Kamer­vragen aan de minister van LNV over de (illegale) import van dieren voor dieren­tuinen en circussen


Indiendatum: nov. 2009

Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de (illegale) import van dieren voor dierentuinen en circussen

1. Kunt u inzicht geven in de herkomst en de achtergrond van de verkoop van de twee olifanten die zonder de juiste papieren zijn geïmporteerd door Ouwehands Dierenpark1?

2. Kunt u uitsluiten dat de olifanten in het wild zijn gevangen? Zo ja, hoe? Zo neen, hoe beoordeelt u dit en welke actie gaat u hier op ondernemen?

3. Kunt u aangeven hoe het mogelijk is dat de olifanten zijn geïmporteerd zonder de juiste papieren? Op welke wijze heeft controle hierop plaatsgevonden en wat is hierbij misgegaan?

4. Is het waar dat deze fout pas werd ontdekt door het Dierenpark zelf? Zo ja, hoe beoordeelt u dit? Zo neen, hoe is het dan gegaan?

5. Kunt u uiteenzetten welke overwegingen ten grondslag liggen aan het besluit de olifanten te legaliseren? Zijn er andere oplossingen overwogen? Zo ja, welke?

6. Is het mogelijk dat meer dieren die op dit moment in Nederlandse dierentuinen en circussen verblijven zijn geïmporteerd zonder de benodigde papieren? Bent u bereid hier onderzoek naar in te stellen? Zo neen, waarom niet?

7. Hoe beoordeelt u de registratie en controleerbaarheid van de handel in dieren bestemd voor circussen en dierentuinen?

8. Bent u van mening dat fraude en illegale handel in dieren bestemd voor dierentuinen en circussen afdoende kunnen worden opgespoord? Zo ja, waar baseert u dat op en hoe verhoudt dat zich tot de geconstateerde overtreding bij Ouwehands Dierenpark?

9. Kunt u toelichten waarom u registratie van handel in dieren wilt beperken tot registratie van de diersoorten van de CITES-lijsten2? Bent u derhalve van mening dat dieren die niet op deze lijsten staan, zoals giraffen, vrij verhandeld mogen worden en dat het geoorloofd is deze dieren uit het wild te vangen om ze tentoon te stellen in dierentuinen of te laten optreden in circussen? Kunt u dit toelichten?

1 binnenland.nieuws.nl/575318/boete_voor_dierentuin_na_import_olifanten
2 Aanhangsel van de Handelingen, Vergaderjaar 2008-2009, nr. 3557

Indiendatum: nov. 2009
Antwoorddatum: 28 jan. 2010

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u de antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Ouwehand (PvdD) over de (illegale) import van dieren voor dierentuinen en circussen (ingezonden 20 november 2009).


Vraag 1
Kunt u inzicht geven in de herkomst en de achtergrond van de verkoop van de twee olifanten die zonder de juiste papieren zijn geïmporteerd door Ouwehands Dierenpark?1

Vraag 2
Kunt u uitsluiten dat de olifanten in het wild zijn gevangen? Zo ja, hoe? Zo nee, hoe beoordeelt u dit en welke actie gaat u hier op ondernemen?

Antwoorden vraag 1 en 2
Beide olifanten zijn afkomstig uit Sevilla, Spanje. Eén van de olifanten is voor het verblijf in Sevilla in Erfurt, Duitsland, gehuisvest geweest. Deze olifant is voor de inwerkingtreding van het CITES-verdrag in het wild gevangen. In die tijd was de transactie legaal. Van de andere olifant staat vast dat zij in Spanje in gevangen­schap geboren is.

Vraag 3
Kunt u uiteenzetten hoe het mogelijk is dat de olifanten zijn geïmporteerd zonder de juiste papieren? Op welke wijze heeft controle hierop plaatsgevonden en wat is hierbij misgegaan?

Antwoord
De olifanten zijn niet geïmporteerd door Ouwehands Dierenpark, maar binnen Nederland gebracht door een transporteur vanuit Spanje, een intern EU-transport derhalve. Controle vindt plaats bij Ouwehands Dierenpark. Zij zijn verantwoorde­lijk voor het aanwezig zijn van de juiste papieren.

1 Nieuws.nl, 13 november 2009: “Boete voor dierentuin na import olifanten

Vraag 4
Is het waar dat deze fout pas werd ontdekt door het dierenpark zelf? Zo ja, hoe beoordeelt u dit? Zo nee, hoe is het dan gegaan?

Antwoord
Bij aankomst van de olifanten op het dierenpark heeft het dierenpark zelf vast­gesteld dat papieren ontbraken. Het dierenpark heeft dat vervolgens gemeld bij de Dienst Regelingen. Dat geeft aan dat ook het dierenpark de ernst van de situatie besefte.

Vraag 5
Kunt u uiteenzetten welke overwegingen ten grondslag liggen aan het besluit de olifanten te legaliseren? Zijn er andere oplossingen overwogen? Zo ja, welke?

Antwoord
Vanuit dierenwelzijnsoogpunt is het niet wenselijk de dieren terug te sturen naar Spanje. Daarbij gaat het ‘slechts’ om administratieve fouten: het is immers niet zo dat de olifanten illegaal in het wild zijn gevangen (zie mijn antwoord op vraag 2). Andere opties zijn vanuit dezelfde rationaliteit niet overwogen.

Vraag 6
Is het mogelijk dat meer dieren die op dit moment in Nederlandse dierentuinen en circussen verblijven, zijn geïmporteerd zonder de benodigde papieren? Bent u bereid hiernaar onderzoek in te stellen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Ja, het is mogelijk. Om die reden heeft de AID het afgelopen jaar ook controles bij dierentuinen op de CITES-regelgeving uitgevoerd. Deze controles zijn gecombi­neerd met controles op het dierentuinenbesluit. Ik verwijs hiervoor ook naar mijn brief van 3 november 2009 (TK 31700-XIV139/28286-290) naar aanleiding van het schriftelijk overleg evaluatie dierentuinen.

Vraag 7
Hoe beoordeelt u de registratie en controleerbaarheid van de handel in dieren bestemd voor circussen en dierentuinen?

Antwoord
De registraties geven de opsporingsdiensten voldoende handvatten om goede controles uit te kunnen voeren.

Antwoord 8
Bent u van mening dat fraude en illegale handel in dieren bestemd voor dieren­tuinen en circussen afdoende kunnen worden opgespoord? Zo ja, waar baseert u dat op en hoe verhoudt dat zich tot de geconstateerde overtreding bij Ouwehands Dierenpark?

Antwoord
De fraude en illegale handel kan voldoende worden opgespoord. Zoals gezegd, controleert de AID frequent dierentuinen.

Vraag 9
Kunt u toelichten waarom u registratie van handel in dieren wilt beperken tot registratie van de diersoorten van de CITES lijsten2? Bent u derhalve van mening dat dieren die niet op deze lijsten staan, zoals giraffen, vrij verhandeld mogen worden en dat het geoorloofd is deze dieren uit het wild te vangen om ze tentoon te stellen in dierentuinen of te laten optreden in circussen? Kunt u dit toelichten?

Antwoord
Vanuit de bescherming van bedreigde diersoorten bezien, is er geen aanleiding om de handel in diersoorten die niet op de lijst staan, te reguleren en de verhandelde dieren te registreren. Daarnaast is er nog veterinaire regelgeving die de handel in bepaalde diersoorten verder inperkt in verband met besmettelijke dierziekten. Zo mogen geïmporteerde vogels alleen nog uit erkende kweekstations afkomstig zijn. Dieren die wel vrij verhandeld mogen worden, dienen verzorgd te worden conform artikel 36 en artikel 37 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.

Voor het fokken van een groot aantal diersoorten in dierentuinen, waaronder giraffen, bestaan Europese fokprogramma’s. Het verhandelen van uit het wild verworven dieren, zoals giraffen, ten behoeve van dierentuinen is dan ook niet of nauwelijks aan de orde. In het geval er toch in dierentuinen uit het wild verworven dieren worden opgenomen, dient de dierentuin aan de voorschriften van het Dierentuinenbesluit te voldoen. Hierdoor zijn de gezondheid en het welzijn van de dieren gewaarborgd.

Voor het antwoord op deze vraag ten aanzien van circusdieren wil ik u verwijzen naar mijn brief van 27 juli 2009 (Kamerstukken 2008-2009, 28 286 nr. 311) waarin ik u mijn beleid betreffende circusdieren heb uiteengezet.DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN

VOEDSELKWALITEIT,G. Verburg2 Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2008-2009, nr. 3557

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer