Vragen Thieme over het bericht dat came­ra­toe­zicht plaats­vindt op de wc's van de NS


Indiendatum: mrt. 2010

Hierbij stuur ik u vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Binnenlandse Zaken over het bericht dat cameratoezicht plaatsvindt op de wc's van de NS.

1. Kent u het bericht ‘Cameratoezicht op de wc gaat wel erg ver1 ’?

2. Hoe beoordeelt u het plaatsen van de camera’s om te kunnen registreren hoe de hygiëne van de wc’s kan worden bevorderd?

3. Kunt u aangeven wanneer de camera’s in de wc’s van de NS zijn geplaatst en wat de camera’s precies filmen?

4. Kunt u aangeven door wie de beelden worden bekeken?

5. Kunt u aangeven wat er met de camerabeelden wordt gedaan nadat ze zijn geanalyseerd? Worden deze beelden vernietigd of bewaard?

6. Kunt u aangeven of de NS conform artikel 27 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) de plaatsing van de camera’s heeft gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (Cpb)? Zo ja, kunt u aangeven of het Cpb heeft ingestemd met deze vorm van cameratoezicht?

7. Is aan de bezoekers van de desbetreffende wc’s kenbaar gemaakt dat ze door de NS worden gefilmd, zoals is voorgeschreven in de artikelen 33 en 43 van de Wbp?

8. Wordt door de NS voor wat betreft de beveiliging van de beelden voldaan aan de vereisten van artikel 13 Wbp?

9. Deelt u de mening dat het plaatsen van camera’s op de wc’s van de NS in strijd is met artikel 6 en 8f Wbp, die het filmen van mensen die zich ontkleden verbieden?

10. Deelt u de mening dat het plaatsen van camera’s op de wc’s van de NS in strijd is met artikel 10 van de Grondwet en artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens nu het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is geschonden? Zo ja, welke consequenties verbindt u hieraan?

11. Bent u bereid de NS aan te spreken op het plaatsen van de camera’s, en hen te verzoeken de camera’s te verwijderen om herhaling te voorkomen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

1 Volkskrant, 30 maart 2010, pagina 9

Indiendatum: mrt. 2010
Antwoorddatum: 31 mrt. 2010

Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat cameratoezicht plaatsvindt op de wc’s van de NS. (Ingezonden 31 maart 2010)

Vraag 1
Kent u het bericht ‘Cameratoezicht op de wc gaat wel erg ver’?1

Antwoord vraag 1
Ja

Vraag 2
Hoe beoordeelt u het plaatsen van de camera’s om te kunnen registreren hoe de hygiëne van de wc’s kan worden bevorderd?

Vraag 3
Wanneer zijn de camera’s in de wc’s van de Nederlandse Spoorwegen (NS) geplaatst en wat filmen de camera’s precies?

Antwoord vraag 2 en 3
Het gaat om een besloten onderzoek waarbij een speciale laboratoriumtrein is ingezet. De respondenten hebben zich opgegeven voor dit specifieke onderzoek en hieraan vrijwillig deelgenomen. De respondenten blijven anoniem. Gezichten komen niet in beeld. Het onderzoek moet een zo goed mogelijk inzicht geven in de handelingen en het gedrag van mensen in het treintoilet met het oog op het verbeteren van de hygiëne en het gebruiksgemak van het toilet.
Er is geen sprake van cameratoezicht op wc’s in de reguliere treindienst zonder dat de reiziger het weet. Het artikel in de Volkskrant berust op onjuistheden. De krant heeft op 7 april een rectificatie geplaatst.

Vraag 4
Door wie worden de beelden bekeken?

Antwoord vraag 4
De beelden worden bekeken door de betrokken onderzoekers van de TU in Delft en de specialisten van de NS. Vrouwen hebben de beelden van toiletgebruik van vrouwen geobserveerd, mannen het toiletgebruik van mannen. De opnames zijn nadien -indien nog nodig- vervaagd, zodat mensen volledig onherkenbaar zijn.

Vraag 5
Wat wordt er met de camerabeelden gedaan nadat ze zijn geanalyseerd? Worden deze beelden vernietigd of bewaard?

Antwoord vraag 5
De testpersonen hebben de TU Delft toestemming gegeven de opnames voor eigen analyse te bewaren tot en met het einde van het project “hygiënisch treintoilet.”

Vraag 6
Heeft de NS conform artikel 27 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) de plaatsing van de camera’s gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (Cpb)? Zo ja, heeft het Cpb ingestemd met deze vorm van cameratoezicht?

Vraag 7
Is aan de bezoekers van de desbetreffende wc’s kenbaar gemaakt dat ze door de NS worden gefilmd, zoals is voorgeschreven in de artikelen 33 en 43 van de Wbp?

Vraag 8
Wordt door de NS voor wat betreft de beveiliging van de beelden voldaan aan de vereisten van artikel 13 Wbp?

Vraag 9
Deelt u de mening dat het plaatsen van camera’s op de wc’s van de NS in strijd is met artikel 6 en 8f Wbp, die het filmen van mensen die zich ontkleden verbieden?

Antwoord vraag 6 t/m 9
Nee. Het betreft een besloten onderzoek, waar respondenten vrijwillig aan deelnemen. De respondenten weten dat zij anoniem worden gefilmd. Zij hebben hun ondubbelzinnige toestemming verleend. De TU Delft heeft een overeenkomst met de testpersonen over onherkenbaarheid en verdere analyse van de beelden door de bij het onderzoek betrokken studenten en medewerkers van de TU Delft. Deze werkwijze is derhalve in overeenstemming met de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Vraag 10
Deelt u de mening dat het plaatsen van camera’s op de wc’s van de NS in strijd is met artikel 10 van de Grondwet en artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, nu het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is geschonden? Zo ja, welke consequenties verbindt u hieraan?

Antwoord vraag 10
Nee. Zie de eerdere antwoorden.

Vraag 11
Bent u bereid de NS aan te spreken op het plaatsen van de camera’s, en deze te verzoeken de camera’s te verwijderen om herhaling te voorkomen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

Antwoord vraag 11
Nee. Zie de eerdere antwoorden. Ik zie geen reden om de NS hier op aan te spreken.


1 Volkskrant, 30 maart 2010


Interessant voor jou

Vragen Ouwehand aan de minister van EZ over de participatie van de European Space Agency in het Mars 500 project, waarvoor apen de ruimte in worden gestuurd

Lees verder

Mondelinge Vragen aan de minister van LNV over de konijnenvleesindustrie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer