is dat dieren weloverwogen worden aange­schaft. Een impulsaanschaf of het cadeau doen van dieren kan ertoe leiden dat dieren weer worden weg­gedaan of de juiste zorg wordt onthouden.

Houders van hobby- en gezelschapsdieren moeten beschikken over voldoende kennis, informa­tie en ondersteuning om hun verantwoordelijkheid te nemen bij de aankoop, huisvesting en verzorging van de dieren en hiernaar handelen. Om deze kennis te bevorderen en impulsaankopen te voorkomen, heb ik tezamen met enkele organisaties uit de sector het Landelijk Informatiecentrum Gezelschaps­dieren (www.licg.nl) opgericht. Op de website van het LICG kunnen (potentiële) houders van dieren informatie vinden over een goede verzorging en het verant­woord aankopen van gezelschapsdieren.DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN

VOEDSELKWALITEIT,G. Verburg

Interessant voor jou

Kamervragen aan de minister van LNV over het houden van grote vogels als oehoes

Lees verder

Kamervragen aan de minister van LNV over nieuwe wetenschappelijke inzichten ten aanzien van invloeden op broedvogelaantallen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer