Kamer­vragen aan de minister van LNV over de zandhaai en de iden­ti­fi­catie van aange­spoelde haaien


Indiendatum: mrt. 2010

Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de zandhaai en de identificatie van aangespoelde haaien

1. Bent u bekend met de Grote Winkler Prins Encyclopedie, 9e druk, waarin op pagina 554 de zandhaai (Carcharias taurus) genoemd wordt als soort binnen de familie Zandhaaien (Odontaspididae)? Zo ja, waarom heeft u in antwoord op eerdere vragen beweerd dat de zandhaai niet bestaat1? Zo neen, deelt u de mening dat een dergelijke encyclopedie als bron van betrouwbare kennis onmisbaar is op uw ministerie?

2. Kunt u uiteenzetten waarom de twee onbekende haaien die in februari zijn aangespoeld op het strand bij Schouwen-Duiveland niet op soortsniveau zijn geïdentificeerd?

3. Is het normaal dat haaien onderdeel uitmaken van visafval? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo neen, bent u bereid een onderzoek in te stellen naar de herkomst van de twee onbekende haaien?

1 Antwoorden Minister Verburg op Kamervragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over aangespoelde zandhaaien (Ingezonden 10 februari 2010)

Indiendatum: mrt. 2010
Antwoorddatum: 6 apr. 2010

Geachte Voorzitter,

Hieronder ontvangt u de antwoorden op de vragen van het lid Ouwehand (PvdD) inzake aangespoelde zandhaaien.

Vraag 1
Bent u bekend met de Grote Winkler Prins Encyclopedie, 9e druk, waarin op pagina 554 de zandhaai (Carcharias taurus) genoemd wordt als soort binnen de familie Zandhaaien (Odontaspididae)? Zo ja, waarom heeft u in antwoord op eerdere vragen beweerd dat de zandhaai niet bestaat?[1]

Zo nee, deelt u de mening dat een dergelijke encyclopedie als bron van betrouwbare kennis onmisbaar is op uw ministerie?

Antwoord:
Ik baseer mij op de deskundigheid van de experts van IMARES, het natuur­historisch museum in Rotterdam en de natuurorganisaties.

De Nederlandse naam voor Carcharinas taurus is zandtijgerhaai (in het Engels “sandtiger shark”). Het betreft hier een soort uit subtropische wateren die nog niet eerder in de Noordzee is aangetroffen. Soms wordt de verpleegsterhaai Ginglymostoma cirratum (in het Engels “nurse shark”) welke voorkomt in de wateren van de Nederlandse Antillen ook zandhaai genoemd.

Nederlandse namen, vooral voor soorten die hier niet voorkomen, zijn soms onhandig om te gebruiken, want ze leiden gemakkelijk tot verwarring. Experts gebruiken daarom liever de wetenschappelijke naam om misverstanden zoveel mogelijk te voorkomen.

Vraag 2
Kunt u uiteenzetten waarom de twee onbekende haaien die in februari jl. zijn aangespoeld op het strand bij Schouwen-Duiveland niet op soortsniveau zijn geïdentificeerd?

Antwoord
De conservator van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam heeft de vondst op eigen initiatief onderzocht. Ik weet niet waarom niet op soortniveau geïdentificeerd is.

Vraag 3
Is het normaal dat haaien onderdeel uitmaken van visafval? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo nee, bent u bereid een onderzoek in te stellen naar de herkomst van de twee onbekende haaien?

Antwoord
Zoals ik in mijn brief van 2 maart 2010 (ref AKKV 10/925) heb uiteengezet, is er over de teruggooi (en daarmee ook van afval) van ongewenste bijgevangen haaien en roggen in de Noordzee geen informatie voorhanden. Om hier verandering in te brengen is in 2009 de data collectie verordening aangepast. In 2009 is gestart met een discards bemonsteringsprogramma op een selectie van de Nederlandse vloot. Dit programma wordt in 2010 gecontinueerd. In het voorjaar van 2010 zal het rapport met de resultaten van 2009 gereed zijn.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN

VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg

Interessant voor jou

Kamervragen aan de minister van LNV en aan de staatssecretaris van BZK over een dierenasiel met een belangrijke regiofunctie dat de wacht is aangezegd door de gemeente Oldenzaal

Lees verder

Kamervragen aan de minister van LNV over de voorgenomen teelt van gentech-aardappels door BASF

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer