Kamer­vragen aan de minister van LNV over de maar niet verbe­te­rende omstan­dig­heden bij dier­trans­porten.


Indiendatum: sep. 2009

Vragen van de leden Van Velzen (SP), Thieme (PvdD) en Dibi (GroenLinks) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de maar niet verbeterende omstandigheden bij diertransporten.

1
Bent u bekend met de uitzending van Gifkikkers1 waarin bij controles, verricht door de presentatoren, Varkens in Nood en Eyes on Animals, evident structurele (dierwelzijns-)overtredingen werden geconstateerd? Zo ja, wat is uw mening over het feit dat dezelfde overtredingen, namelijk die overtredingen die te maken hebben met temperatuur, (over)belading en administratieve fouten, steeds weer voorkomen bij het transport van dieren? Wat is tevens uw reactie op het feit dat juist recidiverende transporteurs keer op keer weer in overtreding blijken te gaan?

2
Deelt u de mening dat het heel ernstig is dat een tv-programma willekeurig enkele diertransporten van de weg plukt, die prompt in overtreding blijken te zijn? Zo nee, kunt u representatieve cijfers geven betreffende de pakkans van overtredingen?

3
Wat is uw reactie op de beelden uit het programma, waaruit blijkt dat dierenartsen voor akkoord tekenen op veeverzamelplaatsen zonder daadwerkelijke controle? Wat is verder uw reactie op het feit dat er geen sancties volgen voor het desbetreffende centrum en de betrokken transportbedrijven? Deelt u de mening dat het zonder daadwerkelijk lossen van dieren op veeverzamelplaatsen onmogelijk is te testen op de aanwezigheid van wrak vee en het juiste aantal? Zo nee, waarom niet?

4
Herinnert u zich de met algemene stemmen aangenomen motie Van Velzen2, die de regering verzoekt een overzicht te geven van de aantallen, aard en sancties, volgend op overtredingen? Bent u bereid dit overzicht met tot nu toe verzamelde gegevens naar de Kamer te sturen? Kunt u daarbij specifiek ingaan op de aantallen aangiftes van Varkens in Nood en Eyes on Animals en wat daarmee vervolgens gebeurd is? Zo nee, waarom niet?

5
Bent u bereid stappen te ondernemen om te voorkomen dat veewagens soms uren langs de kant van de weg of bij de slachterij staan, (wat het vechten van varkens veroorzaakt) aangezien dit verboden is?

6
Bent u bekend met het zwaardere diervervoerprotocol van Veetrans? Zo ja, kunt u uiteenzetten vanaf wanneer Veetrans bezig is erkenning te krijgen als kwaliteitssysteem voor het vervoer van dieren? Kunt u tevens toelichten wat tot nu toe de bezwaren zijn geweest voor deze erkenning? Bent u bereid Veetrans zo snel mogelijk te erkennen of anders de zwaardere eisen van Veetrans toe te passen op Dierwaardig vervoer? Zo nee, waarom niet?

7
Bent u bereid een einde te maken aan het dubbellaags vervoeren van slachtkoeien, wegens ernstige dierwelzijnsproblemen? Ze nee, waarom niet?

1VARA, 2 september 2009
2Kamerstuk 26 991, nr. 263

Indiendatum: sep. 2009
Antwoorddatum: 23 sep. 2009


Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) (ontvangen 24 september 2009)

Vraag 1
Bent u bekend met de uitzending van Gifkikkers1 waarin bij controles, verricht door de presentatoren, Varkens in Nood en Eyes on Animals, evident structurele (dierwelzijns-)overtredingen werden geconstateerd? Zo ja, wat is uw mening over het feit dat dezelfde overtredingen, namelijk die overtredingen die te maken hebben met temperatuur, (over)belading en administratieve fouten, steeds weer voorkomen bij het transport van dieren? Wat is tevens uw reactie op het feit dat juist recidiverende transporteurs keer op keer weer in overtreding blijken te gaan?

Vraag 2
Deelt u de mening dat het heel ernstig is dat een tv-programma willekeurig enkele diertransporten van de weg plukt, die prompt in overtreding blijken te zijn? Zo nee, kunt u representatieve cijfers geven betreffende de pakkans van overtredingen?

Antwoord vraag 1 en 2
Ik ben bekend met de genoemde uitzending. In de reportage was sprake van één transport waar de voor varkens verplichte watervoorziening uitstond en later leek te lekken, en waar twijfel was over de beladingsdichtheid. Bij de
andere transporten uit de uitzending werden geen gebreken geconstateerd. Over het eerstgenoemde transport heeft de VWA een melding ontvangen van Eyes on Animals. De VWA en de AID hebben deze melding in onderzoek genomen. Lopende het onderzoek doe ik hier verder geen mededelingen over.

Ik heb geen inzicht in het door Gifkikkers totale aantal gecontroleerde diertransporten. Daardoor kan ik ook geen uitspraak doen over de representativiteit van de tv-uitzending. De AID handhaaft risicogebaseerd en richt zich op die transportbewegingen waarvan verwacht wordt dat de kans op het niet-naleven van de regelgeving het grootst is.

Antwoord
Er zijn geen beelden getoond waaruit blijkt dat certificering niet volgens de instructies heeft plaatsgevonden.
Uit de beelden bleek alleen dat er wagens aankwamen op een verzamelplaats en dat deze later weer waren vertrokken. Op het betreffende verzamelcentrum is een weegbrug die veelvuldig wordt gebruikt na oerderijcertificering of bij binnenlands transport naar een slachthuis.

Vraag 3
Wat is uw reactie op de beelden uit het programma, waaruit blijkt dat dierenartsen voor akkoord tekenen op veeverzamelplaatsen zonder daadwerkelijke controle? Wat is verder uw reactie op het feit dat er geen sancties volgen voor het desbetreffende centrum en de betrokken transportbedrijven? Deelt u de mening dat het zonder daadwerkelijk lossen van dieren op veeverzamelplaatsen onmogelijk is te testen op de aanwezigheid van wrak vee en het juiste aantal? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Zoals ik u heb gemeld in het Algemeen Overleg van 25 juni jl. zal ik in 2010 rapporteren over de controleresultaten van 2009. Ik zal daarbij aangeven hoeveel meldingen en aangiftes afkomstig zijn van Varkens in Nood en Eyes on Animals.

Vraag 4
Herinnert u zich de met algemene stemmen aangenomen motie Van Velzen2, die de regering verzoekt een overzicht te geven van de aantallen, aard en sancties, volgend op overtredingen? Bent u bereid dit overzicht met tot nu toe verzamelde gegevens naar de Kamer te sturen? Kunt u daarbij specifiek ingaan op de aantallen aangiftes van Varkens in Nood en Eyes on Animals en wat daarmee vervolgens gebeurd is? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5
Bent u bereid stappen te ondernemen om te voorkomen dat veewagens soms uren langs de kant van de weg of bij de slachterij staan, (wat het vechten van varkens veroorzaakt) aangezien dit verboden is?

Antwoord
Indien de AID of de VWA overtredingen van de Transportverordening constateren, wordt hier adequaat tegen opgetreden.

Vraag 6
Bent u bekend met het zwaardere diervervoerprotocol van Veetrans? Zo ja, kunt u uiteenzetten vanaf wanneer Veetrans bezig is erkenning te krijgen als kwaliteitssysteem voor het vervoer van dieren? Kunt u tevens toelichten wat tot nu toe de bezwaren zijn geweest voor deze erkenning? Bent u bereid Veetrans zo snel mogelijk te erkennen of anders de zwaardere eisen van Veetrans toe te passen op Dierwaardig vervoer? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Op 9 maart 2009 heb ik een eerste voorstel voor een kwaliteitssysteem diertransport ontvangen van Veetrans. Sindsdien zijn meerdere keren aanpassingen aangebracht. Dit heeft nog niet geresulteerd in de goedkeuring van het systeem. Nog altijd zijn de kwaliteitsborging en de conformiteit met de wetgeving onvoldoende geregeld.
Als deze zaken opgelost worden, kan ook het protocol van Veetrans door mij worden goedgekeurd voor
toepassing bij het toezicht van de VWA. In tegenstelling tot uw opmerking in de vraag zijn de voorstellen van Veetrans geenszins zwaarder dan die van bijvoorbeeld Dierwaardig Vervoer.

Vraag 7
Bent u bereid een einde te maken aan het dubbellaags vervoeren van slachtkoeien, wegens ernstige dierwelzijnsproblemen? Ze nee, waarom niet?

Antwoord
Dieren mogen alleen worden vervoerd als er voldoende stahoogte is. Ik zal hiertoe gewijzigde normen in
de beleidsregels opnemen. Binnenkort ontvangt u hierover een brief.