Kamer­vragen aan de minister van LNV over dieren­voeding welke is besmet met genetisch gema­ni­pu­leerde bestand­delen


Indiendatum: aug. 2007

Vragen van het lid Ouwehand van de Partij voor de Dieren aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over dierenvoeding welke is besmet met genetisch gemanipuleerde bestanddelen

1.Kent u het bericht 'Greenpeace doet aangifte om ‘foute’ voeding huisdieren' (1)?

2.Deelt u de mening dat het leveren van diervoeding met genetisch gemanipuleerde bestanddelen, zonder dat het etiket daarvan melding maakt in strijd met de wet is? Zo neen, waarom niet? Zo ja, welke sancties staan daarop en acht u deze sanctiemogelijkheden voldoende?

3. Bent u voornemens het toezicht op de bestanddelen van diervoeders m.b.t genetisch gemanipuleerde ingrediënten te verscherpen naar aanleiding van de bevindingen van Greenpeace? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet en waaruit blijkt dat het huidige toezicht voldoende is?

4. Hoe taxeert u de bevindingen van Greenpeace in dit geval en hoe beoordeelt u daaraan gerelateerd de controles van de VWA?

5. Kunt u een compleet overzicht geven van de overtredingen en sancties betreffende de verkoop van diervoeding met genetisch gemanipuleerde bestanddelen zonder vermelding op het etiket? Kunt u daarbij aangeven hoeveel maal VWA in de afgelopen 3 jaar het ongeetiketteerde gebruik van genetisch gemanipuleerde bestanddelen heeft aangetroffen in diervoeders en welke sancties zijn opgelegd in die gevallen?


1) Volkskrant, 28 augustus 2007 http://www.volkskrant.nl/binnenland/article455967.ece/Greenpeace_doet_aangifte_om_foute_voeding_huisdieren

Indiendatum: aug. 2007
Antwoorddatum: 4 okt. 2007

Hierbij zend ik u een antwoord op vragen van het lid Ouwehand (PvdD) over dieren¬voeding besmet met genetisch gemanipuleerde bestandsdelen.

1
Kent u het bericht 'Greenpeace doet aangifte om ‘foute’ voeding huisdieren'?

Ja.

2
Deelt u de mening dat het leveren van diervoeding met genetisch gemanipuleerde bestanddelen, zonder dat het etiket daarvan melding maakt, in strijd met de wet is? Zo ja, welke sancties staan daarop en acht u deze sanctiemogelijkheden voldoende? Zo neen, waarom niet?

Verordening 1829/2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders bepaalt dat sporen van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) in diervoeding aanwezig mogen zijn in een verhouding van niet meer dan 0,9%, op voorwaarde dat dit onvoorzien of technisch niet te voorkomen is. Diervoeding die meer dan 0,9% ggo’s bevat, dient te worden geëtiketteerd. Als dit wordt nagelaten, is er sprake van een overtreding van de Europese etiketteringregelgeving.
Overtredingen in het kader van Verordening 1829/2003 vallen onder de Wet op de Economische Delicten (Stb. 1951, 91). Afhankelijk van de ernst van de overtreding neemt de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) passende maatregelen. De VWA is momenteel bezig het maatregelenbeleid rondom de handhaving van ggo’s opnieuw vast te stellen. Het uitgangspunt daarbij zal zijn dat overtreding van de 0,9%-regel als een etiketteringovertreding wordt beschouwd, waarbij in eerste instantie waarschuwend wordt opgetreden.

Ik acht deze sanctie voldoende, omdat het een overtreding van de etiketteringverplichting betreft en er geen sprake is van risico voor de volksgezondheid, diergezondheid of milieuveiligheid. De door Greenpeace aangetroffen ggo’s zijn in de Europese Unie (EU) toegelaten en veilig bevonden.

3
Bent u voornemens het toezicht op de bestanddelen van diervoeders met betrekking tot genetisch gemanipuleerde ingrediënten te verscherpen naar aanleiding van de bevindingen van Greenpeace? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet en waaruit blijkt dat het huidige toezicht voldoende is?

In de nieuwe handhavingstrategie van de VWA ligt het zwaartepunt van het toezicht bij het beperken van risico’s voor onder andere de volksgezondheid en diergezondheid. Mede gelet op de beschikbare middelen en de nog te realiseren taakstellingen besteedt de VWA relatief minder aandacht aan overtredingen die niet tot concrete risico’s voor de veiligheid van mens of dier leiden. De nieuwe aanpak beoogt niet alleen de effectiviteit van het toezicht te verhogen, maar ook de naleving van de regels te vergroten door de toezichtlast voor goed presterende ondernemers te verminderen. Deze strategie, “Handhaven met verstand en gevoel“, is eind vorig jaar door de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan de Kamer gecommuniceerd. De door Greenpeace aangetoonde ggo’s zijn allen in de EU toegelaten en veilig bevonden voor mens, dier en milieu. Gelet op de afwezigheid van concrete risico’s voor de volksgezondheid, diergezondheid of het milieu, zie ik geen directe aanleiding om het toezicht te verscherpen. Uit het feit dat geen ggo’s zijn aangetroffen die niet in de EU zijn toegelaten, blijkt dat het risicogebaseerd handhaven werkt. De VWA controleert de etikettering van diervoeding steekproefsgewijs. Ik acht dit voldoende om het belang van keuzevrijheid te waarborgen. De VWA voert op dit moment een eigen onderzoek uit naar de door Greenpeace geconstateerde overschrijdingen. Op de uitkomsten hiervan kan ik niet vooruitlopen.

4
Hoe taxeert u de bevindingen van Greenpeace in dit geval en hoe beoordeelt u daaraan gerelateerd de controles van de Voedsel- en Waren Autoriteit (VWA)?

Zie antwoord op vraag 3.

5
Kunt u een compleet overzicht geven van de overtredingen en sancties betreffende de verkoop van diervoeding met genetisch gemanipuleerde bestanddelen zonder vermelding op het etiket? Kunt u daarbij aangeven hoe vaak de VWA in de afgelopen drie jaar het ongeëtiketteerde gebruik van genetisch gemanipuleerde bestanddelen heeft aangetroffen in diervoeders en welke sancties zijn opgelegd in die gevallen?

Er is 100% documentcontrole van alle importpartijen diervoeder om na te gaan of de etiketteringvereisten worden nageleefd.

Zoals ook al aangegeven in de beantwoording van de Kamervragen die zijn gesteld tijdens het Algemeen Overleg (AO) biotechnologie op 18 april jl., bevat vrijwel al het mengvoer voor de gangbare veehouderij ggo-grondstoffen en is derhalve ook als zodanig geëtiketteerd (1). Het is met name de petfoodindustrie die ggo-vrij diervoeder wil produceren. Sinds 2004 zijn twee etiketteringovertredingen geconstateerd. De betreffende producenten hebben hiervoor een waarschuwing ontvangen.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg

(1) Kamerstukken 2006-2007, 27 428, nr. 84.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer