Kamer­vragen aan de minister van LNV en de staats­se­cre­taris van Europese Zaken over het niet naleven van de Vogel­richtlijn door Malta


Indiendatum: jan. 2010

Vragen van de leden Thieme (Partij voor de Dieren) en Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de staatssecretaris van Europese Zaken over het niet naleven van de Vogelrichtlijn door Malta

1. Bent u ervan op de hoogte dat voor honderdduizenden trekvogels de dood wacht op Malta1?

2. Is het waar dat Malta al jaren de Europese Vogelrichtlijn schendt via het toestaan van de voorjaarsjacht op trekvogels? Zo neen, in welke zin berust dit bericht dan op onjuiste informatie?

3. Kunt u aangeven of de Europese Commissie Malta heeft aangesproken op het niet naleven van de Vogelrichtlijn en of er een inbreukprocedure wordt overwogen of reeds gestart is? Zo ja, wat is het verdere verloop hiervan? Zo neen, bent u dan bereid op een inbreukprocedure aan te dringen bij de Europese Commissie?

4. Bent u bereid uw ambtsgenootbereid in Malta om opheldering te vragen over de schending van de Europese Vogelrichtlijn? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

5. Deelt u de mening dat het onaanvaardbaar is wanneer een Europese lidstaat de Europese Vogelrichtlijn willens en wetens schendt? Zo ja, welke conclusies verbindt u hieraan? Zo neen, waarom niet?

6. Kun u aangeven of er andere EU landen zijn die de Vogelrichtlijn schenden via het toestaan van de jacht op trekvogels? Zo ja, welke? Zo neen, deelt u de mening dat Europese burgers er recht op hebben te weten of EU-regels in de gehele Europese Unie gerespecteerd worden?

1 http://vroegevogels.vara.nl/nieuws-item.131.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=352008

Indiendatum: jan. 2010
Antwoorddatum: 7 feb. 2010

Geachte Voorzitter,


Hierbij zend ik u, mede namens de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, de antwoorden op de vragen, gesteld door de leden Thieme en Ouwehand, over het niet naleven van de Vogelrichtlijn door Malta (ingezonden 20 januari 2010).


Vraag 1
Bent u ervan op de hoogte dat voor honderdduizenden trekvogels de dood wacht op Malta?1

Antwoord
Ik ken het aangehaalde bericht.

Vraag 2
Is het waar dat Malta al jaren de Europese Vogelrichtlijn schendt via het toestaan van de voorjaarsjacht op trekvogels? Zo nee, in welke zin berust dit bericht op onjuiste informatie?

Vraag 3
Kunt u uiteenzetten of de Europese Commissie Malta heeft aangesproken op het niet naleven van de Vogelrichtlijn, en of er een inbreukprocedure wordt overwogen of reeds gestart is? Zo ja, wat is het verdere verloop hiervan? Zo nee, bent u bereid op een inbreukprocedure aan te dringen bij de Europese Commissie?

Antwoord vraag 2 en 3
De Europese Commissie heeft de voorjaarsjacht op de Kwartel en de Tortel op Malta aanhangig gemaakt bij het Europese Hof van Justitie. Dit heeft geresulteerd in een Hofuitspraak (nummer C-76/08) van 10 september 2009.

Hierin wordt uitgesproken dat Malta met het toestaan van de genoemde voorjaarsjacht in strijd met de Vogelrichtlijn handelt. Het is nu aan Malta om het arrest van het Hof het komende seizoen ten uitvoer te leggen.

Vraag 4
Bent u bereid uw ambtsgenoot in Malta om opheldering te vragen over de schending van de Europese Vogelrichtlijn? Zo ja, op welke termijn en wijze?
Zo nee, waarom niet?

Vraag 5
Deelt u de mening dat het onaanvaardbaar is wanneer een Europese lidstaat de Europese Vogelrichtlijn willens en wetens schendt? Zo ja, welke conclusies verbindt u hieraan? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 4 en 5
De Europese Commissie ziet toe op de naleving van de Europese wetgeving. Zij volgt ook de tenuitvoerlegging van arresten van het Europese Hof van Justitie. Uiteraard dienen lidstaten zich aan de Europese wetgeving te houden.

Vraag 6
Kunt u toelichten of er andere EU-landen zijn die de Vogelrichtlijn schenden via het toestaan van de jacht op trekvogels? Zo ja, welke? Zo nee, deelt u de mening dat Europese burgers er recht op hebben te weten of EU-regels in de gehele Europese Unie gerespecteerd worden?

Of ook andere landen op deze wijze de Vogelrichtlijn schenden, is mij niet bekend. Wanneer het Europese Hof van Justitie uitspraken doet over de schending van Europese wetgeving door lidstaten is deze informatie openbaar en dus voor alle Europese burgers toegankelijk.


DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN

VOEDSELKWALITEIT,G. Verburg

1 http://vroegevogels.vara.nl/nieuws-item.131.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=352008

Interessant voor jou

Kamervragen aan de minister van LNV over pluimvee

Lees verder

Kamervragen aan de ministers van LNV en van VWS over dierlijke eiwitten en menselijke gezondheid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer