Kamer­vragen aan de minister van LNV over de intro­ductie van een bh voor zeugen


Indiendatum: jun. 2007

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de introductie van een bh voor zeugen

1. Kent u het bericht ‘Schippers introduceert bh voor oudere zeugen’ (1)?

2. Kunt u aangeven op welke termijn deze zogenaamde bh voor zeugen op de markt zal worden gebracht, of deze vrij verkrijgbaar zal zijn en of u haar verenigbaar acht met de huidige regels op het gebied van dierenwelzijn?

3. Kunt u aangeven of er onderzoek is gedaan naar de effecten van deze roestvrijstalen beugels op het welzijn van de zeug (daarbij gelet op de pijnbeleving, de beperking van de levensruimte en de mogelijkheid om natuurlijk gedrag te vertonen)? Zo ja, wat zijn hiervan de resultaten? Zo neen, bent u bereid onderzoek te laten verrichten naar deze effecten? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

4. Kunt u aangeven wat de criteria zijn voor het toestaan van nieuwe instrumenten voor dieren in de veehouderij, zoals deze beugels? Worden dierenwelzijn, pijnbeleving, de beperking van de levensruimte en de mogelijkheid om natuurlijk gedrag te vertonen momenteel meegenomen in deze criteria? Zo ja, wat zijn hierbij de minimumvereisten en wie toetst het instrument op deze criteria? Zo neen, waarom niet?

5. Bent u bereid een toetsingskader te ontwikkelen voor het toelaten van instrumenten in de veehouderij, waarbij de effecten op het dierenwelzijn (de pijnbeleving, de levensruimte en de mogelijkheid om natuurlijk gedrag te vertonen) voorop staan? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

(1) Agrarisch Dagblad, 9 juni 2007

Indiendatum: jun. 2007
Antwoorddatum: 16 jul. 2007


Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen die zijn gesteld door het lid Thieme (PvdD) over de introductie van een bh voor zeugen.

1
Kent u het bericht ‘Schippers introduceert bh voor oudere zeugen’? 1)

Ja.

2
Kunt u aangeven op welke termijn deze zogenaamde bh voor zeugen op de markt zal worden gebracht, of deze vrij verkrijgbaar zal zijn en of u haar verenigbaar acht met de huidige regels op het gebied van dierenwelzijn?

Bij navraag bleek dat deze bh over ongeveer een maand vrij verkrijgbaar is op de markt.
Ik heb geen signalen ontvangen dat deze bh het welzijn van de zeug zou schaden.

3
Kunt u aangeven of er onderzoek is gedaan naar de effecten van deze roestvrijstalen beugels op het welzijn van de zeug en of daarbij gelet is op de pijnbeleving, de beperking van de levensruimte en de mogelijkheid om natuurlijk gedrag te vertonen? Zo ja, wat zijn hiervan de resultaten? Zo neen, bent u bereid onderzoek te laten verrichten naar deze effecten? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

Het is de verantwoordelijkheid van de fabrikant van dergelijke hulpmiddelen om het effect van het instrument op het welzijn van het dier te toetsen, hetgeen bij de bh voor zeugen ook gebeurd is.
De fabrikant heeft de bh getest op een praktijkbedrijf. Uit de observaties bleek dat de biggen beter konden drinken bij de zeug en de zeug had minder last van speenbeschadi¬gingen. Verder bleek dat de zeug niet in haar bewegen werd gestoord; de bh bleek ook geen huidbeschadigingen te veroorzaken.

4
Kunt u aangeven wat de criteria zijn voor het toestaan van nieuwe instrumenten voor dieren in de veehouderij, zoals deze beugels? Worden dierenwelzijn, pijnbeleving, de beperking van de levensruimte en de mogelijkheid om natuurlijk gedrag te vertonen momenteel meegenomen in deze criteria? Zo ja, wat zijn hierbij de minimumvereisten en wie toetst een nieuw instrument op deze criteria? Zo neen, waarom niet?

Met artikel 36 van de GWWD is bepaald dat het verboden is een dier zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van een dier te benadelen.

5
Bent u bereid een toetsingskader te ontwikkelen voor het toelaten van instrumenten in de veehouderij, waarbij de effecten op het dierenwelzijn zoals de pijnbeleving, de levens¬ruimte en de mogelijkheid om natuurlijk gedrag te vertonen, voorop staan? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

Nee. Zie voor de onderbouwing het antwoord op vraag 4.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,
G. Verburg

1) Agrarisch Dagblad, 9 juni 2007