Kamer­vragen aan de minister van LNV over een stop op de jacht vanwege de felle kou


Indiendatum: jan. 2009

  1. Kent u het bericht ‘Niet jagen met deze kou’?1
  2. Deelt u de mening dat in het wild levende dieren ernstig zijn verzwakt, vooral ook vogels, vanwege de felle kou en vanwege het feit dat dieren niet goed bij hun voedsel kunnen komen door sneeuw en ijs? Zo neen, waarom niet?
  3. Deelt u de mening dat ook dieren waarop weliswaar niet wordt gejaagd maar die wel ernstig verstoord worden door het schieten, in deze periode al hun energie moeten besteden aan het zoeken van het schaarse beschikbare voedsel omdat ze anders nog meer uitgeput raken? Zo neen, waarom niet?
  4. Is het u bekend dat de Flora- en faunawet uitdrukkelijk het jagen op dieren verbiedt die als gevolg van weersomstandigheden in uitgeputte toestand verkeren (art. 53, lid 1 onder k)? Zo ja, bent u bereid de provinciebesturen op te roepen tot een algeheel verbod op de jacht in verband met aanhoudende felle kou? Zo neen, waarom niet?
  5. Bent u bereid de AID opdracht te geven extra alert te zijn op overtreding van de Flora- en faunawet, in het bijzonder van art. 53, lid 1 onder k, gelet op de extreme koude? Zo neen, waarom niet?

1http://www.agd.nl/1067899/Nieuws/Artikel/Niet-jagen-met-deze-kou.htm

Indiendatum: jan. 2009
Antwoorddatum: 29 jan. 2009

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u toekomen mijn antwoord op vragen van het lid Thieme (PvdD) over een stop op de jacht vanwege de felle kou.

1
Kent u het bericht “Niet jagen met deze kou”?

Ja.

2, 3, 4 en 5
Deelt u de mening dat in het wild levende dieren ernstig zijn verzwakt, vooral ook vogels, vanwege de felle kou en vanwege het feit dat dieren niet goed bij hun voedsel kunnen komen door sneeuw en ijs? Zo nee, waarom niet?

Deelt u de mening dat ook dieren waarop weliswaar niet wordt gejaagd, maar die wel ernstig verstoord worden door het schieten, in deze periode al hun energie moeten be-steden aan het zoeken van het schaarse beschikbare voedsel omdat ze anders nog meer uitgeput raken? Zo nee, waarom niet?

Is het u bekend dat de Flora- en faunawet uitdrukkelijk het jagen op dieren verbiedt die als gevolg van weersomstandigheden in uitgeputte toestand verkeren (art. 53, lid 1, onder k)? Zo ja, bent u bereid de provinciebesturen op te roepen tot een algeheel verbod op de jacht in verband met aanhoudende felle kou? Zo nee, waarom niet?

Bent u bereid de Algemene Inspectie Dienst opdracht te geven extra alert te zijn op over-treding van de Flora- en faunawet, in het bijzonder van art. 53, lid 1, onder k, gelet op de extreme koude? Zo nee, waarom niet?

Er zullen zeker in het wild levende dieren verzwakt zijn als gevolg van de recente winterse omstandigheden. Zoals u zelf heeft kunnen vaststellen, is echter het weer inmiddels omge-slagen. Ik ben dan ook niet voornemens actie te ondernemen die leidt tot een jachtverbod of tot verhoogd toezicht op het verbod om te jagen op wild, dat als gevolg van weersom-standigheden in uitgeputte toestand verkeert.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,
G. Verburg

Interessant voor jou

Kamervragen aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het interview Ot en Sien op NU.nl

Lees verder

Kamervragen aan de minister van LNV over de verdediging van de natuurbelangen in de beheerplannen Natura 2000

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer