Kamer­vragen aan de minister van LNV over de voor­ge­nomen teelt van gentech-aard­appels door BASF


Indiendatum: mrt. 2010

Vraag 1
Kent u het bericht “Gentech-aardappel voor de kweeksector1?

Vraag 2
Hoe beoordeelt u het voornemen van BASF om de genetisch gemanipuleerde aardappel Amflora te telen als pootgoed?

Vraag 3
Deelt u de mening dat het in Nederland telen van deze gentech-aardappel de gangbare en de biologische pootgoedsector bedreigt, omdat het nagenoeg onmogelijk is om de ketens uit elkaar te houden en vervuilingen te voorkomen?

Vraag 4
Deelt u de mening dat een eventuele vervuiling van de gangbare en biologische aardappels desastreuze effecten kan hebben, temeer omdat de aardappels niet geschikt zijn voor menselijke consumptie, en omdat zij een gen bevatten dat resistent is tegen antibiotica?

Vraag 5
Is het waar dat Nederland een van de grootste pootgoedexporteurs van de wereld is en dat de Nederlandse aardappels de hele wereld over gaan? Zo ja, deelt u de mening dat het nemen van risico’s op vervuiling met gentech-aardappels onverantwoord is?

Vraag 6
Deelt u de zorg dat het telen van gentech-aardappels een negatief effect kan hebben voor het imago van de Nederlandse pootgoedsector? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7
Deelt u de mening dat het belangrijk is om onze gangbare en biologische aardappeltelers te beschermen tegen ongewenste vervuiling van gentech-aardappels? Zo ja, op welke wijze wilt u dit doen?

Vraag 8
Bent u bereid de teelt van de Amflora-aardappel in Nederland te verbieden? Zo nee, waarom niet?

1 Trouw, 9 maart 2010

Indiendatum: mrt. 2010
Antwoorddatum: 21 mei 2010

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u, mede namens de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de antwoorden aan op Kamervragen van het lid Ouwehand (PvdD) over de voor­ge­nomen teelt van gentech-aardappels door BASF.

Vraag 1
Kent u het bericht “Gentech-aardappel voor de kweeksector”?

Antwoord
Ja.

Vraag 2
Hoe beoordeelt u het voornemen van BASF om de genetisch gemanipuleerde aardappel Amflora te telen als pootgoed?

Antwoord
De Europese Commissie heeft een beschikking afgegeven om de Amflora-aardappel tot de Europese markt toe te laten. Daarmee is de teelt van de aardappel ook als pootgoed toegestaan. De verwerking van de Amflora-aardappel kan bijdragen aan een verminderd gebruik van energie en chemische stoffen in de aardappel-zetmeelindustrie. Nederland heeft in de Landbouwraad van juli 2007 voor toelating van de aardappel voor teelt gestemd. Voor de redenen en achter­gronden hierbij verwijs ik naar de antwoorden op de vragen (ingezonden op 8 maart 2010) van het lid Polderman over hetzelfde onderwerp.

Vraag 3
Deelt u de mening dat het in Nederland telen van deze gentech-aardappel de gangbare en de biologische pootgoedsector bedreigt, omdat het nagenoeg onmogelijk is om de ketens uit elkaar te houden en vervuilingen te voorkomen?

Vraag 4
Deelt u de mening dat een eventuele vervuiling van de gangbare en biologische aardappels desastreuze effecten kan hebben, temeer omdat de aardappels niet geschikt zijn voor menselijke consumptie, en omdat zij een gen bevatten dat resistent is tegen antibiotica?

Vraag 5
Is het waar dat Nederland een van de grootste pootgoedexporteurs van de wereld is en dat de Nederlandse aardappels de hele wereld over gaan? Zo ja, deelt u de mening dat het nemen van risico’s op vervuiling met gentech-aardappels onverantwoord is?

Vraag 6
Deelt u de zorg dat het telen van gentech-aardappels een negatief effect kan hebben voor het imago van de Nederlandse pootgoedsector? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7
Deelt u de mening dat het belangrijk is om onze gangbare en biologische aardappeltelers te beschermen tegen ongewenste vervuiling van gentech-aardappels? Zo ja, op welke wijze wilt u dit doen?

