Kamer­vragen aan de minister van LNV over 50 katten in vervuilde woning


Indiendatum: mei 2007

Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van LNV

  1. Kent u het ANP bericht ‘bijna 50 katten in zwaar vervuilde woning’ 1)?

  2. Bent u bereid, ter voorkoming van misstanden als deze, beleid te ontwikkelen waarin bijvoorbeeld via een meldpunt in samenwerking met GGD, GGZ, politie en/of woningbouwverenigingen registratie van probleemgevallen als deze kan worden bevorderd?

  3. Zijn misstanden als deze voor u reden om sluitende identificatie en registratie van huisdieren bij wet te regelen, bijvoorbeeld via een verplichte chip? Zo ja, op welke termijn zal dit plaatsvinden? Zo neen, waarom niet?

  4. Kent u de onlangs in werking getreden Engelse Animal Welfare Act 2), waarin eigenaren van huisdieren onder andere verplicht zijn om hun huisdieren te voorzien in de behoefte om samen met c.q. gescheiden van andere dieren te wonen, in geval van katten in niet te grote groepen? Bent u van mening dat een soortgelijke passage ook in de Nederlandse Gezondheids- en welzijnswet voor dieren zou moeten worden opgenomen? Zo neen, waarom niet?

  5. Vormen incidenten als deze voor u aanleiding om spoedig te komen tot een houdverbod van huisdieren voor mensen van wie is vastgesteld dat ze niet in staat zijn hun dieren op deugdelijke wijze te verzorgen?


1) http://www.nu.nl/news/1065804/122/Bijna_vijftig_katten_in_zwaar_vervuilde_woning.html
2) http://www.defra.gov.uk/animalh/welfare/act/index.htm

Indiendatum: mei 2007
Antwoorddatum: 5 jun. 2007

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over de problemen met eigenaren van huisdieren.

1
Kent u het bericht ‘bijna vijftig katten in zwaar vervuilde woning’? 1)

Ja.

2
Bent u bereid, ter voorkoming van misstanden als deze, beleid te ontwikkelen waarin bijvoorbeeld via een meldpunt in samenwerking met GGD, GGZ, politie en/of woning¬bouwverenigingen registratie van probleemgevallen als deze kan worden bevorderd?


Nee. Wanneer dergelijke situaties worden aangetroffen, dan is er veelal sprake van een bredere problematiek dan uitsluitend het onvoldoende verzorgen van dieren. De ingeschakelde geneeskundige diensten of politie worden als eerste geconfronteerd met onverzorgde dieren en kunnen indien nodig contact opnemen met instanties die van doen hebben met huisdieren. Dat is nu ook gebeurd. Daarnaast kunnen omwonenden/
instanties nu ook al melding maken van misstanden bij de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming. Ik zie daarom niet de meerwaarde van een nieuw meldpunt of een aparte registratie van mensen die hun huisdieren niet goed verzorgen.

3
Zijn misstanden als deze voor u reden om sluitende identificatie en registratie van huis¬dieren bij wet te regelen, bijvoorbeeld via een verplichte chip? Zo ja, op welke termijn zal dit plaatsvinden? Zo neen, waarom niet?

In het AO Dierenwelzijn van 14 september 2006 heeft een aantal Kamerleden zich uitgesproken voor een verplichte elektronische Identificatie en registratie (I&R). Ook in de motie-Waalkens c.s. (Kamerstukken II 2006/07, 30800 XIV, nr. 42) van 5 december 2006 komt deze wens terug.

Alvorens een uitspraak te doen over een verplichte I&R voor honden heeft de toenmalige minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit toegezegd hiernaar een onderzoek te laten uitvoeren. Het onderzoek richt zich op de effectiviteit en de efficiency van verplichte I&R. Hierbij is aangegeven dat verplichte I&R voor honden niet wordt ingevoerd als uit het onderzoek blijkt dat het niet of niet voldoende bijdraagt aan de beoogde doelen, mede in relatie tot de administratieve lasten voor de burgers en de uitvoeringskosten. Schijnoplossingen leiden immers nergens toe. Ik wil eerst de resultaten van het onderzoek naar een verplichte I&R voor honden afwachten dat deze zomer gereed zal zijn.

4
Kent u de onlangs in werking getreden Britse Animal Welfare Act 2), waarin eigenaren van huisdieren onder andere verplicht zijn om hun huisdieren te voorzien in de behoefte om samen met c.q. gescheiden van andere dieren te wonen, in geval van katten in niet te grote groepen? Bent u van mening dat een soortgelijke passage ook in de Nederlandse Gezondheids- en welzijnswet voor dieren zou moeten worden opgenomen? Zo neen, waarom niet?


Ja, daar heb ik notie van genomen. Ik zie echter geen reden om een dergelijke passage op te nemen in de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Gwwd). In het Honden- en Kattenbesluit (HKB) zijn regels opgenomen die het welzijn van bedrijfsmatig gehouden honden en katten waarborgen. Wanneer het welzijn van huisdieren ontoelaatbaar wordt geschonden, kan daarnaast worden opgetreden op grond van artikel 36 en 37, Gwwd, respectievelijk het verbod op mishandeling van dieren en de plicht tot verzorging van dieren.

5
Vormen incidenten als deze voor u aanleiding om spoedig te komen tot een houdverbod van huisdieren voor mensen van wie is vastgesteld dat ze niet in staat zijn hun dieren op deugdelijke wijze te verzorgen?


Er is reeds een initiatiefwetsvoorstel van het lid Waalkens bij uw Kamer aanhangig (Kamerstukken II 2005/06, 30 511, nr. 2), waarin wordt voorgesteld om de al bestaande mogelijkheid van het opleggen van een houdverbod als bijzondere voorwaarde bij een geheel of ten dele voorwaardelijke veroordeling te verruimen.


Indiener van het initiatiefwetsvoorstel stelt voor om de tijd waarvoor een houdverbod kan worden opgelegd te verruimen van drie naar tien jaren. Het ligt in de rede de verdere behandeling van het initiatiefwetsvoorstel af te wachten.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,


G. Verburg


1) ANP, 4 mei 2007
2) http://www.defra.gov.uk/animalh/welfare/act/index.htm