Kamer­vragen aan de minister van LNV over de verde­diging van de natuur­be­langen in de beheer­plannen Natura 2000


Indiendatum: jan. 2009

Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de verdediging van de natuurbelangen in de beheerplannen Natura 2000.

  1. Kent u de berichten ‘BMF stapt uit overleg Natura 2000’1 en ‘Conflict milieufederatie en provincie escaleert’?2
  2. Is het waar dat de provincie heeft besloten geen extra geld aan de Brabantse Milieufederatie (BMF) beschikbaar te stellen welke nodig was om een goede en snelle inbreng te kunnen leveren op de beheerplannen Natura 2000? Zo ja, op welke wijze is een goede verdediging van de natuurbelangen, welke notabene het uitgangspunt is van Natura 2000, in de processen rond de beheerplannen Natura 2000 gegarandeerd?
  3. Kunt u aangeven welke belangenpartijen, en in welke verhoudingen, deelnemen in deze processen rond de beheerplannen Natura 2000?
  4. Deelt u de mening dat juist in het Natura 2000-gebied de Peelvenen in Brabant, waar het wiel voor alle beheerplannen moet worden uitgevonden en de juridische houdbaarheid van afspraken over ontwikkeling en milieu-ontlasting waaronder de ammoniakproblematiek worden uitgetest, het van groot belang is dat de BMF vertegenwoordigd is? Zo neen, waarom niet?
  5. Is het waar dat Provinciale Staten van Brabant twee maanden geleden een motie heeft aangenomen welke inhoudt dat het de BMF op straffe van subsidie-intrekking verbiedt om plannen waarbij zij zelf bij betrokken is geweest, juridisch aan te vechten? Zo ja, wat is uw mening daarover?

1http://www.agd.nl/1067808/Nieuws/Artikel/BMF-stapt-uit-overleg-Natura-2000.htm
2http://www.regionieuws.nl/link/233131/Conflict_milieufederatie_en_provincie_escaleert.html

Indiendatum: jan. 2009
Antwoorddatum: 13 feb. 2009

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de Kamervragen gesteld door het lid Ouwehand (PvdD) over de verdediging van de natuurbelangen in de beheerplannen Natura 2000.

1
Kent u de berichten “BMF stapt uit overleg Natura 2000” en “Conflict milieufederatie en provincie escaleert”?

Ja.

2
Is het waar dat de provincie heeft besloten geen extra geld aan de Brabantse Milieufederatie (BMF) beschikbaar te stellen welke nodig was om een goede en snelle inbreng te kunnen leveren op de beheerplannen Natura 2000? Zo ja, op welke wijze is een goede verdediging van de natuurbelangen, welke nota bene het uitgangspunt is van Natura 2000, in de processen rond de beheerplannen Natura 2000 gegarandeerd?

Ja, het is juist dat de provincie Noord-Brabant om haar moverende redenen heeft besloten om geen incidentele subsidie beschikbaar te stellen aan de Brabantse Milieufederatie aanvullend op de reguliere subsidiegelden. De provincie Noord-Brabant heeft mij aangegeven dat inbreng van de belangen van de BMF voldoende gegarandeerd blijft via betrokkenheid van de BMF bij vier beheerplannen, bij de Reconstructie- en Gebieds¬commissies die als adviesgroepen voor de Natura 2000-beheerplannen fungeren en bij de Brabantbrede aanpak van stikstof en ammoniak voor Natura 2000. De provincie heeft er daarom vertrouwen in dat het opstellen van evenwichtige en breed gedragen beheer¬plannen niet in gevaar zal komen en het proces geen vertraging zal ondervinden.


3
Kunt u uiteenzetten welke belangenorganisaties, en in welke verhoudingen, deelnemen in deze processen rond de beheerplannen Natura 2000?

Bij het opstellen van de beheerplannen wordt gezocht naar een brede vertegenwoordi¬ging van alle belangen ín en rondom het betreffende gebied. Het gaat hierbij niet om bepaalde verhoudingen van belangenorganisaties, maar om een juiste inbreng van álle belangen. Specifieke omstandigheden in een gebied kunnen leiden tot verschillende samenstellingen.

4
Deelt u de mening dat juist in het Natura 2000-gebied de Peelvenen in Brabant, waar het wiel voor alle beheerplannen moet worden uitgevonden en de juridische houdbaarheid van afspraken over ontwikkeling en milieu-ontlasting waaronder de ammoniak¬problematiek worden uitgetest, het van groot belang is dat de BMF vertegenwoordigd is? Zo nee, waarom niet?

Het is juist dat het beheerplan voor de Peelgebieden een belangrijke voorbeeldfunctie kan hebben voor andere Natura 2000-gebieden met een grote stikstofproblematiek. Daarom is het goed dat de Brabantse Milieufederatie heeft aangegeven in deze gebieden betrokken te willen blijven.

5
Is het waar dat Provinciale Staten van Brabant twee maanden geleden een motie heeft aangenomen welke inhoudt dat het de BMF op straffe van subsidie-intrekking verbiedt om plannen waar zij zelf bij betrokken is geweest, juridisch aan te vechten? Zo ja, wat is uw mening daarover?

Ik heb van de provincie Noord-Brabant vernomen dat Provinciale Staten op 7 november 2008 een motie heeft aangenomen waarin een verband wordt gelegd tussen deelname aan processen voor het opstellen van plannen en de mogelijkheid voor het starten van procedures voor bezwaar en beroep tegen deze plannen. Dit betreft een eigenstandige verantwoordelijkheid van de provincie.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,
G. Verburg

Interessant voor jou

Kamervragen aan de minister van LNV over een stop op de jacht vanwege de felle kou

Lees verder

Kamervragen aan de ministers van OCW en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de Elfstedentocht en de Nieuwjaarsduik

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer