Kamer­vragen aan de minister van LNV over binnen­lands jacht­toe­risme


Indiendatum: dec. 2008

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over binnenlands jachttoerisme

 1. Kent u het bericht “Met jacht heeft dit niets te maken” d.d 18 oktober 2008 Dagblad De Limburger regio Roermond?
 2. Bent u met mij van mening dat het aanbieden van jachttoerisme in een gebied van 10 hectare in strijd is met de Flora- en faunawet? Zonee, waarom niet? Zoja, bent u bereid tegen adverteerder op te treden en erop toe te zien dat dit soort jachtpartijen niet zal kunnen voortduren?
 3. Indien de wet in uw opvatting ruimte mocht laten voor het toestaan van jacht in dit soort kleine, afgerasterde gebieden, bent u dan bereid de wet zodanig te wijzigen dat dergelijk jachttoerisme niet langer kan voorkomen? Zonee, waarom niet? Zoja, op welke termijn en wijze?
 4. Bent u van mening dat herten die gehouden worden binnen een raster van 10 ha moeten worden aangemerkt als gehouden dieren of als in het wild levende dieren? Kunt u dat motiveren?
 5. Bent u van mening dat gehouden dieren geschoten mogen worden op lokatie? Voor welke gehouden dieren geldt dat in uw optiek en waarom juist voor deze diersoorten en niet voor andere?
 6. Kunt u aangeven hoeveel edelherten en damherten naar schatting als gehouden dieren gefokt worden in Nederland? Bent u van mening dat er voldoende garanties zijn om faunavervalsing te voorkomen in de vorm van het illegaal uitzetten of (doen) ontsnappen van gehouden dieren zoals gebeurde in resp. Terschelling en in Zeeland en Limburg?
 7. Is er een registratiesysteem van de fok en verkoop van gehouden grote hoefdieren? Zonee, waarom niet? Zoja, onder wie berust deze registratie?
 8. Bent u bereid het houden van grote hoefdieren die ook in het wild voorkomen, aan een vergunning te binden, teneinde faunavervalsing te kunnen voorkomen? Zonee, waarom niet? Zoja, op welke termijn en wijze?

Indiendatum: dec. 2008
Antwoorddatum: 3 feb. 2009

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u toekomen mijn antwoord op vragen van het lid Thieme (PvdD) over binnenlands jachttoerisme (ingezonden 23 december 2008).

 1. Kent u het bericht “Met jacht heeft dit niets te maken”?

  Ja.
 2. Deelt u de mening dat het aanbieden van jachttoerisme in een gebied van 10 hectare in strijd is met de Flora- en faunawet? Zo ja, bent u bereid tegen adverteerder op te treden en erop toe te zien dat dit soort jachtpartijen niet kan voortduren? Zo neen, waarom niet?

  Edelherten, damherten, reeën en wilde zwijnen die leven in omrasterde terreinen kleiner dan 5000 ha, waarbij geen permanente uitwisseling mogelijk is met de vrije wildbaan, kunnen in beginsel worden beschouwd als gehouden dieren.
 3. Bent u bereid de wet zodanig te wijzigen dat dergelijk jachttoerisme niet langer kan voorkomen, indien de wet in uw opvatting ruimte mocht laten voor het toestaan van jacht in dit soort kleine, afgerasterde gebieden? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

  Afschot van dergelijke dieren door jagers met een geweer, dat men gerechtigd is in bezit te hebben op grond van de jachtakte, is niet toegestaan. De jachtakte ziet alleen op het gebruik van een geweer voor de jacht en in het kader van (populatie)beheer en schadebestrijding. Daarvan is in het geval van gehouden dieren geen sprake.
 4. Vindt u dat herten, die gehouden worden binnen een raster van 10 hectare moeten worden aangemerkt als gehouden of als in het wild levende dieren? Kunt u dat motiveren?

  Als gehouden herten moeten worden geslacht, is het vaak niet mogelijk de dieren levend te vangen en te vervoeren naar een slachthuis. De dieren zijn vaak te schuw en de terreinen waarop de dieren worden gehouden zijn te groot van omvang. In dergelijke gevallen kunnen de dieren worden geschoten. Daarvoor is een bijzonder verlof op grond van de Wet wapens en munitie vereist. De politie voert een restrictief beleid bij het afgeven van deze bijzondere verloven.
 5. Vindt u dat gehouden dieren geschoten mogen worden op lokatie? Voor welke gehouden dieren geldt dat in uw optiek en waarom juist voor deze diersoorten en niet voor andere?

  Ik zie geen aanleiding voor wijziging van wet- en regelgeving in deze.

  De adverteerder bedoeld in het krantenartikel waarnaar u in vraag 1 verwijst, was kennelijk onvoldoende op de hoogte van vigerende wet- en regelgeving. Hij is dat inmiddels wel en heeft zijn activiteit gestaakt. Ik heb geen aanleiding om te veronderstellen dat jagers reeds op het aanbod van adverteerder zijn ingegaan.
 6. Kunt u aangeven hoeveel edelherten en damherten naar schatting als gehouden dieren gefokt worden in Nederland? Vindt u dat er voldoende garanties zijn om faunavervalsing te voorkomen in de vorm van illegaal uitzetten of (doen) ontsnappen van gehouden dieren zoals gebeurde in resp. Terschelling en in Zeeland en Limburg?

  Mij is niet bekend hoeveel edelherten en damherten in Nederland worden gehouden en gefokt.
 7. Is er een registratiesysteem van de fok en verkoop van gehouden grote hoefdieren? Zo ja, bij wie berust deze registratie? Zo neen, waarom niet?

  Er is geen registratiesysteem van de fok en verkoop van gehouden edelherten, damherten, reeën en wilde zwijnen. Ik zie geen aanleiding om een dergelijk systeem in te voeren.
 8. Bent u bereid het houden van grote hoefdieren, die ook in het wild voorkomen, aan een vergunning te binden, teneinde faunavervalsing te kunnen voorkomen? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

  Het al dan niet opzettelijk uitzetten van dieren is verboden. Er zijn wettelijke mogelijk–heden om de overtreder van een dergelijk verbod te dwingen het uitzetten van dieren ongedaan te maken of om dat op diens kosten te laten doen.


  DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
  VOEDSELKWALITEIT,
  G. Verburg

1Dagblad De Limburger, regio Roermond, 18 oktober 2008
2Nota Jacht en Wildbeheer (Kamerstukken II 1992-1993, 22 980, nrs. 1-2)
3Artikel 7, tiende lid, van het Besluit beheer en schadebestrijding dieren
4Onderdeel 5.9 van de Circulaire wapens en munitie 2005
5Artikel 14 Flora- en faunawet
6Artikel 112 Flora- en faunawet