Kamer­vragen aan de minister van LNV over een in beslag genomen vos


Indiendatum: feb. 2010

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over een in beslag genomen vos

1. Kent u het bericht ‘Vragen aan de minister over zoekgeraakt vosje1 ?

2. Klopt het dat er een vos op 12 januari 2010 in beslag is genomen, na inval bij een huis in Westervoort?

3. Is het waar dat de vos niet naar de speciaal daarvoor bedoelde opvang met een ontheffing voor dit soort inheemse wilde dieren is gebracht? Zo ja, waarom is dit, gebeurt dit vaker en waar is de vos nu?

4. Kunt u aangeven wat er nu met het dier gaat gebeuren en wie er toezicht houdt op het welzijn van het dier en de resocialisering en terugplaatsing in de natuur?

5. Kunt u aangeven hoe vaak in de afgelopen 3 jaar sprake is geweest van het in beslag nemen van inheemse wilde dieren en wat er met deze dieren is gebeurd? Zo neen, waarom niet?

6. Kunt u aangeven of u bereid bent aanvullende maatregelen te nemen om plaatsing in andere dan de daarvoor bedoelde en geëquipeerde opvangcentra in de toekomst te voorkomen?

1 http://www.dierennieuws.nl/nw/art/201002/nw82997.htm

Indiendatum: feb. 2010
Antwoorddatum: 12 apr. 2010

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u mijn antwoorden op de vragen van het lid Thieme (PvdD) met betrekking tot een in beslag genomen vos.

Vraag 1
Kent u het bericht “Vragen aan de minister over zoekgeraakt vosje”? [1]

Antwoord
Ja.

Vraag 2
Is het waar dat er op 12 januari 2010 een vos in beslag is genomen, na een inval bij een huis in Westervoort?

Antwoord
Ja.

Vraag 3
Is het waar dat de vos niet naar de speciaal daarvoor bedoelde opvang, met een ontheffing voor dit soort inheemse wilde dieren, is gebracht? Zo ja, waarom is dit, gebeurt dit vaker en waar is de vos nu?

Antwoord
Het is van belang om onderscheid te maken tussen de opvang van zieke, gewonde en verweesde dieren en het in bewaring geven van in beslag genomen dieren. Aan het in bewaring geven van in beslag genomen dieren worden extra eisen gesteld, met name op organisatorisch vlak, die niet van toepassing zijn op de opvang van zieke, gewonde en verweesde dieren.

De Stichting Hulpcentrum Wilde Dieren, waarnaar het in vraag 1 genoemde bericht verwijst, beschikt over een ontheffing voor de opvang van zieke, gewonde en verweesde vossen, maar voldoet niet aan de extra eisen die gesteld worden aan de bewaarder van in beslag genomen dieren.

De vos is geplaatst bij een bewaarder van IBG die aan alle eisen voldoet voor de bewaring van in beslag genomen dieren en bovendien beschikt over alle onthef­fingen voor de bewaring van inheemse (kleine) zoogdieren. In verband met de afspraken die gemaakt zijn met contracthouders van IBG, is het niet mogelijk in het openbaar aan te geven waar de vos zich nu bevindt.

Vraag 4
Kunt u uiteenzetten wat er nu met het dier gaat gebeuren en wie er toezicht houdt op het welzijn van het dier, de resocialisering en terugplaatsing in de natuur?

Antwoord
Gelet op de stand van het strafrechtelijk onderzoek, kan ik op dit moment niet zeggen wat er met de in beslag genomen vos gaat gebeuren. Mocht het Openbaar Ministerie overgaan tot vervolging, dan zal tijdens de inhoudelijke behandeling van de strafzaak aan de rechter worden gevraagd een beslissing te nemen over de in beslaggenomen vos. Wanneer het Openbaar Ministerie niet tot vervolging overgaat, beslist zij zelf over het beslag.

Vraag 5
Kunt u toelichten hoe vaak in de afgelopen 3 jaar sprake is geweest van het in beslag nemen van inheemse wilde dieren en wat er met deze dieren is gebeurd? Zo neen, waarom niet?

Antwoord
Op jaarbasis worden honderden inheemse wilde dieren in beslag genomen. Het overgrote deel (meer dan 95%) betreft vogels. Er worden op jaarbasis slechts enkele inheemse wilde zoogdieren in beslag genomen. In 2009 is er zelfs geen enkel inheems wild zoogdier in beslag genomen.

Voor verreweg de meeste dieren krijgt Dienst Regelingen binnen korte tijd de opdracht om de dieren weer vrij te laten in de natuur of, wanneer dit niet mogelijk is, te herplaatsen.

Vraag 6
Kunt u uiteenzetten of u bereid bent aanvullende maatregelen te nemen om plaatsing in andere dan de daarvoor bedoelde en geëquipeerde opvangcentra in de toekomst te voorkomen?

Nee. Er is in dit geval geen sprake geweest van plaatsing bij een andere dan de daarvoor bedoelde en geëquipeerde opvangcentra. Ik zie dan ook geen aanleiding om aanvullende maatregelen te nemen (zie ook mijn antwoord op vraag 3).

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN

VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg


Interessant voor jou

Kamervragen aan de ministers van VROM, LNV en van Financiën over de regeling groenprojecten.

Lees verder

Kamervragen aan de ministers van VWS en van VROM en Milieubeheer over de gevolgen van vuurwerk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer