Kamer­vragen aan de ministers van LNV en VROM over klimaat­labels op voedings­mid­delen


Indiendatum: nov. 2007

Vragen van het lid Ouwehand van de Partij voor de Dieren aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over klimaatlabels op voedingsmiddelen

1. Kent u het bericht 'Gezonder eten kan ook klimaat helpen' (1)?

2. Bent u bereid onderzoek in te stellen naar de wenselijkheid en mogelijkheden van de invoering van klimaatlabels op voedingsmiddelen? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

3. Bent u bereid een index te doen vervaardigen van alle voedingsmiddelen en de mate waarin ze het klimaat belasten, analoog aan het energielabel? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

4. Bent u bereid in het kader van het “vervuiler betaalt”-principe een accijns- c.q. klimaatheffing te overwegen op voedingsmiddelen die zich in ongunstige zin onderscheiden van andere waar het gaat om milieu- en klimaatbelasting? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

(1) http://www.clm.nl/index.php?id=actueel

Indiendatum: nov. 2007
Antwoorddatum: 7 dec. 2007

Geachte Voorzitter,

Mede namens de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer bied ik u de antwoorden aan op de vragen van het lid Ouwehand (PvdD) over klimaat¬labels op voedingsmiddelen.

1
Kent u het bericht “Gezonder eten kan ook klimaat helpen”?

Ja.

2, 3 en 4
Bent u bereid onderzoek in te stellen naar de wenselijkheid en mogelijkheden van de invoering van klimaatlabels op voedingsmiddelen? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

Bent u bereid een index te doen vervaardigen van alle voedingsmiddelen en de mate waarin ze het klimaat belasten, analoog aan het energielabel? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

Bent u bereid in het kader van het “de vervuiler betaalt”-principe een accijns of klimaat¬heffing te overwegen op voedingsmiddelen die zich in ongunstige zin onderscheiden van andere waar het gaat om milieu- en klimaatbelasting? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

Antwoord op vragen 2, 3 en 4
Mijn collega van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer start samen met mij een onderzoek naar milieu- en andere maatschappelijke effecten van vervangings¬strategieën voor de consumptie van dierlijke eiwitten (TK, Aanhangsel 2006-2007 nr. 2676). Hierbij zal nadrukkelijk ook aandacht worden besteed aan klimaateffecten.

Ik wil me eerst richten op dit onderzoek voordat wij eventuele verdere stappen onder¬nemen ten aanzien van een vervangingsstrategie, inclusief eventuele verbruiksbelastingen of klimaatheffingen. Ook uw ideeën kunnen worden betrokken bij een dergelijke vervangingsstrategie.

In aanvulling hierop kan ik u melden dat het bedrijfsleven zelf (Stichting DuVo in samen¬werking met Milieu Centraal en de WUR) een project heeft opgezet om te onderzoeken hoe de consument in staat kan worden gesteld om bij de aankoop van voedingsmiddelen rekening te houden met de indirecte energie die nodig is om het product in de winkel te krijgen. Dit project wordt medegefinancierd door het ministerie van LNV.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,G. Verburg

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer