Kamer­vragen aan de ministers van Justitie en V & W over verkeers­boetes van Dieren­am­bu­lance


Indiendatum: jun. 2007

Vragen van het lid Ouwehand van de Partij voor de Dieren aan de minister van Justitie en Verkeer & Waterstaat over verkeersboetes van Dierenambulance

1. Kent u het bericht 'Dierenambulance betaalt boetes niet meer' (1)?

2. Kunt u aangeven of reguliere hulpdiensten zoals brandweer, ambulance en politie op dezelfde wijze beboet worden voor verkeersovertredingen als andere weggebruikers? Zo ja, worden deze boetes in dat geval betaald door de werkgever of verhaald op het personeel? Zo neen, in welke zin wijkt de behandeling van deze hulpdiensten af van die van andere weggebruikers?

3. Bent u bereid, gelet op de bijzondere positie die dierenambulances innemen in onze samenleving en het vrijwillige en charitatieve karakter van de dienstverlening, te bezien of een milder boeteregime kan worden overwogen bij het beboeten van verkeersovertredingen door dierenambulances? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn wilt u dit regime gaan vormgeven? Zo neen, waarom niet?

4. Bent u bereid te bezien of er een mogelijkheid is tot wettelijke erkenning van dierenambulances als hulpdienst, zodat die ook blauw zwaailicht en/of sirene mogen voeren zoals andere hulpdiensten? Zo ja, op welke termijn en wijze wilt u deze mogelijkheid onderzoeken? Zo neen, waarom niet?(1) http://www.ad.nl/denhaag/zoetermeer/article1432583.ece

Indiendatum: jun. 2007
Antwoorddatum: 11 jul. 2007

Antwoorden van de Ministers van Justitie en van Verkeer en Waterstaat op de vragen van het lid Ouwehand (PvdD) over verkeersboetes van Dierenambulance.

Vraag 1
Kent u het bericht 'Dierenambulance betaalt boetes niet meer'?

Antwoord op vraag 1
Ja

Vraag 2
Worden reguliere hulpdiensten, zoals brandweer, ambulance en politie, op dezelfde wijze beboet voor verkeersovertredingen als andere weggebruikers? Zo ja, worden deze boetes in dit geval betaald door de werkgever of verhaald op het personeel? Zo neen, in welke zin wijkt de behandeling van deze hulpdiensten af van die van andere weggebruikers?

Antwoord op vraag 2
In principe gelden de verkeersregels voor alle weggebruikers en worden zij op dezelfde wijze beboet voor verkeersovertredingen. Op grond van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) mogen bestuurders van voorrangsvoertuigen afwijken van de voorschriften uit dit Reglement. Ingevolge artikel 29 RVV 1990 zijn voertuigen ingezet door reguliere hulpverleningsdiensten voorrangsvoertuigen, mits zij optische- en geluidssignalen voeren ten behoeve van de uitvoering van een dringende taak. Daarnaast heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat vrijstelling verleend aan reguliere hulpverleningsdiensten, ook als deze voertuigen geen optische en geluidssignalen voeren. Aan de vrijstelling zijn de voorwaarden verbonden dat de veiligheid van het verkeer moet zijn gewaarborgd en dat van de vrijstelling alleen gebruik mag worden gemaakt voor zover dit voor de uitvoering van de opgedragen taak noodzakelijk is. Een dierenambulance is geen voorrangsvoertuig, zoals ambulances van hulpverleningsdiensten.

Indien bij een verkeerscontrole een overtreding wordt geconstateerd van een voorrangsvoertuig dat optische en geluidssignalen voert, wordt er in principe niet vervolgd, tenzij blijkt dat het voertuig niet de nodige voorzichtigheid heeft betracht. Bij overtreding door een voorrangsvoertuig dat niet de optische en geluidssignalen voert, wordt de boete verzonden aan de hulpdienst in kwestie op wiens naam het kenteken staat. De werkgever moet dus als kentekenhouder betalen. De vraag of hij dat op de werknemer verhaalt, kan ik niet beantwoorden, omdat dit een zaak is die speelt tussen werkgever en werknemer.

Vraag 3
Bent u bereid, gelet op de bijzondere positie die dierenambulances innemen in de samenleving en het vrijwillige en charitatieve karakter van de dienstverlening, te bezien of een milder boeteregime kan worden overwogen bij het beboeten van verkeersovertredingen door dierenambulances? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn wilt u dit regime gaan vormgeven? Zo neen, waarom niet?

Antwoord op vraag 3
Dierenambulances hebben in het verkeer, tenzij lokaal door de wegbeheerder anders geregeld in de vorm van een ontheffing (bijvoorbeeld het gebruik van busbanen, het parkeren op plekken waar dit normaliter niet zou mogen, etc.), geen bijzondere positie en dienen zich te gedragen als een normale weggebruiker. Ik zie derhalve geen aanleiding voor een milder boeteregime voor overtredingen die niet door een ontheffing als voornoemd worden afgedekt. Bij een overtreding door een dierenambulance zal de sanctie worden geadresseerd aan de bestuurder of de kentekenhouder van het voertuig, waarmee de overtreding wordt begaan.

Vraag 4
Bent u bereid te bezien of er een mogelijkheid is tot wettelijke erkenning van dierenambulances als hulpdienst, zodat die ook een blauw zwaailicht of een sirene mogen voeren zoals andere hulpdiensten? Zo ja, op welke termijn en op welke wijze wilt u deze mogelijkheid onderzoeken? Zo neen, waarom niet?

Antwoord op vraag 4
Het rijden met voorrangssignalen kan gevaar voor de verkeersveiligheid opleveren en wordt daarom zoveel mogelijk beperkt. Het rijden met voorrangssignalen wordt aan slechts een zeer beperkt aantal hulpdiensten toegestaan ter uitoefening van een dringende taak.
De criteria die in de Regeling Optische- en Geluidssignalen beschreven staan om de signalen te mogen gebruiken zijn:
a In geval van hulpverlening bij rampen, ernstige ongevallen en bijzondere gebeurtenissen of
b. ter bestrijding of ter voorkoming van (dreigende) ongevallen en rampen.
Slechts speciaal geïnstrueerde professionele personen mogen de voertuigen tijdens het gebruik van de Optische- Geluidssignalen besturen.

De Regeling Optische en Geluidssignalen is een uitwerking van artikel 29 RVV. Er is slechts sprake van een dringende taak als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van het RVV 1990 in geval van:
a. een voor de mens levensbedreigende situatie die directe hulp van de betrokken hulpdiensten vergt;
b. het voorkomen van een voor de mens levensbedreigende situatie of een situatie waarin ernstige schade aan gebouwen of goederen ontstaat;
c. een verstoring van de openbare orde of de rechtsorde, waarvoor een directe en snelle inzet noodzakelijk is.

Dierenambulances zijn geen in de Regeling Optische en Geluidssignalen aangewezen dienst, mogen dus geen gebruik maken van de voorrangssignalen. Dierenambulances komen op basis van de voornoemde criteria ook niet in aanmerking om aangewezen dienst te worden. Gezien het streven om, met name vanwege het gevaar voor de verkeersveiligheid, het gebruik van O&G signalen zo veel mogelijk te beperken en wildgroei van het aantal aangewezen organisaties te voorkomen, en is er geen bereidheid om de criteria in de Regelgeving ten gunste van dierenambulances te verruimen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer