Kamer­vragen aan de minister van LNV en de staats­se­cre­taris van Europese zaken over de web enquête Toekomst Gemeen­schap­pelijk Land­bouw­beleid


Indiendatum: aug. 2007

Kamervragen van het lid Thieme van de Partij voor de Dieren aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de staatssecretaris van Europese zaken over de web enquête Toekomst Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

1. Kunt u aangeven waarom er op de homepage van het ministerie van LNV (www.minlnv.nl) op maandag 27 augustus nog steeds geen directe link is te vinden naar de webenquête over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) hoewel de enquete breed is aangekondigd?

2. Kunt u aangeven wat de reden is van het verbergen van de enquête? Wilt u sledchts een beperkt aantal reacties genereren, slechts reacties van insiders ontvangen of is er een andere reden de enquête op een vrijwel onvindbare plaats te zetten?

3. Bent u voornemens de enquête een meer prominente plek te geven op uw website zodat de enquête makkelijker toegankelijker wordt voor burgers die mee willen denken over de toekomst van het GLB? Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet en hoe wilt u dan zorgdragen dat burgers die mee willen praten ook mee kunnen praten over de toekomst van het GLB?

4. Hecht u belang aan de mening van die burgers over de toekomst van het GLB en zo ja, waar blijkt dat uit?

5. Kunt u aangeven wat de doelgroep is die u uitnodigt de enquête in te vullen en in hoeverre burgers hiervan deel uitmaken? Als burgers geen onderdeel uitmaken van de doelgroep kunt u dan aangeven waarom niet en welke redenen u heeft deze groep buiten beschouwing te laten in uw consultatie? Indien burgers wel deel uitmaken van de doelgroep, op welke wijze heeft u hen dan in kennis gesteld van de mogelijkheid tot deelname aan de enquête?

6. Bent u bereid na afloop van de enquete bekend te maken hoeveel burgers hebben deelgenomen en hoeveel agrariërs?

7. Kunt u aangeven welke basiskennis over het GLB u veronderstelt bij de doelgroep die wordt uitgenodigd de enquête over de toekomst van het GLB in te vullen?

8. Kunt u aangeven waarom u op uw website geen uitleg geeft aan de doelgroep wat het GLB inhoudt en wat er in de toekomst zal veranderen?

9. Kunt u aangeven of u van mening bent dat de doelgroep al voldoende op de hoogte is van het GLB en de toekomstige ontwikkelingen om de inleiding en de enquêtevragen voldoende te begrijpen? Zo ja, waarop baseert u uw mening en waaruit blijkt dat de basiskennis van de doelgroep voldoende is? Zo neen, bent u bereid de uitleg aan te passen zodat de enquête toegankelijker wordt voor burgers die niet precies weten wat het GLB inhoudt?

10. Deelt u de mening dat de drempel om de enquête in te vullen onnodig hoog is vanwege de kennis van het GLB die wordt verondersteld aanwezig te zijn bij de doelgroep? Zo ja, op welke wijze gaat u hiermee rekening houden in de verwerking van de resultaten? Zo neen, waarom acht u de drempel laag genoeg ondanks dat kennis van het GLB en de toekomstige ontwikkelingen worden verondersteld aanwezig te zijn bij de doelgroep?

11. Kunt u aangeven waarom de enquête pas ingevuld kan worden na registratie waarbij gevraagd wordt om naam, achternaam, emailadres, beroep en foto?

12. Kunt u aangeven waarom u deze gegevens wilt hebben en wat er met deze gegevens gebeurt als deze eenmaal bij u staan geregistreerd?

13. Kunt u aangeven waarom de enquête niet zonder deze gegevens ingevuld had kunnen worden en of en waarom het vragen van deze gegevens nodig is voor de verwerking van de resultaten van de enquête?

14. Deelt u de mening dat deze vorm van registratie overdreven is en een drempel opwerpt bij degenen die de enquête willen invullen? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om deze vorm van registratie aan te passen en deelname laagdrempeliger te maken? Zo neen, waarom niet en waaruit blijkt dat deze vorm van registratie geen drempel opwerpt voor potentiele deelnemers aan de enquête?

15. Kunt u aangeven op welke wijze u op 10 september de resultaten van de internetenquête bekend maakt en in hoeverre gegarandeerd wordt dat alle antwoorden van alle deelnemers meegenomen worden in de presentatie ?Welke waarde zal worden toegekend aan de mening van de deelnemers en hoe wordt gegarandeerd dat geen verschillende zwaartes zullen worden toegekend aan de mening van bijvoorbeeld burgers en vertegenwoordigers van de bio-industrie?

16. Kunt u aangeven wat u met de resultaten van de enquête gaat doen en in hoeverre de resultaten deel uitmaken van uw inbreng in de Health Check van het GLB? Kunt u daarbij duidelijk maken dat deze enquête een serieuze manier is geweest om burgers te betrekken bij beleidsvoorbereiding en op welke wijze dat geverifieerd kan worden?

17. Deelt u de mening dat het houden van consultatierondes, zoals deze enquête over het GLB, vaak niet meer dan een Willy Alfredo-circus zijn om burgers het gevoel te geven dat ze betrokken worden, maar dat er uiteindelijk weinig tot niets wordt gedaan met hun mening? Zo ja, welke garanties geeft u dat deze enquête niet in dezelfde categorie zal vallen? Zo neen, waarom niet en waar blijkt uit dat consultatierondes in het verleden wel degelijk een plek hebben gekregen in het beleid?

--Gezien de korte looptijd van de enquete en de sluitingsdatum van 10 september verzoeken wij de minister om binnen een week te reageren op onze vragen.

Indiendatum: aug. 2007
Antwoorddatum: 17 sep. 2007

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u, mede namens de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over de webenquête over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

1 tot en met 5
Kunt u aangeven waarom er op de homepage van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 1) op 27 augustus 2007 nog steeds geen directe link is te vinden naar de webenquête over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2), hoewel de enquête breed is aangekondigd?

Kunt u aangeven wat de reden is van het verbergen van de enquête? Wilt u slechts een beperkt aantal reacties genereren, slechts reacties van insiders ontvangen of is er een andere reden de enquête op een vrijwel onvindbare plaats te zetten?

Bent u voornemens de enquête een meer prominente plek te geven op de website van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zodat de enquête makkelijk toegan¬kelijk wordt voor burgers, die mee willen denken over de toekomst van het GLB? Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet? Hoe wilt u dan zorgdragen dat burgers die mee willen praten ook mee kunnen praten over de toekomst van het GLB?

Hecht u belang aan de mening van de burgers over de toekomst van het GLB? Zo ja, waar blijkt dat uit?
Kunt u aangeven wat de doelgroep is die u uitnodigt de enquête in te vullen? Behoren burgers tot de doelgroep? Zo ja, op welke wijze heeft u hen dan in kennis gesteld van de mogelijkheid tot deelname aan de enquête? Zo neen, waarom niet en welke redenen heeft u om deze groep buiten beschouwing te laten in uw consultatie?

Van 10 juli tot en met 10 september stond er rechtsboven aan de homepage van www.minlnv.nl een prominente link, een zogenaamde banner, naar het internetforum en de enquête ‘toekomst GLB’. De banner bestond uit een bewegende foto van een agrarisch landschap en de woorden “Wat gaat u aan het hart? Praat mee over het toekomstige gemeenschappelijk landbouw¬beleid.” Als bij www.google.nl de trefwoorden ‘enquête toekomst GLB’ werden ingevuld, kreeg men in augustus als eerste resultaat de recht¬streekse link naar de enquête.
Bij sluiting van de enquête hadden 936 personen de enquête ingevuld. Dit is een zeer behoorlijke deelname, waaruit blijkt dat de enquête goed te vinden was.
Iedereen die belangstelling toonde, kon de enquête invullen. Zoals aangegeven, hebben veel mensen de weg naar het forum en de enquête gevonden na publiciteit in onder andere de Telegraaf en op www.nu.nl.
Voor het antwoord op vraag 4 verwijs ik u graag naar de beantwoording van vraag 7 hieronder.

6 en 7
Bent u bereid na afloop van de enquête bekend te maken hoeveel burgers hebben deel¬genomen en hoeveel agrariërs?

Kunt u aangeven welke basiskennis over het GLB u veronderstelt bij de doelgroep die wordt uitgenodigd de enquête over de toekomst van het GLB in te vullen?

Het kabinet wil met alle burgers het gesprek aangaan, hetgeen ook uit het beleidsplan blijkt. Zoals u in het coalitieakkoord heeft kunnen lezen, zal het kabinet zich er bij de “Health Check” in 2008/2009 voor inzetten om de huidige Europese inkomenstoeslagen in de landbouw in de toekomst meer te koppelen aan het realiseren van maatschappelijke waarden, zoals voedselveiligheid en voedselzekerheid, het in stand houden van het land¬schap en de zorg voor milieu en dierenwelzijn.
De inzet voor de consultatieronde over de toekomst van het GLB was en is een brede maatschappelijke deelname aan deze discussie. Uiteraard ben ik bereid te laten zien welke maatschappelijke geledingen aan de consultatie hebben deelgenomen.
Op 12 juli jongstleden heb ik u per brief (TK 2006-2007, 28625, nr. 49) geïnformeerd over het in opdracht van LNV door TNS NIPO uitgevoerde publieksonderzoek naar kennis en meningen van Nederlanders over zaken die met de toekomst van het GLB te maken hebben.

8
Kunt u aangeven waarom u op de website van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geen uitleg geeft aan de doelgroep wat het GLB inhoudt en wat er in de toekomst zal veranderen?

Op de site van het ministerie van LNV zijn twee dossiers te vinden die uitleg geven over het huidige GLB en de mogelijke veranderingen in de toekomst. Via onderstaande links komt u rechtstreeks bij deze dossiers:
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640994&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_document_id=110465&p_node_id=347814&p_mode=BROWSE
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640994&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_document_id=110465&p_node_id=347831&p_mode=BROWSE
9 tot en met 14
Kunt u aangeven of u de mening deelt dat de doelgroep al voldoende op de hoogte is van het GLB en de toekomstige ontwikkelingen om de inleiding en de enquêtevragen voldoen¬de te begrijpen? Zo ja, waarop baseert u uw mening en waaruit blijkt dat de basiskennis van de doelgroep voldoende is? Zo neen, bent u bereid de uitleg aan te passen, zodat de enquête toegankelijk wordt voor burgers die niet precies weten wat het GLB inhoudt?


Deelt u de mening dat de drempel om de enquête in te vullen onnodig hoog is vanwege de kennis van het GLB, die wordt verondersteld aanwezig te zijn bij de doelgroep? Zo ja, op welke wijze gaat u hiermee rekening houden in de verwerking van de resultaten? Zo neen, waarom acht u de drempel laag genoeg?

Kunt u aangeven waarom de enquête pas ingevuld kan worden na registratie, waarbij gevraagd wordt om naam, achternaam, emailadres, beroep en foto?

Kunt u aangeven waarom u deze gegevens wilt hebben en wat er met deze gegevens gebeurt als deze eenmaal bij u staan geregistreerd?

Kunt u aangeven waarom de enquête niet zonder deze gegevens ingevuld kan worden? Waarom is het vragen van deze gegevens nodig? Is dit nodig voor de verwerking van de resultaten van de enquête?

