Kamer­vragen aan de minister van LNV over getuig­schrift veetrans­por­teurs


Indiendatum: mei 2007

Vragen van het lid Thieme aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

  1. Kent u het bericht ‘transporteurs moeten diploma laten zien’ (1) ?

  2. Bent u van mening dat Nederlandse veetransporteurs voldoende op de hoogte zijn van dat zij per 1 januari 2008 in het bezit dienen te zijn van een getuigschrift van vakbekwaamheid? Zo ja, hoe verklaart u dan dat veel veetransporteurs denken dat dit niet voor hen geldt? Zo neen, welke maatregelen gaat u nemen om veetransporteurs hiervan op de hoogte te stellen?

  3. Kunt u aangeven of en op welke wijze de door het ministerie goedgekeurde cursus Veewaardig Vervoer en de chauffeursopleiding Verantwoord Veetransport die beiden met goed gevolg dienen te worden afgelegd voor een getuigschrift aandacht besteden aan het welzijn van de getransporteerde dieren?

  4. Bent u van mening dat de aandacht voor dierenwelzijn in deze cursussen voldoende is om het welzijn van de jaarlijks honderden miljoenen getransporteerde dieren te waarborgen, daar waar het de (illegale) activiteiten van veetransporteurs betreft? Zo ja, waaruit kunt u dat opmaken? Zo neen, welke andere maatregelen binnen en buiten cursusverband gaat u nemen om dierwaardig vervoer te garanderen?

  5. Bent u van mening dat het per 1 januari 2008 verplichte getuigschrift voldoende het dierenwelzijn van de jaarlijks honderden miljoenen dieren waarborgt? Zo ja, waar blijkt dat uit? Zo neen, welke aanvullende maatregelen gaat u nemen om dierenleed tijdens veetransporten te voorkomen?

  6. Kunt u aangeven op welke wijze u veetransporteurs gaat sanctioneren die in het bezit zijn van een geldig getuigschrift en onderliggende cursussen met goed gevolg hebben afgerond, maar zich schuldig maken aan dierenmishandeling en/of andere illegale activiteiten gedurende veetransporten?

(1) Agrarisch Dagblad 2 mei 2007

Indiendatum: mei 2007
Antwoorddatum: 7 jun. 2007

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen die gesteld zijn door het lid Thieme (PvdD) over een diploma van vakbekwaamheid voor veetransporteurs.

1

Kent u het bericht ‘transporteurs moeten diploma laten zien’?

Ja.

2

Deelt u de mening dat Nederlandse veetransporteurs voldoende op de hoogte zijn van dat zij per 1 januari 2008 in het bezit dienen te zijn van een getuigschrift van vakbekwaam¬heid? Zo ja, hoe verklaart u dan dat veel veetransporteurs denken dat dit niet voor hen geldt? Zo neen, welke maatregelen gaat u nemen om veetransporteurs hiervan op de hoogte te stellen?

Ja. Met de vertegenwoordigers van de transportsector wordt al vanaf 2006 zeer regelmatig overleg gevoerd over onder andere de opleidingen en examens die nodig zijn om in aan¬merking te kunnen komen voor een getuigschrift van vakbekwaamheid. Indien een probleem geconstateerd wordt, zal dit ter sprake komen in de genoemde overleggen. Het artikel geeft overigens geen duidelijkheid om welke en hoeveel transporteurs het gaat.

3

Kunt u aangeven of en op welke wijze de door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit goedgekeurde cursus Veewaardig Vervoer en de chauffeursopleiding Verantwoord Veetransport, die beiden met goed gevolg dienen te worden afgelegd voor een getuigschrift, aandacht besteden aan het welzijn van de getransporteerde dieren?

De overheid is verantwoordelijk voor het verlenen van het getuigschrift van vakbekwaamheid en het afnemen van het daarvoor benodigde examen.

Beide taken zullen door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) namens de minister van LNV worden uitgevoerd.

De invulling en de organisatie van de opleidingen is de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven. In de opleiding wordt aandacht besteed aan de manier waarop het welzijn van de getransporteerde dieren gewaarborgd kan worden. Door middel van een examen wordt getoetst of de deelnemers beschikken over voldoende kennis op dit terrein.

4 en 5

Deelt u de mening dat de aandacht voor dierenwelzijn in deze cursussen voldoende is om het welzijn van de jaarlijks honderden miljoenen getransporteerde dieren te waarborgen, daar waar het de (illegale) activiteiten van veetransporteurs betreft? Zo ja, waaruit kunt u dat opmaken? Zo neen, welke andere maatregelen binnen en buiten cursusverband gaat u nemen om dierwaardig vervoer te garanderen?

Deelt u de mening dat het per 1 januari 2008 verplichte getuigschrift voldoende het dierenwelzijn van de jaarlijks honderden miljoenen dieren waarborgt? Zo ja, waar blijkt dat uit? Zo neen, welke aanvullende maatregelen gaat u nemen om dierenleed tijdens veetransporten te voorkomen?

Alle voorschriften van de Transportverordening (Verordening (EG) nr. 1/2005) samen hebben tot doel om het welzijn van getransporteerde dieren voldoende te waarborgen. Het getuigschrift maakt hiervan onderdeel uit. Het getuigschrift en de daarvoor benodigde opleidingen kunnen op zichzelf de bescherming van het dierenwelzijn niet waarborgen, maar dragen daar in het geheel van de verordening wel aan bij.

6

Kunt u aangeven op welke wijze u veetransporteurs gaat sanctioneren die in het bezit zijn van een geldig getuigschrift en onderliggende cursussen met goed gevolg hebben afge¬rond, maar zich schuldig maken aan dierenmishandeling en/of andere illegale activiteiten gedurende veetransporten?

De Transportverordening biedt voldoende mogelijkheden om overtredingen te sanc¬tioneren. Welke maatregelen precies worden opgelegd, wordt per geval beoordeeld.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN

VOEDSELKWALITEIT,
G. Verburg