Kamer­vragen aan de minister van LNV over de uitbreiding van een nert­sen­fok­kerij


Indiendatum: mei 2008

Vragen van het lid Thieme aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de uitbreiding van een nertsenfokkerij

  1. Kent u het bericht ‘Onderzoek naar nertsenfokkerij’1?
  2. Kunt u aangeven in welk stadium de uitbreidingsplannen van de nertsenfokkerij in Alphen a/d Rijn zich momenteel bevindt?
  3. Deelt u de mening dat uitbreiding van een nertsenfokkerij zeer onwenselijk is? Zo ja, op welke wijze bent u voornemens de uitbreiding van deze nertsenfokkerij tegen te gaan? Zo neen, kunt u dit toelichten?
  4. Kunt u aangeven hoe uitbreiding van de nertsenfokkerij in Nederland zich verhoudt tot de uitgangspunten en de bepalingen van het initiatiefwetsvoorstel Verbod op de pelsdierhouderij2 dat op dit moment in de Kamer wordt behandeld?
  5. Bent u bereid, op grond van het op handen zijnde verbod, zich in te spannen om vergunningverlening voor uitbreiding en/of verplaatsing van nertsenfokkerijen tegen te gaan? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

(1) http://www.ad.nl/groenehart/alphen/2252373/Onderzoek_naar_nertsenfokkerij.html
(2) 30 826 - Voorstel van wet van de leden Van Velzen en Waalkens houdende een verbod op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij)

Indiendatum: mei 2008
Antwoorddatum: 8 jun. 2008

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u de antwoorden op vragen van het Kamerlid Thieme (PvdD) over uitbreiding van een nertsenfokkerij.

1
Kent u het bericht ‘Onderzoek naar nertsenfokkerij’? 1)

Ja.

2
Kunt u uiteenzetten in welk stadium de uitbreidingsplannen van de nertsenfokkerij in Alphen a/d Rijn zich momenteel bevinden?

Op 13 februari 2006 is een verzoek ingediend om een milieuvergunning en een bouw¬vergunning voor het uitbreiden van deze nertsenhouderij te verkrijgen. Voor beide aanvragen is er de mogelijkheid geweest voor belanghebbenden om hun zienswijze over een ontwerpbesluit naar voren te brengen. De gemeente Alphen aan den Rijn bereidt momenteel een definitieve beslissing voor.

3, 4 en 5
Deelt u de mening dat uitbreiding van een nertsenfokkerij zeer onwenselijk is? Zo ja, op welke wijze bent u voornemens de uitbreiding van deze nertsenfokkerij tegen te gaan? Zo neen, kunt u dit toelichten?

Kunt u uiteenzetten hoe uitbreiding van de nertsenfokkerij in Nederland zich verhoudt tot de uitgangspunten en de bepalingen van het initiatiefwetsvoorstel Verbod op de pelsdier¬houderij dat op dit moment in de Kamer wordt behandeld? 2)

Bent u bereid, op grond van het op handen zijnde verbod, zich in te spannen om vergun¬ningverlening voor uitbreiding en/of verplaatsing van nertsenfokkerijen tegen te gaan?
Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?
De uitbreiding van een nertsenhouderij is een ondernemersbeslissing. Binnen de thans geldende wettelijke kaders is een uitbreiding mogelijk mits voldaan wordt aan rand¬voorwaarden die op gemeentelijk en provinciaal niveau gelden. Het is bij de nertsensector bekend dat er een initiatiefwetsvoorstel bij uw Kamer voorligt ter behandeling. Ik wacht de behandeling van dit initiatiefwetsvoorstel af. Ik zie geen reden en mogelijkheid om vooruitlopend op de behandeling uitbreiding en/of verplaatsing tegen te gaan.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,G. Verburg