Deelt u de mening dat deze vorm van registratie overdreven is en een drempel opwerpt bij degenen die de enquête willen invullen? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om deze vorm van registratie aan te passen en deelname aan de enquête laagdrempelig te maken? Zo neen, waarom niet? Waaruit blijkt dat deze vorm van registratie geen drempel opwerpt voor potentiële deelnemers aan de enquête?

De doelgroep van de internetenquête is voldoende op de hoogte om deze in te kunnen vullen. Het eerder genoemde publieksonderzoek van TNS NIPO geeft een representatief beeld voor alle Nederlanders.
In de internetenquête worden de belangrijkste bijdragen uit het forum getoetst bij alle bezoekers van deze site die bereid zijn de enquête in te vullen. Het is zeer gebruikelijk om voor deelname aan internetfora vooraf registratie te vragen. Dit bevordert de kwaliteit en de transparantie van de discussie.
Om deel te kunnen nemen, was alleen het invullen van een achternaam, functie of achter¬grond en e-mailadres verplicht. Het e-mailadres is, tenzij anders gekozen wordt, alleen zichtbaar voor de redactie van de site. Bij het verwerken van de resultaten wordt alleen gekeken naar de functie en achtergrond van de deelnemers. U heeft zelf aangegeven geïn¬teresseerd te zijn naar mogelijke verschillen tussen agrarische ondernemers en anderen.
Registratie werpt geen onnodige drempel op, de deelname is hoog. De persoonlijke gegevens worden na afloop van de rapportage vernietigd.

15 en 16
Kunt u aangeven op welke wijze u op 10 september 2007 de resultaten van de internet¬enquête bekend maakt en in hoeverre gegarandeerd wordt dat alle antwoorden van alle deelnemers meegenomen worden in de presentatie?Welke waarde zal worden toegekend aan de mening van de deelnemers? Hoe wordt gegarandeerd dat geen verschillende zwaartes zullen worden toegekend aan de mening van bijvoorbeeld burgers en vertegenwoordigers van de bio-industrie?

Kunt u aangeven wat u met de resultaten van de enquête gaat doen? In hoeverre gaan de resultaten deel uitmaken van uw inbreng in de Health Check van het GLB? Kunt u daarbij duidelijk maken dat deze enquête een serieuze manier is geweest om burgers te betrekken bij de beleidsvoorbereiding en op welke wijze dat geverifieerd kan worden?

De resultaten van de enquête worden op www.minlnv.nl gepubliceerd volgens de kwali¬teitsnormen die daarvoor gebruikelijk zijn. De enquête wordt uitgevoerd door een deskun¬dig extern bureau. In mijn brief van 12 juli heb ik aangegeven de Tweede Kamer te zullen informeren over de uitkomsten van de maatschappelijke consultatie.
Per brief heb ik u op 19 april (TK 2006/2007, 28625, nr. 43) geïnformeerd over doel en opzet van de consultatieronde die inmiddels georganiseerd is voor de toekom¬stige vormgeving van het GLB.

17
Deelt u de mening dat het houden van consultatierondes, zoals deze enquête over het GLB, vaak niet meer dan een poppenkast is om burgers het gevoel te geven dat ze betrokken worden, maar dat er uiteindelijk weinig tot niets wordt gedaan met hun mening? Zo ja, welke garanties geeft u dat deze enquête niet in dezelfde categorie zal vallen? Zo neen, waarom niet en waar blijkt uit dat consultatierondes in het verleden wel degelijk een plek hebben gekregen in het beleid?

Nee, die mening deel ik niet. De consultatieronde voor de toekomst van het GLB krijgt wel degelijk een plek bij de kabinetsinzet voor de verdere gesprekken over de toekomst van het GLB in Brussel.

18
Gezien de korte looptijd van de enquête en de sluitingsdatum van 10 september verzoeken wij u de vragen binnen een week te beantwoorden?

Zie de dagtekening van deze brief.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,


G. Verburg

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer