Kamer­vragen aan de minister van BZK over het weggooien van stem­passen van mensen met een verstan­de­lijke beperking


Indiendatum: mei 2010

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het weggooien van stempassen van mensen met een verstandelijke beperking

1. Kent u het bericht ‘stempas verstandelijk beperkte weggegooid’1?

2. Kunt u aangeven hoeveel stempassen aan verstandelijk beperkten zijn uitgegeven bij de verkiezingen voor de gemeenteraad en hoeveel er naar schatting zullen worden uitgegeven bij de komende Tweede Kamerverkiezingen?

3. Is er een sluitend inzicht in het aantal aan verstandelijk beperkten uit te geven stempassen? Zo neen, waarom niet?

4. Klopt het dat het aantal kiezers met een verstandelijke beperking zodanig substantieel is, dat ze bij volledige opkomst bepalend zouden zijn voor ongeveer 2 Kamerzetels?

5. Deelt u de mening dat het ontoelaatbaar is wanneer belangenbehartigers van verstandelijk beperkten stempassen vernietigen zonder medeweten of toestemming van hun cliënten, hun familie of curatoren?

6. Is het vernietigen van stempassen van derden strafbaar? Zo ja, welke straf staat hierop en hoe vaak is verbaliserend opgetreden ten tijde van de gemeenteraadsverkiezingen? Zo neen, waarom niet?

7. Bent u bereid alsnog op te treden tegen gevallen waarin duidelijk is dat stempassen ten onrechte vernietigd zijn? Zo neen, waarom niet?

8. Bent u bereid instellingen voor verstandelijk beperkten aan te schrijven en te wijzen op de strafbaarheid van het vernietigen van stempassen van hun cliënten? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

9. Bent u bereid extra toe te zien op onregelmatigheden met de stempassen van verstandelijk beperkten tijdens de komende parlementsverkiezingen en waar nodig handhavend op te treden? Zo ja, op welke wijze? Zo neen, waarom niet?

1 Volkskrant 04-05-2010, pagina 8

Wij zijn tegen:

Interessant voor jou

Vragen over vluchtgedrag als gevolg van jachtdruk

Lees verder

Kamervragen aan de minister van VWS over omstreden pijnexperimenten bij muizen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer