Kamer­vragen aan de minister van LNV over een proef met zwij­nen­beheer op de Veluwe


Indiendatum: jun. 2008

Vragen van het lid Thieme aan de minister van Landbouw , Natuur en Voedselkwaliteit over een proef met zwijnenbeheer op de Veluwe

  1. Kent u het bericht “proef met zwijnenbeheer op de Veluwe”1?
  2. Wat is uw mening over het standpunt van Arne Heineman, regiodirecteur van Natuurmonumenten dat het streefaantal van 835 zwijnen “achterhaald” is? Welke conclusies trekt u hier uit?
  3. Wat vindt u van de visie van Geert Groot Bruinderink dat de populatie wilde zwijnen zonder menselijk ingrijpen vanzelf zijn natuurlijke maximum bereikt?
  4. Wat vindt u van de opvattingen van Geert Groot Bruinderink dat een populatie wilde zwijnen niet te tellen is, dat tellingen daardoor onnauwkeurig zijn en dat vasthouden aan aantallen geen goed idee zou zijn?
  5. Deelt u de mening dat nu het toegestane afschot is gebaseerd op volgens deskundigen onjuiste telgegevens en een achterhaalde streefstand, het afschot feitelijk in strijd is met de geest van de Flora- en faunawet? Zo neen, waarom niet? Zo ja, welke conclusie verbindt u hieraan voor het toegestane afschot?
  6. Bent u bereid de aangekondigde proef van Natuurmonumenten met een jachtvrije zone door onafhankelijke wetenschappers te laten volgen en de Kamer te informeren over de uitkomsten? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?
  7. Bent u bereid toe te zeggen dat er hoe dan ook geen vergunning voor de omstreden drukjacht zal worden afgegeven? Zo neen, waarom niet?
  8. Bent u bereid tot een proef met een jachtvrije zone in het gebied van Staatsbosbeheer of de Kroondomeinen? Zo neen, waarom niet?

1http://www.nd.nl/document.aspx?document=nd_artikel&vorigDocument=&id=116483

Indiendatum: jun. 2008
Antwoorddatum: 13 jul. 2008

Geachte Voorzitter,

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over de proef met zwijnenbeheer op de Veluwe.

1
Kent u het bericht “proef met zwijnenbeheer op de Veluwe”?

Ja.

2, 3 en 4
Wat is uw mening over het standpunt van de regiodirecteur van Natuurmonumenten dat het streefaantal van 835 zwijnen “achterhaald” is? Welke conclusies trekt u hieruit?
Wat vindt u van de visie van de ecoloog Groot Bruinderink dat de populatie wilde zwijnen zonder menselijk ingrijpen vanzelf zijn natuurlijke maximum bereikt?
Wat vindt u van zijn opvattingen dat een populatie wilde zwijnen niet te tellen is, dat tellingen daardoor onnauwkeurig zijn en dat vasthouden aan aantallen geen goed idee zou zijn?

Ik heb de provincie Gelderland verzocht een nieuw faunabeheerplan op te stellen. In dat kader wordt ook de gewenste voorjaarsstand opnieuw beoordeeld. In de beoordeling zullen naast de natuurlijke draagkracht van het gebied ook economische aspecten en de verkeersveiligheid worden meegewogen. Zie tevens mijn antwoord op eerdere vragen.

5
Deelt u de mening dat nu het toegestane afschot is gebaseerd op volgens deskundigen onjuiste telgegevens en een achterhaalde streefstand, het afschot feitelijk in strijd is met de geest van de Flora- en faunawet? Zo neen, waarom niet? Zo ja, welke conclusie verbindt u hieraan voor het toegestane afschot?

Neen. De inventarisatie van het aantal wilde zwijnen is een wettelijke verplichting op basis van het Besluit Faunabeheer. De tellingen vinden al jaren op dezelfde manier plaats en kennen inderdaad een foutmarge waarvoor zo goed mogelijk wordt gecorrigeerd.
Zo wordt de getelde aanwas gecorrigeerd op basis van de historische relatie met het mastaanbod.

6 en 8
Bent u bereid de aangekondigde proef van Natuurmonumenten met een jachtvrije zone door onafhankelijke wetenschappers te laten volgen en de Kamer te informeren over de uitkomsten? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?
Bent u bereid tot een proef met een jachtvrije zone in het gebied van Staatsbosbeheer of de Kroondomeinen? Zo neen, waarom niet?

Op dit moment is het nog niet zeker of er een proef komt. Het is aan Natuurmonumenten om in samenspraak met de provincie hier een besluit over te nemen. Ik heb geen signalen van een vergelijkbare proef in het gebied van Staatsbosbeheer of de Kroondomeinen. Een eventuele proef kan alleen plaatsvinden op initiatief van de beheerders van de gebieden en moet passen binnen de afspraken in het faunabeheerplan.

Staatsbosbeheer is als zelfstandig bestuursorgaan, binnen de kaders van de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer, verantwoordelijk voor het eigen handelen.

7
Bent u bereid toe te zeggen dat er hoe dan ook geen vergunning voor de omstreden drukjacht zal worden afgegeven? Zo neen, waarom niet?

De aanpak van de provincie en faunabeheereenheid Veluwe is erop gericht om de
één-op-één methode (drukjacht) te voorkomen. Daarom heeft de provincie maatregelen getroffen om zo vroeg mogelijk in het seizoen tot het gewenste afschot te komen. (Zie verder mijn antwoord op eerdere Kamervragen bij voetnoot 1.)

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,G. Verburg