Kamer­vragen aan de minister van LNV over gedode hout­snippen die al jaren beschermd zijn


Indiendatum: dec. 2008

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over gedode houtsnippen die al jaren beschermd zijn.

 1. Kent u het bericht “Groene Brigade stuit op gedode houtsnippen”?1
 2. Kunt u aangeven welke straf er staat op het bejagen van beschermde dieren en welke consequenties het bejagen van beschermde dieren heeft op het behouden van de jachtakte?
 3. Kunt u aangeven of er proces verbaal is opgemaakt tegen degenen die in bezit waren van de gedode houtsnip, c.q. degene in wiens auto zich gedode houtsnippen bevonden? Zo neen, waarom niet?
 4. Kunt u aangeven of vervolging van het gehele jachtgezelschap mogelijk is wanneer de schutter die de houtsnippen doodde onverhoopt niet achterhaald kan worden? Zo neen, waarom niet?
 5. Bent u bereid een levenslang jachtverbod in te stellen voor jagers die beschermde dieren schieten? Zo ja, op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

1http://www.blikopnieuws.nl/bericht/87819

Indiendatum: dec. 2008
Antwoorddatum: 25 jan. 2009

Geachte Voorzitter,

Hierbij geef ik, mede namens de minister van Justitie, antwoord op de vragen van het
lid Thieme (Partij voor de Dieren) over gedode houtsnippen die al jaren beschermd zijn.

 1. Kent u het bericht “Groene Brigade stuit op gedode houtsnippen”?1

  Ja.
 2. Kunt u uiteenzetten welke straf er staat op het bejagen van beschermde dieren en welke consequenties het bejagen van beschermde dieren heeft op het behouden van de jachtakte?

  Artikel 9 van de Flora- en faunawet verbiedt het doden van beschermde inheemse diersoorten. Op het overtreden van artikel 9 staat ingevolge artikel 6 van de Wet economische delicten een maximumstraf van zes maanden hechtenis, taakstraf of een geldboete van € 18.500,- . Op grond van artikel 41 van de Flora- en faunawet kan de jachtakte onder andere worden ingetrokken indien er grond is om aan te nemen dat de houder van zijn bevoegdheid om te jagen misbruik heeft gemaakt.
 3. Kunt u uiteenzetten of er proces-verbaal is opgemaakt tegen degenen die in bezit waren van de gedode houtsnip, c.q. degene in wiens auto zich gedode houtsnippen bevonden? Zo nee, waarom niet?

  De opsporingsambtenaren werkzaam bij de Groene Brigade van de provincie Limburg hebben proces-verbaal opgemaakt tegen degenen die in het bezit waren van de gedode houtsnippen en degene in wiens auto de gedode houtsnippen zich bevonden. Indien daarvoor aanwijzingen zijn, kan elke individuele deelnemer van het jachtgezelschap worden aangesproken op mogelijke overtreding van de bepalingen van de Flora- en faunawet. De zaak is momenteel nog in onderzoek. Over de reikwijdte van het onderzoek en eventuele vervolging kan ik om die reden op dit moment nog niets zeggen.
 4. Kunt u uiteenzetten of vervolging van het gehele jachtgezelschap mogelijk is wanneer de schutter die de houtsnippen doodde onverhoopt niet achterhaald kan worden? Zo neen, waarom niet?

  Zie 3.
 5. Bent u bereid een levenslang jachtverbod in te stellen voor jagers die beschermde dieren schieten? Zo ja, op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

  De Flora- en faunawet bevat voldoende bepalingen die de handhaving van de jachtbepalingen mogelijk maken. Het is verboden te jagen zonder voorzien te zijn van een geldige jachtakte. Op grond van artikel 39, eerste lid, onderdeel j, van de Flora- en faunawet wordt een jachtakte geweigerd indien de aanvrager in de twee jaren voor de aanvraag onder andere wegens één der bij of krachtens de Flora- en faunawet strafbaar gestelde feiten, is veroordeeld dan wel deswege een strafbeschikking tegen hem is uitgevaardigd. Op deze manier geldt er een tijdelijk jachtverbod. Artikel 41 van de Flora- en faunawet bepaalt op welke gronden een jachtakte kan worden ingetrokken. Ik ben van mening dat een levenslang jachtverbod geen toegevoegde waarde heeft.
  DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
  VOEDSELKWALITEIT,  G. Verburg

1http://www.blikopnieuws.nl/bericht/87819