Antwoord vraag 3 t/m 7
Ik acht het niet waarschijnlijk dat de eventuele teelt in Nederland van de Amflora-aardappel negatieve effecten zal hebben voor de conventionele en biologische aardappelpootgoedsector. In de vergunning zijn verplichte maatregelen op het gebied van teelt en afzet opgenomen om aanwezigheid van de Amflora-aardappel in de diervoeder- en voedselketen te voorkomen. Deze verplichte maatregelen zullen worden opgenomen in de contracten tussen de vergunninghouder BASF en telers en verwerkers van de aardappel. Daarnaast hebben betrokken partijen in Nederland afspraken gemaakt voor een goede co-existentie tussen conventionele, biologische en ggo-teelten, waaronder de aardappelteelt. Deze afspraken zijn vastgelegd in een verordening van het productschap Akkerbouw. Bovendien is de aardappel een gewas dat van nature weinig risico met zich meebrengt voor wat betreft de verspreiding in het milieu of uitkruising. Gelet op de voornoemde verplichte maatregelen, de co-existentieafspraken en het beperkte risico van uitkruising bij het aardappelgewas zijn nadelige effecten voor de conventionele en de biologische pootgoedsector niet waarschijnlijk.

Een beperkte vermenging kan echter nooit uitgesloten worden. Daarom wordt met het besluit van de Europese Commissie een onvoorziene en technisch onvermijd­bare aanwezigheid tot 0,9% toegestaan in diervoeders en levensmiddelen. Op grond van de EU-verordening inzake biologische productie mogen biologische producten ook tot 0,9% in de EU toegelaten ggo’s bevatten. De EFSA heeft in november 2006 een positieve risicobeoordeling gegeven over de veiligheid van de Amflora-aardappel voor mens, dier en milieu. Voor wat betreft de risicobeoorde­ling van het antibioticaresistentiegen, verwijs ik naar de brief die de toenmalige minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) mede namens mij en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op 1 april 2008 aan uw Kamer heeft gestuurd (TK-stuk 27428, nr.104) en de antwoorden op de vragen van het lid Polderman over hetzelfde onderwerp.

De Nederlandse aardappelpootgoedsector is een innovatieve sector die een belangrijk deel van de productie exporteert. De sector is in staat om technieken op zodanige wijze te adopteren en te adapteren dat zijn innovatieve en toonaan­gevende karakter in binnen- en buitenland behouden blijft. Ik heb er vertrouwen in dat de sector de ggo-technologie, net als andere nieuwe veredelingstechnieken, op zijn merites beoordeelt.

Vraag 8
Bent u bereid de teelt van de Amflora-aardappel in Nederland te verbieden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Nee, Nederland heeft in de Landbouwraad van juli 2007 voor toelating gestemd van de teelt van de Amflora-aardappel in de EU. Zoals bekend zet Nederland zich sinds voorjaar 2009 in om Europese lidstaten de bevoegdheid te geven om de teelt van in de EU toegelaten ggo’s op nationaal niveau te reguleren. De Commissie heeft, gelijktijdig met de aankondiging van de toelating van de Amflora, aangekondigd om in de zomer met een voorstel te komen dat dit mogelijk moet maken. Op dit moment is dit echter nog niet mogelijk. Bovendien zie ik in het specifieke geval van de Amflora-aardappel geen nieuwe redenen (veiligheid of anderszins) om de teelt in Nederland te verbieden. Overigens zal de eventuele teelt van de Amflora-fabrieksaardappel geen grote vlucht nemen in Nederland. Amflora is namelijk onvoldoende resistent tegen de wratziekte en mag daarom niet in het Nederlandse fabrieksaardappelgebied worden geteeld.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN

VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg

Interessant voor jou

Kamervragen aan de minister van LNV over de zandhaai en de identificatie van aangespoelde haaien

Lees verder

Kamervragen aan de minister van LNV over de registratie van fok en handel in gezelschapsdieren in Nederland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer