Kamer­vragen aan de minister van LNV over een inval bij een varkens­hou­derij in verband met het over­treden van mili­eu­voor­schriften


Indiendatum: mrt. 2010

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over een inval bij een varkenshouderij in verband met het overtreden van milieuvoorschriften

1. Kent u het bericht ‘Inval bij varkenshouderij in Lierop’1?

2. Is het waar dat er vandaag een grote controle plaats heeft gevonden bij een varkenshouderij in Lierop?

3. Waarom en op basis van welke informatie is deze controle gestart?

4. Kunt u uiteenzetten wat de precieze verdenkingen tegen deze varkenshouder zijn?

5. Is het waar dat de betreffende varkenshouderij wordt verdacht van het overtreden van de milieuvoorschriften? Zo ja, kunt u toelichten om welke milieuvoorschriften het dan gaat?

6. Is het waar dat de betreffende varkenshouderij wordt verdacht van het overtreden van de mestverwerkingsregels?

7. Kunt u uiteenzetten welke situatie er ten grondslag ligt aan wat in de berichtgeving wordt aangeduid als ‘gerommeld met de mestverwerking’?

8. Kunt u aangeven of er op het bedrijf ook overtredingen van dierenwelzijnsnormen zijn geconstateerd? Zo ja, welke normen werden hier overtreden? Zo neen, is hierop wel gecontroleerd bij de genoemde inval?

9. Kunt u inzicht geven in welke sancties deze varkenshouderij opgelegd kunnen worden?

10. Kunt u aangeven of het de eerste keer is dat deze varkenshouderij verdacht wordt van wetsovertredingen? Zo neen, hoe vaak zijn er tegen deze persoon verdenkingen geweest, en hoeveel veroordelingen zijn daaruit voortgevloeid, met welke bijbehorende sancties?

11. Kunt u uiteenzetten hoe wordt gewaarborgd dat deze varkenshouder zich in de toekomst wel aan de regels houdt?

1 http://www.depers.nl/binnenland/461310/Inval-bij-varkenshouderij-in-Lierop.html

Indiendatum: mrt. 2010
Antwoorddatum: 16 apr. 2010

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u, mede namens de Minister van Justitie, de antwoorden op vragen van het lid Thieme (PvdD) over een inval bij een varkenshouderij in verband met het overtreden van milieuvoorschriften.

Vraag 1
Kent u het bericht “Inval bij varkenshouderij in Lierop”?[Opmerking:1]

Antwoord
Ja.

Vraag 2
Is het waar dat er vandaag een grote controle plaats heeft gevonden bij een varkenshouderij in Lierop?

Antwoord
Ja.


Vraag 3
Waarom en op basis van welke informatie is deze controle gestart?

Vraag 4
Kunt u uiteenzetten wat de precieze verdenkingen tegen deze varkenshouder zijn?

Vraag 5
Is het waar dat de betreffende varkenshouderij wordt verdacht van het overtreden van de milieuvoorschriften? Zo ja, kunt u toelichten om welke milieuvoorschriften het dan gaat?

Vraag 6
Is het waar dat de betreffende varkenshouderij wordt verdacht van het overtreden van de mestverwerkingsregels? 7 Kunt u uiteenzetten welke situatie er ten grondslag ligt aan wat in de berichtgeving wordt aangeduid als ‘gerommeld met de mestverwerking’?

Vraag 8
Kunt u uiteenzetten of er op het bedrijf ook overtredingen van dierenwelzijnsnormen zijn geconstateerd? Zo ja, welke normen werden hier overtreden? Zo nee, is hierop wel gecontroleerd bij de genoemde inval?

Antwoorden op de vragen 3, 4, 5, 6, 7 en 8.
Vanaf juni 2007 heeft de provincie Noord-Brabant bij milieucontroles vastgesteld dat de varkenshouderij te Lierop in strijd handelde met milieuregelgeving.Mede naar aanleiding hiervan heeft het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie besloten een strafrechtelijk onderzoek in te stellen. Voorts was er aanleiding om een bestuursrechtelijk onderzoek in te stellen, waarbij onder meer de provincie Noord-Brabant, de gemeente Someren, het Waterschap Aa en Maas, de Arbeidsinspectie, de Voedsel en Waren Autoriteit en de vreemdelingenpolitie zijn betrokken.
Gedurende deze onderzoeken kan ik niet ingaan op hetgeen waarvan betrokkenen precies worden verdacht.

Vraag 9
Kunt u inzicht geven in welke sancties deze varkenshouderij opgelegd kunnen worden?

Antwoord
Op grond van het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische delicten kunnen sancties worden opgelegd als een (voorwaardelijke) geldboete, een (voorwaardelijke) gevangenisstraf, een werkstraf of een (voorwaardelijke) stillegging van het bedrijf. Op grond van de Meststoffenwet en de Algemene wet bestuursrecht kunnen sancties worden opgelegd als een bestuurlijke boete, (een last onder) bestuursdwang en een (last onder) dwangsom.

Vraag 10
Kunt u uiteenzetten of het de eerste keer is dat deze varkenshouderij verdacht wordt van wetsovertredingen? Zo nee, hoe vaak zijn er tegen deze persoon verdenkingen geweest, en hoeveel veroordelingen zijn daaruit voortgevloeid, met welke bijbehorende sancties?

Antwoord
Bij het desbetreffende varkenshouderijbedrijf zijn in het verleden herhaaldelijk overtredingen van de Meststoffenwet en de Gezondheid- en welzijnswet voor Dieren (GWWD) geconstateerd. Tijdens een eerdere controle op de naleving van de milieuregelgeving zijn overtredingen geconstateerd.
Uit privacyoverwegingen worden verder geen uitspraken gedaan over de strafrechtelijke achtergrond van individuele personen.

Vraag 11
Kunt u uiteenzetten hoe wordt gewaarborgd dat deze varkenshouderij zich in de toekomst wel aan de regels houdt?

Antwoord
In de toekomst zal het betrokken bedrijf onder de aandacht van de samenwerkende toezichthouders blijven staan.


DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT

G. Verburg

Interessant voor jou

Kamervragen aan de minister van LNV over de bestrijding van Q-koorts, en de kosten en proportionaliteit daarvan

Lees verder

Kamervragen aan de minister van LNV, VWS en VROM over de voorgenomen teelt van gentech-aardappels door BASF

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer