Kamer­vragen aan de minister van LNV over gevaar para­fi­la­riose voor gezondheid mens en dier


Indiendatum: apr. 2008

Vragen van het lid Thieme aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over gevaar parafilariose voor gezondheid mens en dier

  1. Kent u het bericht `Nieuwe aandoening verspreid via vliegen’? (1)
  2. Kunt u aangeven hoeveel runderen er op dit moment al besmet zijn met de parafilariaworm en wat de prognose is voor verdere besmetting en verspreiding van de ziekte onder rundvee de komende jaren? Zo neen, waarom niet?
  3. Kunt u aangeven of en in hoeverre er ook kans op besmetting bestaat voor mensen en andere diersoorten? Zo ja, welke gevolgen heeft besmetting met de parafilariaworm voor de gezondheid en het welzijn van mens en dier? Zo neen, waarom niet?
  4. Kunt u aangeven of met de parafilariaworm besmette en/of hiertegen met ivermectine of doramectine behandelde runderen risico vormen voor de volksgezondheid en voedselveiligheid? Zo ja, welke en hoe bent u voornemens tegen mogelijk risico op te treden? Zo neen, waarom niet?
  5. Bent u bereid maatregelen te treffen om besmetting en verspreiding van parafilariose bij rundvee tegen te gaan? Zo ja, welke en binnen welke termijn? Zo neen, kunt u dit toelichten?

(1) Boerderij, 26 maart 2008

Indiendatum: apr. 2008
Antwoorddatum: 7 mei 2008

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op vragen van het lid Thieme (PvdD) over het gevaar van parafilariose voor de gezondheid van mens en dier.

1
Kent u het bericht ‘Nieuwe aandoening verspreid via vliegen’?

Ja, inmiddels wel.

2
Hoeveel runderen zijn er op dit moment al besmet met de parafilariaworm? Wat is de prognose voor verdere besmetting en verspreiding van de ziekte onder rundvee de komende jaren? Als u deze vragen niet kunt beantwoorden, waarom bent u daar niet toe in staat?

Dit jaar is parafilariose (nog) niet geconstateerd in Nederland, het is ook geen aangifte¬plichtige dierziekte voor de Nederlandse wetgeving. Vorig jaar werd parafilariose door de Gezondheidsdienst voor Dieren vastgesteld bij drie runderen.
De parafilariaworm komt van nature niet voor in Nederland, maar kan wel als gevolg van invoer uit landen waar hij wel voorkomt, zoals België, Frankrijk, Ierland en Zweden, binnenkomen. Ook het weiden van dieren in de grensstreek met België kan insleep veroorzaken. De verspreiding van de worm vindt namelijk plaats via vliegen, welke veel in de buurt van runderen voorkomen. Omdat de ontwikkeling van de worm zeven tot tien maanden duurt, worden de besmette bedrijven van vorig jaar dit jaar extra gemonitord.


3
Kunt u uiteenzetten of en in hoeverre er ook kans op besmetting bestaat voor mensen en andere diersoorten? Zo ja, welke gevolgen heeft besmetting met de parafilariaworm voor de gezondheid en het welzijn van mens en dier? Zo neen, waarom niet?

Parafilariose is geen zoönose en vormt dus geen gevaar voor de volksgezondheid. Buiten runderen zijn ook buffels gevoelig voor de worm. Het rund wordt niet ziek van de worm.

4
Kunt u uiteenzetten of met de parafilariaworm besmette en/of hiertegen met ivermectine of doramectine behandelde runderen een risico vormen voor de volksgezondheid en voedselveiligheid? Zo ja, welke en hoe bent u voornemens tegen mogelijk risico op te treden? Zo neen, waarom niet?

De besmette dieren vormen geen gevaar voor de volksgezondheid, parafilariose is geen zoönose. Wanneer dieren behandeld worden met ivermectine of doramectine gelden wettelijke wachttermijnen voor de slacht.

5
Bent u bereid maatregelen te treffen om besmetting en verspreiding van parafilariose bij rundvee tegen te gaan? Zo ja, welke en binnen welke termijn? Zo neen, kunt u dit toelichten?

Eerst zal duidelijk moeten worden of deze infectie ook dit jaar in Nederland voorkomt en ook op welke schaal deze dan voorkomt. Daarvoor worden de dieren op de bedrijven die vorig jaar een besmet rund hadden extra gemonitord. De veehouder is in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de gezondheid van zijn dieren. Parafilariose is een bedrijfs¬gebonden aandoening die met goed bedrijfsmanagement en een juiste medicatie en maatregelen goed te behandelen is. Omdat er geen gevaar voor de volksgezondheid is bij deze ziekte zie ik in de behandeling hiervan vooralsnog geen verantwoordelijkheid van de overheid.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,G. Verburg