Kamer­vragen aan de minister van LNV over het bericht dat vleeslijm niet in de hele EU is toege­laten


Indiendatum: jun. 2010

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht dat vleeslijm niet in de hele EU is toegelaten

1. Kent u het bericht ‘vleeslijm niet in hele EU toegelaten1’?

2. Is het juist dat ‘vleeslijm’ in Nederland is toegelaten om kleine stukjes vlees aan elkaar te lijmen en te verkopen alsof het een oorspronkelijk grotere eenheid betreft?

3. Deelt u de mening dat er geen goede redenen zijn om in Nederland achter te blijven bij Europese regelgeving op dit punt? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze wilt u het gebruik van ‘vleeslijm’ verbieden in Nederland?

4. Kunt u aangeven op welke wijze het niet-verbieden van het gebruik van vleeslijm in ons land te rijmen valt met uw streven om te komen tot een Europees ‘level playing field’?

5. Klopt het dat trombine niet alleen vlees lijmt, maar ook makkelijker leidt tot hechting van bacteriën aan een product? Zo neen, waarom niet? Zo ja, hoe beoordeelt u de gezondheidsrisico’s hiervan?

6. Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat consumenten met vleeslijm geproduceerd vlees kunnen consumeren zonder daarvan op de hoogte te zijn? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze wilt u daar verandering in brengen?

7. Kunt u aangeven wat de herkomst van de trombine is? Is het denkbaar dat er trombine gebruikt wordt met een andere herkomst dan het vleesproduct zelf?

8. Bent u bereid het gebruik van vleeslijm in Nederland te verbieden op dezelfde wijze en gronden als dat in andere Europese landen het geval is of in elk geval het gebruik en de voorlichting aan consumenten aan strenge regels te binden? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

1 http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/6742813/__Vleeslijm_niet_in_hele_EU_toegelaten__.html?p=2,1

Indiendatum: jun. 2010
Antwoorddatum: 2 jul. 2010

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Thieme (PvdD) over vleeslijm (2010Z09409).

Hoogachtend,

de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,


dr. A. Klink

Vraag 1
Kent u het bericht “Vleeslijm niet in hele EU toegelaten”? 1)

Antwoord
Ja

Vraag 2
Is het waar dat ‘vleeslijm’ in Nederland is toegelaten om kleine stukjes vlees aan elkaar te lijmen en te verkopen alsof het een oorspronkelijk grotere eenheid betreft?

Antwoord
‘Vleeslijm’ is een enzympreparaat dat bestaat uit het enzym trombine en het eiwit fibrinogeen. Het is in Nederland niet verboden. Wel moet op basis van de huidige wetgeving, artikel 4 lid 5, van het warenwetbesluit etikettering van levensmiddelen, op het etiket melding worden gemaakt van de behandeling die het product heeft ondergaan. In dit geval het aan elkaar hechten van stukjes vlees tot één lap vlees. Hiermee wordt voorkomen dat bij de koper een verkeerde indruk wordt gewekt over de aard en samenstelling van het product.

Vraag 3
Deelt u de mening dat er geen goede redenen zijn om in Nederland achter te blijven bij Europese regelgeving op dit punt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze wilt u het gebruik van ‘vleeslijm’ verbieden in Nederland?

Antwoord
De Europese Commissie beraadt zich intern nog op te nemen maatregelen naar aanleiding van de afwijzing van het enzympreparaat als additief door het Europees Parlement. Nederland zal deze maatregelen in haar overwegingen voor nadere besluitvorming meenemen.

Vraag 4
Kunt u uiteenzetten op welke wijze het niet verbieden van het gebruik van vleeslijm in ons land te rijmen valt met uw streven om te komen tot een Europees ‘level playing field’?

Antwoord
Zie het antwoord op vraag 3

Vraag 5
Is het waar dat trombine niet alleen vlees lijmt, maar ook makkelijker leidt tot hechting van bacteriën aan een product? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe beoordeelt u de gezondheidsrisico’s hiervan?

Antwoord
Nee, trombine zelf is een natuurlijk enzym dat slechts als katalysator fungeert bij de omvorming van een eiwit en heeft dan ook geen relatie met hechting van bacteriën aan een product. Bedrijven moeten tijdens de productie van voedingsmiddelen altijd voldoen aan de algemene beginselen van voedselwetgeving in verordening (EG) 178/2002. In deze verordening staat onder andere dat levensmiddelen niet in de handel gebracht mogen worden indien zij onveilig zijn, dat wil zeggen schadelijk voor de gezondheid en/of ongeschikt voor consumptie.

Vraag 6
Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat consumenten met vleeslijm geproduceerd vlees kunnen consumeren zonder daarvan op de hoogte te zijn? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze wilt u daar verandering in brengen?

Antwoord
Ja, ik deel uw mening dat consumenten moeten weten of vlees geproduceerd is met het enzympreparaat. Op grond van de huidige wetgeving artikel 4 vijfde lid van het warenwetbesluit etikettering van levensmiddelen zijn bedrijven verplicht hier melding van te maken op het etiket om misleiding van de consument te voorkomen.

Vraag 7
Kunt u uiteenzetten wat de herkomst van de trombine is? Is het denkbaar dat er trombine gebruikt wordt met een andere herkomst dan het vleesproduct zelf?

Antwoord
Trombine wordt gewonnen uit runder- of varkensbloed. Het in het vleesproduct gebruikte trombine is niet afkomstig van hetzelfde dier. Bedrijven zijn verplicht op het etiket aan te geven wat de oorsprong is van de trombine.

Vraag 8
Bent u bereid het gebruik van vleeslijm in Nederland te verbieden op dezelfde wijze en gronden als dat in andere Europese landen het geval is of in elk geval het gebruik en de voorlichting aan consumenten aan strenge regels te binden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

Antwoord
Zie het antwoord op vragen 2 en 3.

1) De Telegraaf, 19 mei 2010 http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/6742813/__Vleeslijm_niet_in_hele_EU_toegelaten__.html?p=2

Interessant voor jou

Kamervragen aan de ministers van V en W, van EZ, van VROM, en LNV over de vogels op Schiphol

Lees verder

Kamervragen aan de ministers van VROM en LNV over de resistente schimmels in ziekenhuizen die tot infecties en zelfs doden leiden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer