Kamer­vragen aan de minister van LNV over de hero­pening van de kalver­markt in Leeu­warden


Indiendatum: mrt. 2008

1. Kent u het bericht ‘Leeuwarden start weer met kalvermarkt’ ?

2. Deelt u de mening dat het transport van kalveren van en naar veemarkten en van en naar opvangcentra voor nuchtere kalveren en het verblijf aldaar gepaard gaan veel stress en ongerief bij de kalveren? Zo ja, hoe verhoudt het in- en uitladen van kalveren om ze te verhandelen zich tot uw opvatting dat ‘de tijdelijke stress tot een minimum dient te worden beperkt’ ? Zo neen, waarom niet?

3. Deelt u de mening dat het vervoeren van dieren om ze te verhandelen zoveel mogelijk beperkt dient te worden om onnodige stress en ongerief te voorkomen? Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn gaat u het verhandelen van dieren via opvangplaatsen en veemarkten aan banden leggen? Zo neen, waarom niet en hoe verhoudt zich dit tot uw streven het perspectief van het dier leidend te laten zijn bij het nemen van maatregelen ?

4. Kunt u aangeven of u inzicht heeft in de knelpunten omtrent het welzijn van dieren op veemarkten en opvangcentra? Zo ja, wat zijn uw conclusies en welke maatregelen gaat u op basis hiervan nemen het welzijn van dieren te vergroten? Zo neen, bent u bereid om de welzijnsknelpunten van het verhandelen van dieren op veemarkten en opvangcentra te onderzoeken en kunt u toelichten waarom?

5. Bent u bereid te onderzoeken welke diervriendelijke alternatieven mogelijk zijn om het verhandelen van dieren op veemarkten en opvangcentra te voorkomen? Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet?

6. Kunt u aangeven op welke wijze u uitvoering geeft aan de motie Thieme (28286, nr. 149) waarin de regering wordt verzocht over te gaan op verplicht cameratoezicht op veemarkten?Leeuwarden start weer met kalvermarkt
07 mrt 2008 10:48

De Stichting Veehandelscentrum Noord-Nederland start volgende week dinsdagavond met een wekelijkse kalvermarkt.
Zij stopte ruim een jaar geleden met die markt en stapte toen over op een opvangcentrum voor nuchtere kalveren. Dat gebeurde onder druk van de kalfsvleesintegraties, die besloten om geen kalveren meer te kopen op kalvermarkten. Kalverhandelaren missen een transparante prijs voor kalveren en starten daarom weer met een kalvermarkt.

Tegelijkertijd met het verdwijnen van de kalvermarkt in Leeuwarden verdween ook de kalvernotering. Op een opvangcentrum kunnen kalverhandelaren hun dieren aan één inkoper aanbieden, omdat de kopers niet tegelijkertijd op het opvangcentrum komen. Bij een kalvermarkt is dat wel het geval, waardoor handelaren de kalveren aan de hoogstbiedende koper kunnen verkopen.
Bron: agrarisch dagblad auteur: Derk Klein Kranenberg

(http://www.agd.nl/1048079/Nieuws/Artikel/Leeuwarden-start-weer-met-kalvermarkt.htm)

Indiendatum: mrt. 2008
Antwoorddatum: 14 apr. 2008

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op vragen van het Kamerlid Thieme (PvdD)
aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over ‘heropening van de kalvermarkt in Leeuwarden’.

1
Kent u het bericht ‘Leeuwarden start weer met kalvermarkt’? 1)

Ja.

2 en 3
Deelt u de mening dat het transport van kalveren van en naar veemarkten en van en naar opvangcentra voor nuchtere kalveren en het verblijf aldaar gepaard gaan met veel stress en ongerief bij de kalveren? Zo ja, hoe verhoudt het in- en uitladen van kalveren om ze te verhandelen zich tot uw opvatting dat ‘de tijdelijke stress tot een minimum dient te worden beperkt’? 2) Zo neen, waarom niet?

Deelt u de mening dat het vervoeren van dieren om ze te verhandelen zoveel mogelijk beperkt dient te worden om onnodige stress en ongerief te voorkomen? Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn gaat u het verhandelen van dieren via opvangplaatsen en veemarkten aan banden leggen? Zo neen, waarom niet en hoe verhoudt zich dit tot uw streven het perspectief van het dier leidend te laten zijn bij het nemen van maatregelen?

In de vragen worden verschillende termen gebruikt voor hetzelfde begrip, te weten veemarkten, opvangcentra en opvangplaatsen. Het verzamelen van vee, waaronder kalveren, is in Nederland slechts toegestaan op erkende verzamelcentra. De eisen die aan deze erkende verzamelcentra worden gesteld hebben te maken met diergezondheid en dierenwelzijn. De “veemarkt Leeuwarden” is een erkend verzamelcentrum voor nuchtere kalveren en voldoet dus ook aan deze eisen.

Transport en de daarmee samenhangende handelingen (laden en lossen) veroorzaken ongerief bij dieren. Dat is onvermijdelijk, maar betekent niet dat er ook meteen sprake is van slecht dierenwelzijn. Om ervoor te zorgen dat het in- en uitladen zorgvuldig gebeurt en de tijdelijke stress tot een minimum wordt beperkt dienen de transporteurs en handelaren zich te houden aan Europese regels. Verordening (EG) Nr. 1/2005 inzake de bescherming van dieren tijdens transport (omvat ook laden en lossen) beschrijft duidelijk op welke wijze met de dieren omgegaan moet worden teneinde stress bij de dieren tot een minimum te beperken.

In de Nota Dierenwelzijn, waaraan in de vraagstelling ook wordt gerefereerd, is mijn beleid omtrent het beschermen van dieren tijdens vervoer duidelijk uiteengezet. Ik richt me op een goede naleving en in Europees kader op de herziening en aanscherping van de transportverordening.

4
Heeft u inzicht in de knelpunten omtrent het welzijn van dieren op veemarkten en opvang¬centra? Zo ja, wat zijn uw conclusies en welke maatregelen gaat u op basis hiervan nemen het welzijn van dieren te vergroten? Zo neen, bent u bereid om de welzijnsknelpunten van het verhandelen van dieren op veemarkten en opvangcentra te onderzoeken en kunt u toelichten waarom?

Sinds augustus 2006 is het welzijnsbeeld verbeterd. Door het opstellen van een kwaliteits¬handboek door de betrokken partijen, waaraan de AID heeft bijgedragen, is er een beter besef gekomen van dierenwelzijn.
De markt in Leeuwarden is verbouwd, zodat het laden en lossen beter en diervriendelijker kan gebeuren.
De AID is wekelijks op de veemarkt aanwezig en voert daarnaast gerichte controles uit. Er worden sinds augustus 2006 minder overtredingen gesignaleerd, maar waar zich overtredingen voordoen wordt hard opgetreden. Een voorbeeld is de veroordeling van de twee personen die gefilmd waren.
Momenteel wordt er door de AID druk uitgeoefend om de watervoorziening op de markt in Leeuwarden beter te krijgen. Hiertoe zijn reeds afspraken gemaakt en de markt is hiervoor gewaarschuwd.
Voorts wil ik verwijzen naar mijn toezegging van 26 maart jl. dat ik een extern onderzoek zal starten naar de aard en omvang van misstanden bij diertransporten in het algemeen.

5
Bent u bereid te onderzoeken welke diervriendelijke alternatieven mogelijk zijn om het verhandelen van dieren op veemarkten en opvangcentra te voorkomen? Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet?

Zoals ik in de Nota dierenwelzijn heb aangegeven heb ik de sector opgeroepen om uit oogpunt van verbetering van het dierenwelzijn en ter vermindering van de risico’s op insleep van dierziekten een plan op te stellen om te komen tot vermindering van het aantal verzamelslagen in binnen- en buitenland.

6
Kunt u uiteenzetten op welke wijze u uitvoering geeft aan de motie-Thieme (Kamerstuk
28 286, nr. 149) waarin de regering wordt verzocht over te gaan op verplicht camera¬toezicht op veemarkten?

Een verplichting tot cameratoezicht vereist een wettelijke grondslag, welke tot op heden ontbreekt. Naar aanleiding van eerder overleg hebben de veemarkten een kwaliteits¬handboek opgesteld. Ik heb op dit moment geen aanwijzingen dat men zich niet houdt aan dit zelf opgestelde kwaliteitshandboek. Ik zal de veemarkten vragen over te gaan tot cameratoezicht.

1) Agrarisch Dagblad, 7 maart 2008
2) Nota Dierenwelzijn, pagina 10 (Kamerstuk 28 286, nr. 2)
3) Nota Dierenwelzijn, pagina 11 (Kamerstuk 28 286, nr. 2)

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,


G. Verburg

Interessant voor jou

Kamervragen aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over een verbod op preventief antibioticagebruik in de veehouderij

Lees verder

Kamervragen aan de minister van LNV over cameratoezicht in Amerikaanse slachthuizen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer